OSCAR NOMINATED SHORTS: Fabuły i Animacje

Programy dostępne do 07.08.2021

Oscary przyz­nawane przez Amerykańską Akademię Fil­mową to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie kina. Najważniejsi przed­staw­iciele branży fil­mowej już od blisko 100 lat przyz­na­ją nagrody w kilku­nas­tu kat­e­go­ri­ach, a wśród nich również dla najlep­szego krótkiego metrażu. Gala wręczenia nagród niezmi­en­nie odby­wała się pod koniec lutego, lecz ze wzglę­du na wyjątkową sytu­ację pan­demiczną tegoroczny pro­ces wyła­ni­a­nia nomi­nowanych twór­ców i pro­dukcji, a tym samym cer­e­mo­nia wręczenia Oscarów, prze­sunęły się aż o 2 miesiące. Nie wpłynęło to jed­nak na jakość selekcji nomi­nowanych filmów, które niezmi­en­nie pokazu­ją aktu­alne tem­aty społeczne i poli­ty­czne, nie zapom­i­na­jąc o ludz­kich i oso­bistych his­to­ri­ach ich bohaterów.

Fun­dac­ja Ad Arte jest wyłącznym pol­skim dys­try­b­u­torem dwóch zestawów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts – filmów aktors­kich i animowanych.

Oba zestawy oscarowych short­ów posi­ada­ją napisy pol­skie i angielskie.

Najlep­szy krótkome­trażowy film fab­u­larny (aktors­ki)

czas trwa­nia: 126 minut

Najlep­szy krótkome­trażowy film animowany

*3 ostat­nie filmy w zestaw­ie nie są fil­ma­mi nomi­nowany­mi do nagród Akademii

czas trwa­nia: 95 minut

Odbędą się: 

 1. Gli­wice, Kino Amok, 10.06.2021 / g. 20.15 — Fabuły
 2. Gli­wice, Kino Amok, 10.06.2021 / g. 18.30 — Animacje
 3. Gdy­nia, Klub Fil­mowy, 11.06.2021 / g. 18.00 — Animacje
 4. Gdy­nia, Klub Fil­mowy, 12.06.2021 / g. 18.00 — Fabuły
 5. Wrocław, Kino Nowe Hory­zon­ty, 13.06.2021 / g. 17.00 — Animacje
 6. Wrocław, Kino Nowe Hory­zon­ty, 13.06.2021 / g. 19.00 — Fabuły
 7. Wrocław, DCF, 13.06.2021 / dar­mowe pokazy Ani­macji i Fabuł w ramach fes­ti­walu Long Sto­ry Short
 8. Rzeszów, Wojew­ódz­ki Dom Kul­tu­ry, 22.06.2021 / g. 18.00 — Fabuły
 9. Słup­sk, Kino Rejs, 1.07.2021 / g. 15.00 — Fabuły

Odbyły się: 

 1. Wrocław, Kino Nowe Hory­zon­ty, 21.05.2021 / g. 18.10 — Animacje
 2. Wrocław, Kino Nowe Hory­zon­ty, 21.05.2021 / g. 20.15 — Fabuły
 3. Poz­nań, Kino Muza, 22.05.2021 / g. 21.30 — Fabuły i Ani­mac­je, pokaz z przerwą
 4. Kraków, Kino KIKA, 22.05.2021 / g. 16:45 — Animacje
 5. Kraków, Kino KIKA, 23.05.2021 / g. 16:45 — Fabuły
 6. Kraków, Kino Pod Barana­mi, 25.05.2021 / g. 18.15 — Animacje
 7. Kraków, Kino Pod Barana­mi, 25.05.2021 / g. 20.30 — Fabuły
 8. Wrocław, Kino Nowe Hory­zon­ty, 29.05.2021 / g. 00.10 — Fabuły
 9. Wrocław, DCF, 30.05.2021 / g. 17.30 — Animacje
 10. Wrocław, DCF, 30.05.2021 / g. 19.30 — Fabuły
 11. Poz­nań, Kino Rial­to, 02.06.2021 / g. 20.00 — Ani­mac­je i Fabuły 
 12. Katow­ice, Kino Kos­mos, 05.06.2021 / g. 20.00 — Fabuły
 13. Katow­ice, Kino Kos­mos, 06.06.2021 / g. 20.30 — Animacje
 14. Konin, Pokaz w ramach 67. Ogólnopol­skiego Konkur­su Filmów Nieza­leżnych im. Pro­fe­so­ra Hen­ry­ka Klu­by, CKiS DK Oskard 6.06.2021 / g. 20.00 — Fabuły 

Jeżeli chcesz zor­ga­ni­zować pokaz u siebie — napisz do nas lub zadzwoń! 

Kon­takt

Ania Golon
Koor­dy­na­tor­ka dystrybucji
tel.: +48 796 539 455
e‑mail: ania@adarte.pl