Oferty pracy

fot. Dawid Majewski
fot. Daw­id Majewski

Production & Team Lead

Fun­dac­ja Ad Arte / Short Waves Fes­ti­val

miejsce pra­cy: Poz­nań
wyna­grodze­nie: 3500–4500 zł netto

Szukamy do stałej współpracy właśnie Ciebie, jeśli:

 • posi­adasz kilkulet­nie doświad­cze­nie w obszarze pro­dukcji (np. wydarzeń kul­tur­al­nych / fil­mowej / telewiz­yjnej / reklam­owej / teatral­nej / innej)
 • masz udoku­men­towane doświad­cze­nie pra­cy w zes­pole (zespołach) jako leader lub man­ag­er oraz wykazu­jesz wysok­ie umiejęt­noś­ci inter­per­son­alne i przywódcze
 • potrafisz: kreaty­wnie rozwiązy­wać prob­le­my, anal­i­zować fak­ty, skutecznie negocjować, mery­to­rycznie argu­men­tować, pode­j­mować decyz­je, mediować konflikty
 • korzys­tasz z powyższych zdol­noś­ci w mowie i w piśmie, nieobce są Ci wys­tąpi­enia pub­liczne i for­malne formy jak prezen­tac­je, pis­ma i wnioski
 • potrafisz komu­nikaty­wnie, w przys­tęp­ny, empaty­czny i kon­struk­ty­wny sposób wer­bal­i­zować obawy, sug­estie i krytykę
 • dobrze radzisz sobie z presją cza­su i dużą zmi­en­noś­cią oraz przewidu­jesz różne sce­nar­iusze i przyj­mu­jesz na siebie odpowiedzial­ność za skut­ki działań 
 • wykazu­jesz duże wyczu­cie w sferze aktu­al­nych trendów oraz rezonu­ją­cych tem­atów społecznych oraz posi­adasz ogólne poję­cie z zakre­su ekonomii kul­tu­ry (rynek usług, insty­tuc­je, NGOs, infra­struk­tu­ra etc.) 
 • sprawnie wyko­rzys­tu­jesz nowoczesne narzędzia do pra­cy pro­jek­towej w chmurze 
 • znasz język ang­iel­s­ki w stop­niu komu­nikaty­wnym lub wyższym


Do tej pory się zgadza? Super! Chcemy Ci zaproponować:

 • wpływ na ksz­tałt wydarzeń i pro­jek­tów Fun­dacji, przede wszys­tkim kole­jnych edy­cji Short Waves Festival
 • prowadze­nie, budowanie i rozwi­janie niewielkiego zespołu spec­jal­istów i pasjonatów branży fil­mowej oraz koor­dy­nację podwykonawców
 • reprezen­towanie Fun­dacji i zespołu fes­ti­walu w kon­tak­tach z zarzą­dem oraz na zewnątrz, czyli z insty­tuc­ja­mi, part­nera­mi, decy­den­ta­mi, artys­ta­mi etc.
 • „spinanie” różnych wymi­arów dzi­ałań Fun­dacji (pro­dukc­ja, pro­moc­ja, finanse, logisty­ka, finanse, admin­is­trac­ja) w jed­ną całość, w opar­ciu o krótko- i dłu­goter­mi­nowe harmonogramy 
 • spraw­c­zość: inspirowanie do roz­wo­ju kon­cepcji będą­cych dopiero w zalążku oraz ure­al­ni­an­ie tych najbardziej sza­lonych, czyli korzys­tanie z wiedzy, pomysłów, kurateli, zasobów, kon­tak­tów i wszel­kich innych potenc­jałów zespołu do tego, by dzi­ały się angażu­jące i kul­tur­otwór­cze sytuacje!
 • pełny etat na miejs­cu w Poz­na­niu, w opar­ciu o umowę o pracę (lub inną prefer­owaną for­mę zatrud­nienia) oraz przestrzeń do part­ner­s­kich ustaleń ksz­tał­tu współpra­cy (jeśli pozwala­ją na to bieżące okolicznoś­ci, możli­wa jest pra­ca zdal­na i w różnych godzinach)
 • przestrzeń do real­i­zowa­nia inspiru­ją­cych pro­jek­tów, wiele nowych zna­jo­moś­ci z rynku kul­tu­ry, szan­sę na zdoby­cie przy­dat­nych kompetencji
 • możli­wość roz­wo­ju i awan­su w ramach struk­tur Fun­dacji (również pod kątem finansowym)


Zain­tere­sowana/-y? Prześlij zgłosze­nie w dowol­nej formie (CV, list motywa­cyjny, port­fo­lio lub po pros­tu wiado­mość) wraz z klauzulą o przetwarza­niu danych osobowych na adres kontakt@adarte.pl. Do usłyszenia!