23 wrześ­nia 2003 roku Fun­dac­ja Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte została wpisana do Kra­jowego Rejestru Sądowego co ofic­jal­nie zainicjowało jej działalność.

Pier­wszym zre­al­i­zowanym wydarze­niem był Fes­ti­w­al Filmów o Miłoś­ci, który m.in. odby­wał się w poz­nańskim kom­plek­sie kinowym Kinepo­lis, warsza­wskiej Kinotece i Kinie Helios (obec­ne Kino Nowe Hory­zon­ty) we Wrocław­iu, a w którym w sum­ie wzięło udzi­ał blisko 20 tysię­cy widzów. Przez kole­jne lata Fun­dac­ja prezen­towała i pro­mowała bard­zo różne aspek­ty kul­tu­ry audiow­iz­ual­nej. Najważniejszym pro­jek­tem real­i­zowanym przez Fun­dację, jest orga­ni­zowany od 2009 roku Short Waves Fes­ti­val, którego 14. edy­c­ja odbyła się w czer­w­cu w najwięk­szym do tej pory wymi­arze: 6 dni, pon­ad 300 filmów i 10 lokaliza­cji w przestrzeni całego Poznania.

Fun­dac­ja została założona i jest do dzisi­aj prowad­zona przez Szy­mon Stem­plewskiego oraz Grze­gorza Sem­połow­icza z pomocą i zaan­gażoawniem bard­zo wielu wspani­ałych osób, którym za te inten­sy­wne i nieoczy­wiste 20 lat bard­zo dzięku­je­my. Ad Arte nigdy nie obchodz­iło urodzin, więc ter­az będzie świę­tować cały nad­chodzą­cy rok przy różnych okaz­jach i na różne sposo­by, ale zawsze niestandardowo. 

Promujemy i popularyzujemy kulturę audiowizualną w tym wartościowe  kino krótkometrażowe.

Poprzez dzi­ała­nia lokalne i glob­alne docier­amy do sze­rok­iego grona odbiorców.

MAJ_1280
fot. Daw­id Majewski

Nasze projekty: Short Waves Festival / Short Waves wpływa na Wielkopolskę (2020 – 2022) / This Is Short / Filmowe Miasto / Film krótkometrażowy w edukacji i wychowaniu nastolatków oraz wiele innych…

Fundacja Ad Arte w liczbach.

400
filmów rocznie
20
lokaliza­cji w Poznaniu
30
lokaliza­cji w Polsce
6
pro­jek­tów finan­sowanych ze źródeł publicznych
15000
odbior­ców w kra­ju i za granicą
1
między­nar­o­dowy fes­ti­w­al filmów krótkometrażowych
1200000
inter­akcji w medi­ach społecznoś­ciowych rocznie

Skontaktuj się z nami

Siedz­i­ba: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poznań

Biuro: Zamek Cesars­ki | Św. Marcin 80/82 | pokój nr 56, 61–809 Poznań

Tele­fon: (+48) 501 951 145

Fax: (+48) 618 289 755

E‑mail: fundacja@adarte.pl

KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972–10–75–346