Dystrybucja filmów krótkometrażowych

Z chę­ci dzie­le­nia się pasją do krótkiego metrażu kilka­naś­cie lat temu Fun­dac­ja Ad Arte orga­nizu­ją­ca Short Waves Fes­ti­val rozpoczęła także dzi­ałal­ność dystrybucyjną. 

Orga­nizu­je­my pokazy fil­mowe na tere­nie całego kra­ju i za granicą, a pro­gramy, które wybier­amy do dys­try­bucji są unika­towe i twor­zone przez wyk­wal­i­fikowany zespół pro­gramerek i pro­gramerów fes­ti­walu. W naszym reper­tu­arze zna­j­du­ją się blo­ki różnorodne tem­aty­cznie, rodza­jowo i gatunkowo i sety kura­torskie najlep­szych filmów z Short Waves Fes­ti­val zasi­la­jąc reper­tu­ary nie tylko kin studyjnych. Trafi­amy do cen­trów kul­tu­ry, muzeów, galerii sztu­ki, klubów i kaw­iarni. Fabuły, doku­men­ty, ani­mac­je, dra­maty, kome­die, kino ekspery­men­talne, a nawet teledys­ki — tego wszys­tkiego może­cie spodziewać się wśród naszych propozycji.

Od kilku lat jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts: Ani­mac­je i Fabuły, pokazu­je­my selekcję krót­kich metraży wprost z kul­towego amerykańskiego fes­ti­walu filmów nieza­leżnych Sun­dance Film Fes­ti­val, a w ramach cyk­lu pokazów Short Waves Fes­ti­val On Tour wid­zowie mogą z kolei rokrocznie oglą­dać konkur­sowe filmy fes­ti­wali również poza Poznaniem.

Film krótkome­trażowy to fil­mowy mikroświat, który potrafi być dynam­iczny, szy­bko reagu­jąc na nowe trendy i przemi­any w sferze kon­tek­stów kul­tur­owych, społecznych, poli­ty­cznych, dlat­ego tak bard­zo cen­imy właśnie tę for­mę filmową.

Przez lata zarazil­iśmy pasją do krótkiego metrażu niemałe grono odbior­ców, które wciąż się rozras­ta — chce­my aby tak pozostało! 

Kon­takt:

Karoli­na Sienkiewicz
Kierown­icz­ka Dys­try­bucji
tel.: +48 600 271 634
e‑mail:

Programy w aktualnej ofercie

Oscar Nominated Shorts 2023

Oscary przyz­nawane przez Amerykańską Akademię Fil­mową to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina. Nom­i­nac­je ogłaszane są w kilku­nas­tu kat­e­go­ri­ach, a wśród nich również dla najlep­szych filmów krótkome­trażowych. Krótkie metraże pokazy­wane są w zestawach po kil­ka filmów, dzię­ki czemu jed­na wiz­y­ta w kinie to spek­trum emocji i niesamow­itych, inspiru­ją­cych his­torii zak­lę­tych w krótkiej, innowa­cyjnej formie!

Mate­ri­ały pro­mo­cyjne do pobra­nia: LINK

Pro­gram Krótkome­trażowe Filmy Aktorskie Nomi­nowane do Oscara 2023 — dostęp­ne na pokazy od 1 do 31 mar­ca 2023 roku.

Pięć fab­u­larnych krót­kich metraży z różnych zakątków świa­ta. Spotkanie dwóch zjed­noc­zonych po lat­ach rozłą­ki braci na farmie w Irlandii Północ­nej, poszuki­wa­nia zagin­ionej siostry z tajem­niczym kra­jo­brazem Gren­landii w tle, przy­gody zbun­towanych dziew­cząt w surowych murach włoskiej szkoły z inter­natem, zaskaku­ją­cy zwrot akcji pod­czas podróży tramwa­jem w środ­ku nor­weskiej nocy i wieczór na lot­nisku w Luk­sem­bur­gu, który zmieni na zawsze życie bohater­ki z Iranu.

