DKF Interwaves

DKF Inter­waves to założony przez Fun­dację Ad Arte we współpra­cy z Kat­e­drą Inter­mediów Uni­w­er­syte­tu Artysty­cznego w Poz­na­niu, pier­wszy w Polsce Dyskusyjny Klub Fil­mowy dedykowany głównie kinu ekspery­men­tal­ne­mu. Spotka­nia rozpoczy­nać będziemy od prelekcji przy­bliża­ją­cych uczest­nikom tem­atykę filmów i posta­cie ich twór­ców, a po seansach zaplanowana jest dyskus­ja – dają­ca przestrzeń na wyraże­nie swoich prze­myśleń i opinii. Pokazy DKF Inter­waves odby­wa­ją się w każdy ostat­ni czwartek miesią­ca o godzinie 19:00 w Sali Kinowej UAP (sala nr 204) na Wydziale Ani­macji i Inter­mediów w budynku C na Placu Wielkopol­skim 9. 

 

Pod­czas spotkań DKFu Inter­waves przed­staw­ione zostaną wychodzące poza schematy filmy z Konkur­su Między­nar­o­dowego 15. Short Waves Fes­ti­val. Pier­wszy pokaz DKF Inter­waves odbędzie się już 29 lutego o godzinie 19:00 i prezen­tować będzie filmy z pro­gra­mu zaty­tułowanego „Poza Światem”. Jest to dają­cy do myśle­nia zestaw złożony z pię­ciu filmów, które kwes­t­ionu­ją poję­cia ustalonego porząd­ku i tworzą rzeczy­wis­tość na nowo porusza­jąc tem­aty takie jak samot­ność, depres­ja i ludz­ka ingerenc­ja w przy­rodę. Te niezwyk­le ważne kwest­ie zosta­ją przed­staw­ione w prz­eróżnych, innowa­cyjnych for­ma­ch. Filmy intrygu­ją, porusza­ją i poszuku­ją nowych środ­ków wyrazu, prezen­tu­jąc tak pozornie dobrze znaną nam rzeczy­wis­tość w zupełnie odmi­en­ny sposób. 

 

Kole­jne spotka­nia zaprasza­ją nas do przyjrzenia się równoległym wymi­arom i odległym światom. Zgłębi­a­ją nad­przy­rod­zone realia i za pomocą metafor odnoszą się do współczes­nych prob­lemów. Bada­ją isto­ty pozaziem­skie, zjawiska para­nor­malne i osobli­we miejs­ca a wszys­tko to po to by odnaleźć tak trudne do uch­wyce­nia odpowiedzi. Wybrane filmy są odważne i zaskaku­jące a jed­nocześnie niesamowicie wcią­ga­jące. Szoku­ją i stanow­ią for­malne wyzwanie równocześnie doda­jąc otuchy poprzez swo­ją aut­en­ty­czność oraz czułość wobec ludzkoś­ci i mag­iczną atmos­ferę pozwala­jącą nam wyjść poza rzeczywistość. 

 

Wszys­tkie filmy prezen­towane będą w wer­s­jach ory­gi­nal­nych, z napisa­mi w języku pol­skim i ang­iel­skim a rozpoczy­na­ją­ca pokaz prelekc­ja i koń­cowa dyskus­ja prowad­zone będą w języku polskim