Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę 2020–2022

Short Waves Fes­ti­val wpły­wa na Wielkopol­skę to pro­jekt pow­iązany z głównym wydarze­niem orga­ni­zowanym przez Fun­dację Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte – Short Waves Fes­ti­val, która posz­erza dzi­ałal­ność kul­tur­otwór­czą na tere­nie Poz­na­nia i Wielkopol­s­ki. Led­wo zakończył się hybry­dowy Short Waves Fes­ti­val w Poz­na­niu i pon­ad 50 wydarzeń — czas wyruszyć w trasę! 6 miast w region­ie ugoś­ci po trzy spec­jalne pro­gramy fil­mowe, a wybrane pro­jekc­je poprzed­zone będą krótkim wprowadze­niem dla pub­licznoś­ci doty­czą­cym związków kina krótkome­trażowego z inny­mi dziedz­i­na­mi sztuki.

90255535_2981479928575104_6039302107889139712_o

SHORT WAVES FESTIVAL WPŁYWA NA WIELKOPOLSKĘ 
15.09.2020–30.11.2020, różne lokalizacje 

Pro­gram filmowy:

Dances with Cam­era — Selekc­ja filmów z  między­nar­o­dowego konkur­su filmów krótkome­trażowych, których wspól­nym językiem jest ruch i taniec. W pro­gramie zna­jdą się pro­dukc­je taneczne z całego świa­ta, odsła­ni­a­jące przez widza­mi nieogranic­zone możli­woś­ci fizy­cznej ekspresji, wyrażone za pomocą fil­mowej nar­racji, nieza­leżnie od formy i gatunku – od fabuł, przez doku­men­ty, ani­mac­je, po pro­jek­ty ekspery­men­talne i chore­ograficzne impresje.

Urban View to między­nar­o­dowy konkurs filmów związanych z architek­turą, urban­istyką i designem. Budynek, uli­ca, park czy obiekt nie mogą stanow­ić jedynie scenografii, tła dla fabuły, lecz muszą pełnić kluc­zową dla fil­mu rolę. W pro­gramie Urban View zaw­ier­a­ją się formy fab­u­larne, doku­men­ty, ani­mac­je, teledys­ki oraz eksperymenty.

Ofic­jal­na selekc­ja obu konkursów jest dostęp­na tutaj.

banner_3 PL [full hd]

Short Waves Online
20–25.05.2020, www.ninateka.pl

W duchu #zostańw­do­mu — zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w wirtu­al­nym konkur­sie fil­mowym dla widzów z całego świa­ta. We współpra­cy z Ninateką przy­go­towal­iśmy konkurs krót­kich metraży Short Waves Online, który będzie dostęp­ny na por­talu ninateka.pl bezpłat­nie od 20 do 25 maja 2020. 7 pol­s­kich krót­kich form fil­mowych powal­czy o nagrodę w wysokoś­ci 2000 zł. O przyz­na­niu nagrody zde­cy­du­je­cie Wy, wid­zowie — wybier­a­jąc ulu­biony tytuł. Wśród gło­su­ją­cych wyty­pu­je­my osobę, która otrzy­ma zestaw fes­ti­walowych gadżetów i kar­net na 12. edy­cję fes­ti­walu w Poznaniu.

Codzi­en­nie zaprasza­my także na roz­mowy z twór­ca­mi, które poprowadzi Kaja Klimek.

Pełny pro­gram konkur­su jest dostęp­ny tutaj.

OBJAZDOWA JESIEŃ

Short Waves on Tour 

Objaz­dowy konkurs pol­s­kich filmów krótkome­trażowych wyse­lekcjonowanych z Konkur­su Pol­skiego 12. edy­cji Short Waves Fes­ti­val w roku 2020.W tegorocznej selekcji znalazły się filmy ani­mowane, fab­u­larne oraz doku­men­talne, które prezen­tu­ją sil­ną pozy­cję kina gatunkowego w pol­skim krótkim metrażu. Bohaterowie fil­mowi przeży­wa­ją his­to­rie, które mogą dotknąć każdego z nas: od uni­w­er­sal­nej prawdy o staroś­ci i potrze­bie przeży­wa­nia jej z drugą osobą („Koniec Sezonu”), przez poszuki­wanie włas­nego miejs­ca na świecie („Moje Serce”), po bunt prze­ci­wko patri­ar­chal­nym wpły­wom społeczeńst­wa („Syn­chro­niza­c­ja”). Z niek­tórych filmów dowiemy się nieco więcej o psy­chologii człowieka i jej różnych odcieni­ach: niepoko­jącej, mechan­icznej, a częs­to niezrozu­mi­ałej i skom­p­likowanej. Pub­liczność zgro­mad­zona na pokazach w całej Polsce zagło­su­je na wybrany tytuł, a reżyser fil­mu z najwięk­szą liczbą głosów otrzy­ma nagrodę w wysokoś­ci 7 tys. zł.

Szczegółowy har­mono­gram pro­jekcji poz­namy we wrześniu 2020.

 

Orga­ni­za­tor: Mias­to Poznań
Finan­sowanie: Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Wielkopolskiego