Irlandzkie pożeg­nanie (An Irish Good­bye) / reż. Tom Berke­ley, Ross White / Irlan­dia / 2022 / 23’
Ivalu / reż. Anders Wal­ter / Dania / 2022 / 16’
Ucz­ni­a­ki (The Pupils) / reż. Alice Rohrwach­er / Włochy, USA / 2022 / 37’
Noc­na jaz­da (Night Ride) / reż. Eirik Tveit­en / Nor­we­gia / 2020 / 15’
Czer­wona wal­iz­ka (The Red Suit­case) / reż. Cyrus Nesh­vad / Luk­sem­burg / 2022 / 17’

irlandzkie pożeg­nanie (An Irish Good­bye) / reż. Tom Berke­ley, Ross White / Irlan­dia / 2022 / 23’

Po wielu lat­ach rozłą­ki dro­gi dwóch braci krzyżu­ją się ponown­ie na rodzin­nej farmie w Irlandii Północ­nej, gdzie przy­by­wa­ją na pogrzeb przed­w­cześnie zmarłej mat­ki (w tej roli Michelle Fair­ley znana szer­szej pub­licznoś­ci z roli Cate­lyn Stark w seri­alu Gra o Tron). Spotkanie przy­biera nieoczeki­wany obrót, gdy sta­ją przed zadaniem zre­al­i­zowa­nia listy rzeczy do załatwienia pozostaw­ioną przez zmarłą rodzicielkę.

Ivalu / reż. Anders Wal­ter / Dania / 2022 / 16

Ivalu zniknęła. Jej młod­sza sios­tra nie mogąc liczyć na pomoc ojca, des­per­acko próbu­je odnaleźć Ivalu na włas­ną rękę, ale rozległa przy­ro­da Gren­landii skry­wa wiele tajemnic…

Ucz­ni­a­ki (The Pupils) / reż. Alice Rohrwach­er / Włochy, USA / 2022 / 37’

Sce­narzys­t­ka i reży­ser­ka Alice Rohrwach­er (lau­re­at­ka Europe­jskiej Nagrody Fil­mowej za pełnome­trażowy film Szczęśli­wy Laz­zaro) oraz nagrod­zony Oscarem reżyser Alfon­so Cuarón (tu w roli pro­du­cen­ta) łączą siły by opowiedzieć his­torię niewin­noś­ci, chci­woś­ci i fan­tazji. Ten krótkome­trażowy film fab­u­larny opowia­da o prag­nieni­ach, odd­a­niu, wol­noś­ci i anar­chii, która kiełku­je w umysłach dziew­cząt — podopiecznych surowej katolick­iej szkoły z inter­natem w okre­sie świąt Bożego Nar­o­dzenia.

Noc­na jaz­da (Night Ride) / reż. Eirik Tveit­en / Nor­we­gia / 2020 / 15’

Chłod­na grud­niowa noc. Ebba jak co wieczór czeka na tramwaj, gdy nieoczeki­wany splot zdarzeń zmienia bieg pozornie zwycza­jnego powro­tu do domu. 

Czer­wona wal­iz­ka (The Red Suit­case) / reż. Cyrus Nesh­vad / Luk­sem­burg / 2022 / 17’

Późny wieczór na lot­nisku w Luk­sem­bur­gu. 16-let­nia Iran­ka celowo zwle­ka z prze­jś­ciem przez bram­ki bez­pieczeńst­wa, by w końcu pod­jąć decyzję, która może zmienić jej życie na zawsze. 

Pro­gram Krótkome­trażowe Filmy Ani­mowane Nomi­nowane do Oscara 2023 - dostęp­ne na pokazy od 1 mar­ca do 31 grud­nia 2023 roku.

Nietuzinkowy zestaw bohaterów i ich przy­gody – każ­da namalowana inną ani­mowaną kreską. Podróż chłop­ca i jego zwierzę­cych kom­panów w poszuki­wa­niu przez­naczenia, niesamowi­ta his­to­ria przetr­wa­nia pewnego bry­tyjskiego mary­narza, codzi­enne wędrów­ki ojca i syna po stromych nor­wes­kich kli­fach, losy zbun­towanej 15-lat­ki u progu dojrze­wa­nia w Ameryce lat 90. i spotkanie szarego pra­cown­i­ka ze wszech­wiedzą­cym strusiem.

