Z chę­ci dzie­le­nia się pasją do krótkiego metrażu kilka­naś­cie lat temu w Fun­dacji Ad Arte rozpoczęliśmy dzi­ałal­ność dys­try­bucyjną. Na swoim kon­cie mamy pokazy na tere­nie całego kra­ju i za granicą.  Pro­gramy, które trafi­a­ją do naszej dys­try­bucji są unika­towe i twor­zone przez wyk­wal­i­fikowany zespół pro­gramerek i pro­gramerów. W naszym reper­tu­arze zna­j­du­ją się blo­ki różnorodne tem­aty­cznie, rodza­jowo i gatunkowo. Fabuły, doku­men­ty, ani­mac­je, dra­maty, kome­die, teledys­ki i ekspery­men­ty — tego wszys­tkiego może­cie spodziewać się wśród naszych propozycji. 

Od kilku lat jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts: Ani­mac­je i Fabuły, a w roku 2018 naw­iąza­l­iśmy współpracę z Sun­dance Insti­tute dzię­ki czemu pol­s­ka pub­liczność po raz pier­wszy miała okazję zobaczyć selekcję krót­kich metraży wprost z kul­towego amerykańskiego fes­ti­walu filmów nieza­leżnych Sun­dance Film Fes­ti­val

Nasze pro­gramy zasi­la­ją reper­tu­ary nie tylko kin studyjnych. Trafi­amy do cen­tr i ośrod­ków kul­tu­ry, muzeów, galerii sztu­ki, klubów i kaw­iarni. Krót­ki metraż sprawdza się zarówno w każdej przestrzeni i w plenerze. 

Przez lata zarazil­iśmy pasją do krótkiego metrażu niemałe grono odbior­ców, które wciąż się rozras­ta — chce­my aby tak pozostało! 

Kon­takt:

Ania Golon
Koor­dy­na­tor­ka dystrybucji
tel.: +48 796 539 455
e‑mail: ania@adarte.pl

OSCAR NOMINATED SHORTS: Fabuły i Animacje

Programy dostępne do 07.08.2021

Oscary przyz­nawane przez Amerykańską Akademię Fil­mową to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie kina. Najważniejsi przed­staw­iciele branży fil­mowej już od blisko 100 lat przyz­na­ją nagrody w kilku­nas­tu kat­e­go­ri­ach, a wśród nich również dla najlep­szego krótkiego metrażu. Gala wręczenia nagród niezmi­en­nie odby­wała się pod koniec lutego, lecz ze wzglę­du na wyjątkową sytu­ację pan­demiczną tegoroczny pro­ces wyła­ni­a­nia nomi­nowanych twór­ców i pro­dukcji, a tym samym cer­e­mo­nia wręczenia Oscarów, prze­sunęły się aż o 2 miesiące. Nie wpłynęło to jed­nak na jakość selekcji nomi­nowanych filmów, które niezmi­en­nie pokazu­ją aktu­alne tem­aty społeczne i poli­ty­czne, nie zapom­i­na­jąc o ludz­kich i oso­bistych his­to­ri­ach ich bohaterów.

Fun­dac­ja Ad Arte jest wyłącznym pol­skim dys­try­b­u­torem dwóch zestawów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts – filmów aktors­kich i animowanych.

Oba zestawy oscarowych short­ów posi­ada­ją napisy pol­skie i angielskie.

Najlep­szy krótkome­trażowy film fab­u­larny (aktors­ki)

czas trwa­nia: 126 minut

Najlep­szy krótkome­trażowy film animowany

*3 ostat­nie filmy w zestaw­ie nie są fil­ma­mi nomi­nowany­mi do nagród Akademii

czas trwa­nia: 95 minut

 

SHORT WAVES ON TOUR - objazdowy konkurs polskich filmów krótkometrażowych
Program dostępny od 12.07.2021 — 24.09.2021

Short Waves on Tour —  to objaz­dowy konkurs pol­s­kich filmów krótkome­trażowych wyse­lekcjonowanych z Konkur­su Pol­skiego 13. edy­cji Short Waves Fes­ti­val w roku 2021.

Pub­liczność zgro­mad­zona na pokazach w całej Polsce zagło­su­je na wybrany tytuł, a reżyser fil­mu z najwięk­szą liczbą głosów otrzy­ma nagrodę w wysokoś­ci 7 tys. zł.

Zestaw będzie dostęp­ny w pol­skiej wer­sji językowej z napisa­mi angielskimi.

Pro­gram ogłosimy już wkrótce!

 

Do zobaczenia w kinie i w plenerze!