Manhattan Short 2015

MANHATTAN SHORT prezen­tu­je zestaw 10 filmów krótkome­trażowych wybranych spośród 678 zgłos­zonych pro­dukcji z 52 kra­jów. Od 25 wrześ­nia do 4 październi­ka finałowa dziesiąt­ka fil­mowa odwiedzi reko­r­dową liczbę 250 miast, gro­madząc pon­ad 100000 widzów na całym świecie. Między­nar­o­dowa pub­liczność wspól­nie zade­cy­du­je o przyz­na­niu nagród w dwóch kat­e­go­ri­ach: Najlep­szy film oraz Najlep­szy aktor.


1. LISTEN, reż. Hamy Ramezan i Rungano Nyoni / 12 min / Fin­lan­dia, Dania


Kopen­haga, komis­ari­at policji. Cud­zoziem­ka noszą­ca burkę chce złożyć skargę, towarzyszy jej młody syn. Wyda­je się, że tłu­macz jest niechęt­ny, by zara­por­tować treść, którą kobi­eta chce przekazać.


2. DAD IN MUM, reż. Fab­rice Bracq / 6 min / Francja


Środek nocy. Z syp­i­al­ni rodz­iców dochodzą głośne jęki. Dwie siostry zaczy­na­ją zadawać pytania…


3. BEAR STORY, reż. Gabriel Oso­rio / 10 min / Chile


Ani­mowana his­to­ria niedźwiedzia opowiada­jącego his­torię swo­jego życia przy pomo­cy intrygu­jącej misio-maszyny.


4. FOREVER OVER, reż. Erik Schmitt / 13 min / Niemcy


Mło­da para stwarza “listę życzeń” by dodać swo­je­mu życiu pikan­terii. Okazu­je się jed­nak, iż jej real­iza­c­ja może doprowadz­ić do nieprzewidzianych konsekwencji.


5. SHOK, reż. Jamie Donoughue / 21 min / Kosowo,Wielka Brytania


Przy­jaźń dwóch chłopców jest wys­taw­iona na próbę w trak­cie wal­ki o przetr­wanie pod­czas wojny w Kosowie.


6. GROUNDED, reż. Alex­is Mikha­lik / 19 min / Francja


Czy Eve­lyn zdąży na samolot? Opowieść o emocjonu­jącej podróży inspirowana prawdzi­wą historią.


7. SUNDOWN, reż. Sinem Ceza­yir­li / 15 min / Turcja


Spoko­jny dzień na plaży zamienia się w bur­zli­we przeży­cie dla młodej kobi­ety, gdy ta musi staw­ić czoła nowej sytu­acji, w której znalazła się jej matka.


8. PATCH, reż. Gerd Gock­ell / 3 min / Szwa­j­caria, Niemcy


Ekspery­men­tal­na ani­mac­ja, która w dynam­iczny sposób gra z per­spek­ty­wą i malarst­wem abstrakcyjnym.


9. EL CAMINA SOLO, reż. Shawn Telford / 12 min / USA


Nowoczes­ny biz­nes­men utknął w podróży przez pustynię. Może liczyć tylko na pomoc ratown­ików, którzy w prze­ci­wieńst­wie do niego wiedzą, czym jest człowieczeństwo.


10. BIS GLEICH, reż. Ben­jamin Wolff / 15 min / Niemcy


Dwóch starszych mieszkańców Berli­na mieszka­ją­cych po prze­ci­wległych stronach uli­cy naw­iązu­je niety­pową więź.


Łączny czas: 130 minut