Dystrybucja filmów krótkometrażowych

Z chę­ci dzie­le­nia się pasją do krótkiego metrażu kilka­naś­cie lat temu Fun­dac­ja Ad Arte orga­nizu­ją­ca Short Waves Fes­ti­val rozpoczęła także dzi­ałal­ność dystrybucyjną. 

Orga­nizu­je­my pokazy fil­mowe na tere­nie całego kra­ju i za granicą, a pro­gramy, które wybier­amy do dys­try­bucji są unika­towe i twor­zone przez wyk­wal­i­fikowany zespół pro­gramerek i pro­gramerów fes­ti­walu. W naszym reper­tu­arze zna­j­du­ją się blo­ki różnorodne tem­aty­cznie, rodza­jowo i gatunkowo i sety kura­torskie najlep­szych filmów z Short Waves Fes­ti­val zasi­la­jąc reper­tu­ary nie tylko kin studyjnych. Trafi­amy do cen­trów kul­tu­ry, muzeów, galerii sztu­ki, klubów i kaw­iarni. Fabuły, doku­men­ty, ani­mac­je, dra­maty, kome­die, kino ekspery­men­talne, a nawet teledys­ki — tego wszys­tkiego może­cie spodziewać się wśród naszych propozycji.

Od kilku lat jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts: Ani­mac­je i Fabuły, pokazu­je­my selekcję krót­kich metraży wprost z kul­towego amerykańskiego fes­ti­walu filmów nieza­leżnych Sun­dance Film Fes­ti­val, a w ramach cyk­lu pokazów Short Waves Fes­ti­val On Tour wid­zowie mogą z kolei rokrocznie oglą­dać konkur­sowe filmy fes­ti­wali również poza Poznaniem.

Film krótkome­trażowy to fil­mowy mikroświat, który potrafi być dynam­iczny, szy­bko reagu­jąc na nowe trendy i przemi­any w sferze kon­tek­stów kul­tur­owych, społecznych, poli­ty­cznych, dlat­ego tak bard­zo cen­imy właśnie tę for­mę filmową.

Przez lata zarazil­iśmy pasją do krótkiego metrażu niemałe grono odbior­ców, które wciąż się rozras­ta — chce­my aby tak pozostało! 

Kon­takt:

Karoli­na Sienkiewicz
Kierown­icz­ka Dys­try­bucji
tel.: +48 600 271 634
e‑mail:

Programy w aktualnej ofercie

Święto Krótkiego Kina: 21.12.2022

Prze­sile­nie zimowe i początek astro­nom­icznej zimy to moment, gdy na półkuli północ­nej Słońce góru­je w zeni­cie na zwrot­niku Kozioroż­ca. To najkrót­szy dzień w roku! Z tego powodu, 10 lat temu we Francji nar­o­dz­ił się pomysł, aby właśnie tego dnia ustanow­ić Między­nar­o­dowy Dzień Fil­mu Krótkome­trażowego. Co roku kino­mani na całym świecie spo­tyka­ją się by wspól­nie cele­brować wyjątkowość i mag­ię tej formy fil­mowej. Fun­dac­ja Ad Arte oraz Short Waves Fes­ti­val zaprasza­ją na Świę­to Krótkiego Kina w Polsce, które w tym roku przy­pa­da na dzień 21 grudnia.

Podążymy ślada­mi tajem­niczego człowieka mieszka­jącego na amerykańskim cmen­tarzu, przekon­amy się jaką moc niesie w sobie chęć otoczenia opieką najbliższych nam osób, staniemy sol­i­darnie ramię w ramię z młodą kobi­etą przemierza­jącą otu­lone let­nim skwarem mias­to, zajrzymy do albu­mu zapom­ni­anych fotografii, prze­niesiemy się do Pol­s­ki lat 90. tar­ganej niepoko­ja­mi his­to­rycznych zmi­an, by na koniec zagoś­cić w domu trady­cyjnej pol­skiej rodziny, która musi zmierzyć się ze swoi­mi przyzwyczajeniami.

