Filmowe Miasto: Świat Graczy

fm_banner

Pro­jekt eduka­cyjny Fun­dacji Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte — Fil­mowe Mias­to — powraca! Po raz kole­jny uczniowie i stu­den­ci w wieku od 17 do 23 lat, w ramach warsz­tatów i spotkań, będą mogli poz­nać kulisy pra­cy przy wydarzeni­ach fil­mowych oraz nauczą się jak akty­wiz­ować kul­turę fil­mową w mieście

Trzy serie week­endowych spotkań w Poz­na­niu, w formie tem­aty­cznych warsz­tatów poz­wolą młodym adep­tom kul­tu­ry przy­go­tować i wypro­dukować wydarzenia finałowe, które odbędą się w grud­niu. Pod­czas warsz­tatów prak­ty­cy i teo­re­ty­cy kul­tu­ry fil­mowej wskażą jak krok po kroku pra­cow­ać przy wydarzeni­ach fil­mowych w zakre­sie pro­mocji, pro­gra­mu i iden­ty­fikacji audiow­iz­ual­nej. Tegorocz­na edy­c­ja pro­jek­tu sku­pia się na niezwyk­le prężnie rozwi­ja­jącej się dziedzinie gier wideo, których specy­ficzny język, nowe tech­nolo­gie oraz innowa­cyjne możli­woś­ci kon­tak­tu z użytkown­ikiem stały się inspiracją dla świa­ta filmu.

Dodatkowym ele­mentem tegorocznej edy­cji Fil­mowego Mias­ta, będzie cykl wykładów dotyka­ją­cych tem­atów styku kina z gra­mi wideo, ich wspól­nego języ­ka, środ­ków wyrazu i coraz sil­niejszego współod­dzi­ały­wa­nia. Gość­mi będą pro­fesjon­al­iś­ci z branży fil­mowej, teo­re­ty­cy i kry­ty­cy filmowi.

Fil­mowe Mias­to / Warsz­taty / 17.10 – 22.11.2020 r. 

17.10.2020 / 11.30 – 20.00
18.10.2020 / 12:00 – 16.00

Gru­pa Pro­gram: gru­pa ofer­u­ją­ca dostęp do filmów krótkome­trażowych oraz mery­to­ryczne przy­go­towanie do pra­cy z krótkim metrażem, ukazu­ją­ca wiedzę teo­re­ty­czną i prak­ty­czną z zakre­su pro­gramowa­nia wydarzeń fil­mowych, przy­go­towu­ją­ca mate­ri­ał fil­mowy do wydarzeń finałowych.

7.11.2020 / 11.30 – 20.00
8.11.2020 / 12:00 – 16.00

Gru­pa Iden­ty­fikac­ja Audiow­iz­ual­na: gru­pa przy­go­towu­ją­ca do pra­cy graficznej, szuka­nia pow­iązań pomiędzy wydarze­niem fil­mowym a ich wiz­ual­nym przed­staw­ie­niem, prak­ty­cznej pra­cy nad tworze­niem iden­ty­fikacji wiz­ual­nej pod wydarzenia finałowe.

21.11..2020 / 11.30 – 20.00
22.11.2020 / 12:00 – 16.00

Gru­pa Pro­moc­ja: gru­pa ukazu­ją­ca tajni­ki pra­cy pro­mo­cyjnej przy wydarzeni­ach fil­mowych, umiejęt­noś­ci komu­nikacji oraz wyko­rzysty­wa­nia narzędzi pra­cy z medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi oraz efek­ty­wnego zna­j­dowa­nia part­nerów medialnych.

Udzi­ał w warsz­tat­ach jest bezpłat­ny. Wyma­gana jest wcześniejsza rejestracja.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 10 październi­ka na adres dawid.adarte@gmail.com z krótką infor­ma­cją dlaczego uczest­nik chce wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach i do której grupy przynależeć.

Oso­by niepełno­let­nie pros­zone są o dołącze­nie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Zgłosze­nie jest jed­noz­naczne z akcep­tacją Reg­u­laminu Warsz­tatów: POBIERZ

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego: POBIERZ

Fil­mowe Mias­to / Wykłady / 17.10, 07.11, 21.11 2020 r. 

  • 17.10.2020 r. / sob­o­ta, g. 13.30 – 15:00 / Online

Gry wideo a film: przenikanie się środ­ków wyrazu w grach wideo i filmie.

Prowadze­nie: dr Joan­na Pigu­lak, adi­unkt na wydziale Fil­mu, Mediów i Sztuk Audiow­iz­ual­nych UAM

  • 07.11.2020 r. / sob­o­ta, g. 13.30 – 15:00 / Online (Wyłącznie dla uczest­ników warsztatów)

Gry wideo a film: audios­fera w medi­ach inter­ak­ty­wnych i filmie.

Prowadze­nie: Łukasz Sza­łankiewicz, artys­ta, muzyk, wykład­ow­ca na Wydziale Infor­maty­ki i Komu­nikacji Wiz­ual­nej Col­legium Da Vinci.

  • 21.11.2020 r. / sob­o­ta, g. 13.30 – 15:00 / Online

Gry wideo a film: inter­ak­ty­wność we współczes­nych przykładach fil­mowych i serialowych.

Prowadze­nie: Kaja Klimek, dzi­en­nikar­ka i kry­ty­cz­ka popkulturowa.

Wstęp na wykłady online jest wolny.

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte

Part­nerzy: Kino Muza w Poz­na­niu, Estra­da Poz­nańs­ka, Inku­ba­tor Kul­tu­ry — Pireus, Ondre, CRM, Antistatic

Finan­sowanie: Mias­to Poznań