Chło­piec, kret, lis i koń (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) / reż. Peter Bayn­ton, Char­lie Mack­esy / Wiel­ka Bry­ta­nia / 2022 / 35’
Lata­ją­cy żeglarz (The Fly­ing Sailor) / reż. Aman­da For­bis, Wendy Til­by / Kana­da / 2022 / 7’
Hand­larze lodu (Ice Mer­chants) / reż. João Gon­za­lez / Por­tu­galia, Franc­ja / 2022 / 14’
Rok siu­si­aków (My Year of Dicks) / reż. Sara Gun­nars­dót­tir / USA / 2022 / 25’
Struś powiedzi­ał mi, że świat nie ist­nieje i chy­ba mu wierzę (An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It) / reż. Lach­lan Pen­drag­on / Aus­tralia / 2022 / 11’

Chło­piec, kret, lis i koń (The Boy, the Mole, the Fox and the Horse) / reż. Peter Bayn­ton, Char­lie Mack­esy / Wiel­ka Bry­ta­nia / 2022 / 35’

Opowieść o niety­powej więzi między cztere­ma przy­jaciół­mi, którzy odkry­wa­ją znacze­nie życ­zli­woś­ci, przy­jaźni, odwa­gi i nadziei pod­czas wspól­nej podróży w poszuki­wa­niu domu jed­nego z nich. Adap­tac­ja znanej książ­ki o tym samym tytule oży­wa na ekranie dzię­ki trady­cyjnej, ręcznie rysowanej ani­macji dla widzów w każdym wieku.

Lata­ją­cy mary­narz (The Fly­ing Sailor) / reż. Aman­da For­bis, Wendy Til­by / Kana­da / 2022 / 7’

W 1917 roku, w por­cie Hal­i­fax w Wielkiej Bry­tanii, przy­pad­kowa koliz­ja dwóch okrętów powodu­je ogrom­ną eksplozję. Film śledzi relację jed­nego z cud­own­ie ocalałych z katas­tro­fy mary­narzy, który wyrzu­cony w powi­etrze prz­ele­ci­ał odległość dwóch kilo­metrów, zan­im wylą­dował bez szwanku, ale za to zupełnie pozbaw­iony ubrań, na pob­liskim wzgórzu.

Hand­larze lodu (Ice Mer­chants) / reż. João Gon­za­lez / Por­tu­galia, Franc­ja / 2022 / 14’

Każdego dnia ojciec i syn skaczą ze spadochronem z przypraw­ia­jącego o zawrót głowy kli­fu, aby udać się do wios­ki leżącej u jego stóp, gdzie sprzeda­ją włas­noręcznie wyt­warzany przez siebie lód.

Rok siu­si­aków (My Year of Dicks) / reż. Sara Gun­nars­dót­tir / USA / 2022 / 25’

Przed­mieś­cia amerykańskiego Hous­ton na początku lat 90. Obdar­zona bujną wyobraźnią 15-lat­ka jest zde­ter­mi­nowana, by stracić dziewict­wo, ale każdy napotkany chłopak okazu­je się być jed­nym wielkim rozczarowaniem. Urocza, ani­mowana, retro-roman­ty­cz­na kome­dia to kobiece spo­jrze­nie na sek­su­alne prze­budze­nie i adap­tac­ja aut­en­ty­cznych wspom­nień reży­ser­ki z okre­su dojrze­wa­nia.

Struś powiedzi­ał mi, że świat nie ist­nieje i chy­ba mu wierzę (An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It) / reż. Lach­lan Pen­drag­on / Aus­tralia / 2022 / 11’

Młody tele­mar­keter spo­ty­ka gada­jącego stru­sia, który mówi mu, że świat wokół nich to tak naprawdę spec­jal­nie zapro­jek­towana ani­mac­ja… Bohater postanaw­ia przekon­ać kolegów o swoim poraża­ją­cym odkryciu.