Mar­ble­head / reż. Jack Auen, Kevin Walk­er / USA / 2021 / fabuła / 10’

Wyraj / reż. Agniesz­ka Nowosiel­s­ka / Pol­s­ka / 2020 / fabuła / 20’ 

Über Wass­er (On Sol­id Ground) / reż. Jela Has­sler / Szwa­j­caria / 2021 / fabuła / 12’

Ziemia wchłonie to wszys­tko / reż. Dominik Rit­szel / Pol­s­ka / 2021 / ekspery­ment / 9′

Still Pro­cess­ing / reż. Sophy Rom­vari / Kana­da / 2020 / doku­ment / 21′

Dzie­le­nie się / reż. Natalia Sara Sko­ru­pa / Pol­s­ka / 2021 / doku­ment / 14’

Łączny czas całego pro­gra­mu + mate­ri­ały dys­try­b­u­to­ra (plan­sza, spot): 87 minut.

Mar­ble­head / reż. Jack Auen, Kevin Walk­er / USA / 2021 / fabuła / 10’

Życie tajem­niczego człowieka, który miesz­ka pośród grobów na cmen­tarzu New Redeemer. „Mar­ble­head” to doku­ment, który wchodzi w świat swo­jego bohat­era na pal­cach, odd­a­jąc mu należny sza­cunek i wyraża­jąc głębo­ki podziw dla błyskotli­wego umysłu zdol­nego do odna­jdy­wa­nia his­torii, kon­tem­plowa­nia pamię­ci i cel­e­bracji życia w miejs­cu, gdzie życie się kończy. 

O reży­ser­ach:

Jack Auen i Kevin Walk­er. Duet reży­ser­s­ki pochodzą­cy z Bal­ti­more w stanie Mary­land, obec­nie pracu­ją­cy w Nowym Jorku. Są członka­mi kolek­ty­wu fil­mowego i firmy pro­du­cenck­iej COSMIC SALON.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2022; III Nagro­da i Nagro­da Pub­licznoś­ci w Konkur­sie Między­nar­o­dowym 14. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych Short Waves Fes­ti­val w Poz­na­niu
2022; Wyróżnie­nie na tar­gach fil­mowych Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych w Cler­mont-Fer­rand – najważniejszej imprezy na świecie poświę­conej krótkiemu metrażowi

Wyraj / reż. Agniesz­ka Nowosiel­s­ka / Pol­s­ka / 2020 / fabuła / 20’ 

Weron­ka (świet­na rola Agaty Buzek) wiedzie spoko­jne i siel­skie życie do cza­su, gdy nagle okazu­je się, że jej ojciec jest chory. Otacza­ją­cy ją świat woła o uwagę, a rzeczy­wis­tość wymy­ka jej się spod kon­troli. Pod­czas zabawy z kolega­mi jej syn Pietrek doświad­cza sytu­acji, po której zaczy­na wierzyć, że posi­a­da uzdraw­ia­jące moce. Czy to możli­we, że chło­piec ma wpływ na zdrowie dzi­ad­ka? „Wyraj” ma w sobie czułość, z jaką odd­ane są więzy rodzinne i piękny roman­ty­czny świat, w którym mal­own­icza na pozór przy­ro­da i oniryczny nas­trój budzą cichy niepokój. 

O reży­serce:

Agniesz­ka Nowosiel­s­ka. Od 2016 roku studi­u­je reży­serię w Szkole Fil­mowej im. Krzyszto­fa Kieślowskiego UŚ w Katow­icach. Jest autor­ką licznych krót­kich filmów fab­u­larnych i dokumentalnych.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2022; Nagro­da im. Jana Machul­skiego w kat­e­gorii: Najlep­sze zdję­cia
2021; Wyróżnie­nie Spec­jalne Jury w konkur­sie krótkome­trażowych filmów fab­u­larnych na Tallin Black Nights Film Fes­ti­val
2021; Nagro­da Jury Młodych w Konkur­sie Pol­skim 13. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych Short Waves Fes­ti­val w Poz­na­niu
2020; Nagro­da Jury Młodych dla najlep­szej etiudy na Fes­ti­walu Kam­era Akc­ja w Łodzi
2020; Ofic­jal­na selekcji Konkur­su Filmów Krótkome­trażowych Fes­ti­walu Pol­s­kich Filmów Fab­u­larnych w Gdyni

Wywiad z twór­czy­ni­a­mi fil­mu „Wyraj” – reży­serką Agnieszką Nowosiel­ską i oper­a­torką Bar­barą Kaniewską na por­talu Fil­mawka: https://www.filmawka.pl/short-waves-festival-rozmawiamy-z-tworczyniami-wyraja-o-tworzeniu-kina-balansujacego-miedzy-gatunkami/

