Dystrybucja filmów krótkometrażowych

Z chę­ci dzie­le­nia się pasją do krótkiego metrażu kilka­naś­cie lat temu w Fun­dacji Ad Arte rozpoczęliśmy dzi­ałal­ność dys­try­bucyjną. Na swoim kon­cie mamy pokazy na tere­nie całego kra­ju i za granicą.  Pro­gramy, które trafi­a­ją do naszej dys­try­bucji są unika­towe i twor­zone przez wyk­wal­i­fikowany zespół pro­gramerek i pro­gramerów. W naszym reper­tu­arze zna­j­du­ją się blo­ki różnorodne tem­aty­cznie, rodza­jowo i gatunkowo. Fabuły, doku­men­ty, ani­mac­je, dra­maty, kome­die, teledys­ki i ekspery­men­ty — tego wszys­tkiego może­cie spodziewać się wśród naszych propozycji. 

Od kilku lat jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts: Ani­mac­je i Fabuły, a w roku 2018 naw­iąza­l­iśmy współpracę z Sun­dance Insti­tute dzię­ki czemu pol­s­ka pub­liczność po raz pier­wszy miała okazję zobaczyć selekcję krót­kich metraży wprost z kul­towego amerykańskiego fes­ti­walu filmów nieza­leżnych Sun­dance Film Fes­ti­val

Nasze pro­gramy zasi­la­ją reper­tu­ary nie tylko kin studyjnych. Trafi­amy do cen­tr i ośrod­ków kul­tu­ry, muzeów, galerii sztu­ki, klubów i kaw­iarni. Krót­ki metraż sprawdza się zarówno w każdej przestrzeni i w plenerze. 

Przez lata zarazil­iśmy pasją do krótkiego metrażu niemałe grono odbior­ców, które wciąż się rozras­ta — chce­my aby tak pozostało! 

Kon­takt:

Karoli­na Sienkiewicz
Koor­dy­na­tor­ka dys­try­bucji
tel.: +48 600 271 634
e‑mail: