FilmoweMiasto-02

Fil­mowe Mias­to to pro­jekt, którego celem jest inter­dyscy­pli­nar­na edukac­ja młodzieży w zakre­sie orga­ni­za­cji wydarzeń audiowizualnych.

Niemal dwu­miesięczny pro­gram warsz­tatów obe­j­mu­je prak­ty­czne i teo­re­ty­czne aspek­ty real­iza­cji pokazów eduka­cyjnych i przeglądów fil­mowych. Uczest­ni­cy będą mieli okazję z jed­nej strony poz­nawać tworze­nie fes­ti­walu od kuch­ni, a z drugiej przekładać wiedzę na real­ny efekt, jakim będzie stworze­nie dwóch wydarzeń finałowych: pokazu fil­mowego w Kinie Muza oraz spotka­nia eduka­cyjno-fil­mowego w przestrzeni Inku­ba­to­ra Kul­tu­ry Pireus.

Dodatkowym ele­mentem będą wykłady otwarte z zapros­zony­mi gość­mi: eksper­ta­mi i młody­mi prak­tyka­mi, które porusza­ją kwest­ie edukacji w zakre­sie tworzenia wydarzeń kulturalnych.

Wszys­tkie wydarzenia są bezpłatne. Na warsz­taty obow­iązu­ją zapisy!

PROGRAM:

Warsz­taty:
1. Poz­na­jmy się, orga­nizu­jmy się! Jak dzi­ałać w kul­turze — krót­ki przewodnik.
Warsz­tat wprowadza­ją­cy i inte­gru­ją­cy uczest­ników warsztatów.
Prowadze­nie: Agniesz­ka Czaplews­ka, Alek­san­dra Ławska

2. Pra­ca zespołowa, pra­ca pro­jek­towa? O roli komu­nikacji w kulturze.
Warsz­tat poświęcony komu­nikacji w obszarze kul­tu­ry wzbo­ga­cony o case-study wybranego dzi­ała­nia pro­jek­towego z zakre­su edukacji filmowej.
Prowadze­nie: Alek­san­dra Ławska

3. Czym jest krót­ki metraż i jak pra­cow­ać z tym medium?
Prak­ty­czny warsz­tat poświęcony zagad­nie­niu selekcji fil­mowej połączony ze wspól­nym oglądaniem filmów.
Prowadze­nie: Szy­mon Stemplewski

4. DIY: Prak­ty­czne aspek­ty pro­jekcji filmowej.
Warsz­taty z tworzenia i syn­chro­niza­cji napisów do filmów i innych przy­dat­nych umiejętności związanych z przy­go­towaniem plików fil­mowych do projekcji.
Prowadze­nie: Michał Tomaszews­ki i Alek­san­dra Ławska

5. Kam­pa­nia pro­mo­cyj­na i Iden­ty­fikac­ja wiz­ual­na — jak komu­nikować projekt?
Warsz­tat poświę­cony real­iza­cji oprawy wiz­ual­nej i strate­gii pro­mo­cyjnej wydarzenia.
Prowadze­nie: Adam Romel i Łukasz Gajdek — Kolek­tyw audiow­iz­ual­ny makemake.

6. Pro­dukc­ja od kuch­ni — jak zaplanować, sfi­nan­sować i wypro­dukować wydarzenie?
Warsz­taty przeprowad­zone meto­dą design think­ing, które zaprezen­tu­ją uczest­nikom kluc­zowe obszary pro­dukcji wydarzeń.
Prowadze­nie: Urszu­la Wysocka

Zgłoszenia na warsztaty: 
Prosimy o zgłoszenia do 27.09.2019 na adres: agnieszka@adarte.pl z krótką infor­ma­cją, dlaczego chcielibyś­cie wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach. Oso­by niepełno­let­nie pros­zone są o dołącze­nie zgody rodzica/opiekuna prawnego.
Zgłosze­nie jest jed­noz­naczne z akcep­tacją Reg­u­laminu Warsz­tatów: POBIERZ
Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego: POBIERZ

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte
Part­nerzy: Kino Muza, Estra­da Poz­nańs­ka, Inku­ba­tor Kul­tu­ry Pireus, makemake
Finan­sowanie: Mias­to Poz­nań #poz­nan­wspiera
Wydarze­nie na Face­booku.