Über Wass­er (On Sol­id Ground) / reż. Jela Has­sler / Szwa­j­caria / 2021 / fabuła / 12’

„Über Wass­er” opowia­da nam o nieszczęś­ci­ach syre­ny, ale nie jest bajką. W mieś­cie jest lato i pod palą­cym słońcem ziemia jest dla niej za sucha. To his­to­ria młodej kobi­ety, która toru­je sobie drogę w bezwzględ­nym świecie. Wychodząc z wody, musi zmierzyć się z różnego rodza­ju prze­mocą, zarówno psy­chiczną, jak i fizy­czną. Aktor­ka Sofia Ele­na Bor­sani swo­ją sub­tel­ną mimiką, ges­ta­mi i spo­jrzeni­a­mi pięknie odd­a­je emoc­je prowadzące do wybu­chowego finału.

O reży­serce:

Jela Has­sler. Stu­diowała fotografię w Zurychu i Stam­bule oraz wideo w Lucernie. Jej filmy krótkome­trażowe The Mead­ow (2015) i Le sens de la marche (2018) miały swo­ją pre­mierę na Fes­ti­walu Fil­mowym w Locarno i były pokazy­wane na fes­ti­walach, m.in. IDFA, Hot Docs, Tam­pere. Jela zasi­adała w kilku jury i jest członkiem zarzą­du Pro Short, Szwa­j­carskiego Sto­warzyszenia Filmów Krótkometrażowych.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2022; I Nagro­da w Konkur­sie Między­nar­o­dowym 14. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych Short Waves Fes­ti­val w Poz­na­niu
2021; Ofic­jal­na selekc­ja Semaine de la Cri­tique Fes­ti­walu w Cannes
2021; Ofic­jal­na selekc­ja Locarno Film Fes­ti­val
2021; Ofic­jal­na selekc­ja Sara­je­vo Film Festival

Ziemia wchłonie to wszys­tko / reż. Dominik Rit­szel / Pol­s­ka / 2021 / ekspery­ment / 9′

Zmi­ana sys­te­mu poli­ty­cznego, która miała miejsce w Polsce na początku lat 90. niosła ze sobą nie tylko nadzieje związane ze społeczną i gospo­dar­czą trans­for­ma­cją, ale także niepoko­je i lęki. Obawy te były wów­czas trak­towane jako świadect­wo nieprzys­tawal­noś­ci do nowego kap­i­tal­isty­cznego porząd­ku i tym samym kon­sek­went­nie spy­chane na mar­gin­es debaty pub­licznej. Film stanowi próbę przy­woła­nia trau­maty­cznych doświad­czeń z tego okre­su. „Ziemia wchłonie to wszys­tko” to opowieść o Górnym Śląsku. Została opar­ta na relac­jach rodzin gór­niczych, archi­wach Pol­skiej Kro­ni­ki Fil­mowej, ani­mac­jach 3D i wykre­sach sejs­mo­graficznych. Zebrane mate­ri­ały łączą się w opis społecznej katas­tro­fy, ukazanej z per­spek­ty­wy osób, które w przeszłoś­ci łączyła wspól­no­ta robotnicza.

O reży­serze:

Dominik Rit­szel. Artys­ta wiz­ual­ny tworzą­cy filmy i video-insta­lac­je. Ukończył ASP w Katow­icach (2013) na wydziale Grafi­ki Warsz­ta­towej. Stype­ndys­ta ‚Młodej Pol­s­ki’ (2014). Lau­re­at nagrody głównej Tri­este Con­tem­po­ranea Award 2015. Wyróżniony przez mag­a­zyn Forbes 30 under 30 – Europe w kat­e­gorii ARTS (2016). Wys­taw­iał m.in. w: Cen­trum Sztu­ki Współczes­nej Zamek Ujaz­dows­ki, Miejsce Pro­jek­tów Zachę­ty, CSW Kro­ni­ka, Ron­do Sztu­ki, Gale­ria Basz­ta Czarown­ic, Gale­ria Szara, TRAFOs­tac­ja sztu­ki, Rau­ma Art Muse­um, Stu­dio Tom­maseo, Fon­da­cione Hip­pocre­ne, Anoth­er Vacan Space.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2022; Nagro­da Głów­na w Konkur­sie Pol­s­kich Filmów Ekspery­men­tal­nych 14. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych Short Waves Fes­ti­val w Poznaniu

Still Pro­cess­ing / reż. Sophy Rom­vari / Kana­da / 2020 / doku­ment / 21′

Pudełko z piękny­mi rodzin­ny­mi zdję­ci­a­mi rozbudza smutek oraz utra­cone wspom­nienia, pod­czas gdy kam­era rejestru­je oglą­danie ich po raz pier­wszy. Twór­czyni fil­mowa Sophy Rom­vari doku­men­tu­je swo­je doświad­cze­nie z pier­wszej ręki, by zgłębić kon­cept kina jako terapii.

