BALTIC_WAVES_POSTER_FINAL-02BALTIC WAVES
plen­erowe pokazy filmów z kra­jów nadbałtyckich

czwart­ki, godz. 21:30
6.07–31.08.2017

Przys­tań przy Con­cordii Design

 

BALTIC WAVES to cykl plen­erowych pokazów fil­mowych odby­wa­ją­cych się w Przys­tani przy Con­cordii Design. Przegląd filmów naw­iązu­je do his­to­rycznej lokaliza­cji Kina Bał­tyk zamkniętego w 2002 roku po 73 lat­ach dzi­ałal­noś­ci, wciąż żywo obec­nego we wspom­nieni­ach Poznaniaków.

Przez całe lato zaprasza­my na 9 sean­sów — kocy­ki i leża­ki mile widziane!

 

Pro­gram cyk­lu obe­jmie panoramę filmów prezen­tu­ją­cych kine­matografie kra­jów położonych w base­nie Morza Bał­ty­ck­iego. Akro­baty­ka lot­nicza, hip­isows­ka komu­na, noc­ne życie Berli­na — mno­gość tem­atów i form fil­mowych udowod­ni, że twór­cy fil­mowi po obu stronach Bał­tyku mają sporo do powiedzenia i łączy ich świeże spo­jrze­nie na otacza­ją­cy świat. W pro­gramie zna­jdziemy zarówno pełnome­trażowe pro­dukc­je, jak i zestawy filmów krótkome­trażowych przy­go­towane we współpra­cy z kura­tora­mi najważniejszych fes­ti­wali fil­mowych w tej częś­ci Europy.

 

Wstęp wol­ny na wszys­tkie projekcje.
‘Pro­jekt został zre­al­i­zowany ze środ­ków finan­sowych Mias­ta Poz­na­nia pozyskanych w Konkur­sie „Cen­trum Warte Poznania”.

 

6.07 LITWA: Lato San­gaile, reż. Alan­té Kavaïté, 2016, 88 min 

Skry­ta, siedem­nas­to­let­nia San­gaile fas­cynu­je się akro­batyką lot­niczą. Nieste­ty, z powodu lęku wysokoś­ci boi się wsiąść do samolo­tu. Pod­czas let­niego pokazu aero­nau­ty­cznego poz­na­je rówieśniczkę — prze­bo­jową Auste z którą bard­zo szy­bko naw­iązu­je bliskie relac­je. Nowa zna­jo­mość pozwala na przezwycięże­nie włas­nych ograniczeń. Peł­na niedopowiedzeń i sub­tel­noś­ci opowieść o dojrze­wa­niu, pier­wszych młodzieńczych uczu­ci­ach i pokony­wa­niu włas­nych słabości.

 

13.07 ŁOTWA: filmy krótkome­trażowe (Riga Inter­na­tion­al Film fes­ti­val 2ANNAS), 80 min 

Obserwac­ja codzi­en­nego życia, spo­jrze­nie z różnych per­spek­tyw, potrak­towanie tem­atu w przewrot­ny sposób, zarówno w filmie fab­u­larnym, jak i kinie doku­men­tal­nym, w wyda­niu łotewskim zawsze wzbudza żywe zain­tere­sowanie wśród wid­owni. Pre­mierowy zestaw pros­to z Rygi!

 

20.07 POLSKA: Kebab i Horoskop, reż. Grze­gorz Jaroszuk, 2014

Kome­dia absur­du. Film opowia­da his­torię pra­cown­ików bankru­tu­jącego sklepu z dywana­mi. Pewnego dnia na zaprosze­nie Sze­fa w sklepie pojaw­ia się dwóch “spec­jal­istów od mar­ketingu” o zagad­kowych przy­domkach Kebab i Horoskop. Gotowi na wszys­tko fałszy­wi spec­jal­iś­ci od mar­ketingu przekon­a­ją się, że życie potrafi być równie skom­p­likowane, jak wzór na per­skim dywanie.

 

27.07 FINLANDIA: filmy krótkometrażowe

Zestaw filmów krótkome­trażowych różnorod­nych pod wzglę­dem for­mal­nym i tem­aty­cznym, wyróż­ni­a­ją­cych się swo­ją surowoś­cią i bezpośred­nioś­cią. Nie zabraknie obrazów natu­ry oraz charak­terysty­cznej dla Finów autoironii.

 

3.08 NIEMCY Vik­to­ria, reż. Sebas­t­ian Schip­per, 2015 

Dzię­ki zas­tosowa­niu niezwyk­le intere­su­jącego zabiegu for­mal­nego — nakręce­niu fil­mu w jed­nym uję­ciu — his­to­ria młodej dziew­czyny Vic­torii zawężona do jed­nego wiec­zoru wcią­ga widza w wir wydarzeń. Noc­ne życie Berli­na, czterech nowo poz­nanych kom­panów i chęć dotrzymy­wa­nia im kroku pozwala zab­ser­wować jak ich noc­na eska­pa­da po mieś­cie przy­biera nieoczeki­wany zwrot.

 

10.08 ROSJA: filmy krótkome­trażowe (Message2Man Inter­na­tion­al Film Fes­ti­val, Sankt Petersburg) 

Zestaw filmów przy­go­towanych we współpra­cy z jed­nym z najważniejszych rosyjs­kich fes­ti­wali krótkiego kina. Message2Man staw­ia sobie za cel prezen­tację obrazów o human­isty­cznym przesła­niu przekazanym za pośred­nictwem unikalnego języ­ka filmowego.

 

17.08 SZWECJA: Refleksy, reż. Sara Broos, 2016

Intym­na his­to­ria relacji mat­ki i cór­ki, ukazu­ją­ca losy niekon­wencjon­al­nej artysty­cznej rodziny. Z okazji 60. urodzin mat­ki reży­ser­ka orga­nizu­je ich wspól­ny wyjazd do spa w nadziei, że wresz­cie zbliżą się do siebie. Film w sub­tel­ny sposób pokazu­je losy dwóch blis­kich kobi­et, psy­choter­apię doko­naną z pomocą kamery, wyko­rzys­tu­jąc przy tym bogact­wo domowych archiwaliów.

 

24.08 DANIA: Komu­na, reż. Thomas Vin­ter­berg, 2016 

Anna (Trine Dyrholm) ma dość mieszcza­ńskiego sty­lu życia. Namaw­ia męża na ekspery­ment: zer­wanie z nud­nym, ustatkowanym życiem i kon­ser­watyzmem epo­ki. Wspól­nie postanaw­ia­ją stworzyć hip­isowską komunę w wielkiej willi, która nieoczeki­wanie przy­padła im w spadku.

 

31.08. ESTONIA: filmy krótkome­trażowe (Sleep­walk­ers Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val, Tallinn)

Obrazy opisy­wane jako absurdalne, dzi­wne czy sur­re­al­isty­cznie scala specy­ficzne estońskie poczu­cie humoru i charak­terysty­czny sto­sunek do otacza­jącego świa­ta. Pro­gram przy­go­towany we współpra­cy z Sleep­walk­ers Inter­na­tion­al Short Film Festival.

 

Orga­ni­za­tor:
Fun­dac­ja Ad Arte / Short Waves Festival
www.adarte.pl / www.facebook.com/fundacjaadarte
www.shortwaves.pl / www.facebook.com/festiwalshortwaves

 

Parter:
Con­cor­dia Design
www.concordiadesign.pl / www.facebook.com/concordiadesign

 

Finan­sowanie:
Mias­to Poznań