HSS_FB_EVENT-02

 

 

HOT SUMMER SHORTS

Naj­goręt­szy zestaw krót­kich metraży tego lata!

Prezen­tu­je­my pro­gram złożony z pię­ciu między­nar­o­dowych, kome­diowo-przy­godowych filmów z przym­ruże­niem oka, bo jak wiado­mo lato to ide­al­ny czas na rozry­wkę pełną parą. 

 

W pro­gramie obe­jrzymy m. in. komedię o niety­powych nas­to­latkach żyją­cych w społeczeńst­wie o odwró­conych rolach kul­tur­owych, fran­cus­ki film przy­godowy o wędrownym pch­lim cyrku, panoramę Tur­cji z punk­tu widzenia imprezu­ją­cych nas­to­latków oraz iron­iczną, a jed­nocześnie wybit­nie zabawną i prawdzi­wą wari­ację na tem­at stereo­typów dobrego macierzyństwa.

 

Czas trwa­nia pokazu: 84 min.

Dostęp­ność: 22.06–22.09.2017