O reży­serce:

Sophy Rom­vari. Twór­czyni fil­mowa urod­zona w Vic­torii (British Colum­bia) mieszka­ją­ca w Toron­to. Jej filmy krótkome­trażowe zdobyły uznanie kry­tyków, przemierza­jąc między­nar­o­dowe fes­ti­wale fil­mowe i spraw­iły, że wyro­biła sobie rep­utację jako jeden z wiodą­cych tal­en­tów młodego pokole­nia. Sophy ukończyła stu­dia mag­is­ter­skie w dziedzinie Sztuk Pięknych na York Uni­ver­si­ty, w wyniku których pow­stał film „Still Processing”.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2021; Nagro­da Pub­licznoś­ci w Konkur­sie Między­nar­o­dowym 13. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych Short Waves Fes­ti­val w Poz­na­niu
2021; Ofic­jal­na selekc­ja Inter­na­tion­al Doc­u­men­tary and Short Film Fes­ti­val w Kosowie
2021; Ofic­jal­na selekc­ja Tallin Black Nights Film Fes­ti­val
2020; Ofic­jal­na selekc­ja Toron­to Inter­na­tion­al Film Festival

Dzie­le­nie się / reż. Natalia Sara Sko­ru­pa / Pol­s­ka / 2021 / doku­ment / 14’

Zderze­nie trzech pokoleń, pol­skiej kul­tu­ry i Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia z momentem com­ing outu homosek­su­al­nej wnuczki/córki/siostry. Film zre­al­i­zowany kamerą VHS, którego akc­ja roz­gry­wa się w trady­cyjnym pol­skim domu, w którym miesz­ka starsza pani (88) z dorosły­mi dzieć­mi: Danutą (55) i Jerzym (61). Zaś­ciankowość mieszkańców bloku postko­mu­nisty­cznego ściera się z nowofalową artys­tką i fil­mow­czynią. Doku­ment o niewiedzy i stra­chu przed tym, co nowe, zapakowany jest w kwin­tes­encję prostych słów, wzorów i stereotypów.

Zderze­nie trzech pokoleń, kul­tu­ry pol­skiej i Świę­ta Bożego Nar­o­dzenia z com­ing out­em homosek­su­al­nej wnuczki/córki/siostry.

O reży­serce:

Natalia Sara Sko­ru­pa. Z wyk­sz­tałce­nia socjolog. Kura­tor­ka, akty­wist­ka, dzi­ałacz­ka pro LGBTQ+, stu­den­t­ka fil­mu na Akademii Sztu­ki w Szczecinie. Z zamiłowa­nia poet­ka oraz wokalist­ka black met­alowa w pro­jek­tach zagranicznych. Z racji na pow­iąza­nia społeczno-psy­cho­log­iczne więk­szość prac fig­u­ru­je pod postacią doku­men­tów lub dzi­ałań o charak­terze per­for­maty­wnym. Filmy o charak­terze per­for­man­sów dokamerowych zostały doce­nione nie tylko w Polsce, ale także na fes­ti­walach w Wielkiej Bry­tanii, Mace­donii oraz Meksyku.

Wybrane nagrody i wyróżnienia:

2022, Ofic­jal­na selekc­ja Europe­jskiego Fes­ti­walu Filmów Doku­men­tal­nych doku­men­tART w Szczecinie
2022; Nagro­da Pub­licznoś­ci i Nagro­da Jury Młodych w Konkur­sie Pol­skim 14. Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Filmów Krótkome­trażowych Short Waves Fes­ti­val w Poz­na­niu
2021; Ofic­jal­na selekc­ja Fes­ti­walu Fil­mu i Sztu­ki Dwa Brze­gi w Kaz­imierzu Dolnym

Wkrótce

Oscar Nominated Shorts 2023: Fabuły i Animacje