Dystrybucja

DRISTRO_BANNER2

Z chę­ci dzie­le­nia się pasją do krótkiego metrażu kilka­naś­cie lat temu w Fun­dacji Ad Arte rozpoczęliśmy dzi­ałal­ność dys­try­bucyjną. Na swoim kon­cie mamy pokazy na tere­nie całego kra­ju i za granicą.  Pro­gramy, które trafi­a­ją do naszej dys­try­bucji są unika­towe i twor­zone przez wyk­wal­i­fikowany zespół pro­gramerek i pro­gramerów. W naszym reper­tu­arze zna­j­du­ją się blo­ki różnorodne tem­aty­cznie, rodza­jowo i gatunkowo. Fabuły, doku­men­ty, ani­mac­je, dra­maty, kome­die, teledys­ki i ekspery­men­ty — tego wszys­tkiego może­cie spodziewać się wśród naszych propozycji. 

Od kilku lat jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts: Ani­mac­je i Fabuły, a w roku 2018 naw­iąza­l­iśmy współpracę z Sun­dance Insti­tute dzię­ki czemu pol­s­ka pub­liczność po raz pier­wszy miała okazję zobaczyć selekcję krót­kich metraży wprost z kul­towego amerykańskiego fes­ti­walu filmów nieza­leżnych Sun­dance Film Fes­ti­val

Nasze pro­gramy zasi­la­ją reper­tu­ary nie tylko kin studyjnych. Trafi­amy do cen­tr i ośrod­ków kul­tu­ry, muzeów, galerii sztu­ki, klubów i kaw­iarni. Krót­ki metraż sprawdza się zarówno w każdej przestrzeni i w plenerze. 

Przez lata zarazil­iśmy pasją do krótkiego metrażu niemałe grono odbior­ców, które wciąż się rozras­ta — chce­my aby tak pozostało! 

Peł­na ofer­ta pro­gramowa Fun­dacji Ad Arte dostęp­na już wkrótce!

Kon­takt:

Ania Golon
Koor­dy­na­tor­ka dystrybucji
tel.: +48 796 539 455
e‑mail: adarte.ania@gmail.com

TERAZ W DYSTRYBUCJI:

SHORT WAVES ON TOUR — objaz­dowy konkurs pol­s­kich filmów krótkometrażowych

Pro­gram dostęp­ny w dys­try­bucji jesienią 2020 🙂

OBJAZDOWA JESIEŃ

 

Short Waves on Tour —  to objaz­dowy konkurs pol­s­kich filmów krótkome­trażowych wyse­lekcjonowanych z Konkur­su Pol­skiego 12. edy­cji Short Waves Fes­ti­val w roku 2020.

Po dwulet­niej prz­er­wie, wracamy z pro­gramem, w którym zobaczymy to co najświeższe i naj­ciekawsze w pol­skim filmie krótkome­trażowym. W tegorocznej selekcji znalazły się filmy ani­mowane, fab­u­larne oraz doku­men­talne, które prezen­tu­ją sil­ną pozy­cję kina gatunkowego w pol­skim krótkim metrażu.

Bohaterowie fil­mowi przeży­wa­ją his­to­rie, które mogą dotknąć każdego z nas: od uni­w­er­sal­nej prawdy o staroś­ci i potrze­bie przeży­wa­nia jej z drugą osobą („Koniec Sezonu”), przez poszuki­wanie włas­nego miejs­ca na świecie („Moje Serce”), po bunt prze­ci­wko patri­ar­chal­nym wpły­wom społeczeńst­wa („Syn­chro­niza­c­ja”). Z niek­tórych filmów dowiemy się nieco więcej o psy­chologii człowieka i jej różnych odcieni­ach: niepoko­jącej, mechan­icznej, a częs­to niezrozu­mi­ałej i skomplikowanej.

Pub­liczność zgro­mad­zona na pokazach w całej Polsce zagło­su­je na wybrany tytuł, a reżyser fil­mu z najwięk­szą liczbą głosów otrzy­ma nagrodę w wysokoś­ci 6 tys. zł.

 

Pokaz otwar­cia z udzi­ałem zapros­zonych goś­ci odbędzie się 31. mar­ca o godzinie 19.00 w Kinie Elek­tron­ik w Warszawie.

 

Pro­gram: 

Koniec Sezonu

Pol­s­ka 2019. Reż. Staszek Cuske. Doku­ment. 20’

Starsze małżeńst­wo wypły­wa w rejs po jezio­rach, na których spędz­iło całe swo­je życie. Zamknię­ta przestrzeń jach­tu prowoku­je do reflek­sji nad przyszłoś­cią, ale także nad tym co minęło. Wiec­zo­ra­mi rozbrzmiewa­ją stare melodie.

Deszcz

Pol­s­ka 2019. Reż. Piotr Mil­czarek. Ani­mac­ja. 5’

Deszcz  to prosty film ani­mowany o zbiorowej świadomości.

Moje Serce

Pol­s­ka 2019. Reż. Dami­an Kocur. Fabuła. 30’

Sytu­ac­ja zawodowa zmusza Roza­l­ię, aktorkę, do wyprowadzenia się z Warsza­wy do Wałbrzy­cha. Na miejs­cu bohater­ka angażu­je się w zna­jo­mość z nauczy­cielem Dark­iem i przy­go­towu­je do nowej sztuki.

Sto­ry

Pol­s­ka 2019. Reż. Jola Bańkows­ka. Ani­mac­ja. 5’

Sto­ry to reflek­s­ja doty­czą­ca współczes­nego człowieka w świecie wsze­chobec­nej technologii

Syn­chro­niza­c­ja

Pol­s­ka 2019. Anna Kasińs­ka. Fabuła. 20’

Rok 2084. Mężczyźni są blis­cy wyginię­cia. W wiekowej willi, otoc­zone gąszczem roślin, cztery kobi­ety żyją w abso­lut­nej symbiozie.

Na Krańcu Miasta

Pol­s­ka 2019. Reż. Daria Kasperek. Fabuła. 14’

Najważniejsza dro­ga to dro­ga w głąb — jest to jedyny kierunek. Na krańcu mias­ta może­my dotrzeć do miejsc, w których nie bywamy na co dzień. Na krańcu mias­ta jest las. A żeby dojść do źródła, trze­ba prze­jść przez jego naj­ciem­niejsze zakamarki.

Łączny czas pokazu: 94’

 

Zestaw w pol­skiej i ang­iel­skiej wer­sji językowej.

OFERTA W PDF: SWFONTOUR2020

 

URBAN VIEW — jesień 2020

SUNDANCE SHORTS — jesień / zima 2020