Kontakt

Oso­by, firmy i insty­tuc­je zain­tere­sowane współpracą prosimy o kon­takt.

Kon­takt:
Siedz­i­ba: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poz­nań
Biuro: ul. Sza­marzewskiego 17/3 (II piętro), 60–514 Poz­nań
Tele­fon: (+48) 501 951 145
Fax: (+48) 618 289 755
E‑mail: fundacja@adarte.pl

Godziny otwar­cia biu­ra Fun­dacji:

Poniedzi­ałek — Czwartek: 11:00–15:00
Piątek — Niedziela:  zamknięte 

KRS: 0000173312
REGON: 634517904
NIP: 972–10-75–346