OFF Jeżyce — kino • warsztaty • muzyka 

Dzięku­je­my za wspól­nie spęd­zone 2. OFF Jeżyce!

Dru­ga edy­c­ja Fes­ti­walu OFF Jeżyce dobiegła koń­ca. Dla zespołu Fun­dacji Ad Arte – orga­ni­za­torów wydarzenia – był to czas inten­sy­wny i przy tym niezwyk­le satys­fakcjonu­ją­cy. Widzieliśmy, że zain­tere­sowanie tym, co robimy jest duży, a uśmiechy na Waszych twarzach i pozy­ty­wne słowa spraw­iły, że chce­my wciąż robić rzeczy kładące nacisk na lokalny charak­ter kul­tu­ry i pro­mowanie jej w całej okazałości!

OFF Jeżyce to wydarze­nie, którego mis­ją jest pro­mowanie lokalnej, poz­nańskiej kul­tu­ry i osób twór­czych właśnie ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Przy tym prag­niemy tworzyć atmos­ferę kolek­ty­wnoś­ci, kom­for­tową przestrzeń spotkań i budowa­nia sąsiedz­kich więzi. W pro­gram naszego Fes­ti­walu wszczepi­amy kino krótkome­trażowe, real­i­zowane lokalnie teledys­ki, muzykę i spędzanie cza­su w plen­erowych lokac­jach, właśnie na Jeżycach! 

’W bliskim sąsiedztwie kul­tu­ry’ to hasło, które przyświecało nam przez cały okres przy­go­towań i czas trwa­nia Fes­ti­walu. Widzieliśmy na własne oczy, jak potrzeb­ne są tego typu wydarzenia, bo to właśnie w swoim najbliższym otocze­niu, mieszkań­cy nabier­a­ją najwięk­szej chę­ci do chłonię­cia rzeczy, z który­mi na co dzień nie mają okazji obcować. 

Dru­ga edy­c­ja OFF Jeżyc przy­ciągnęła 1000 osób, które w trak­cie 10 wydarzeń spo­tykali się w miejs­cach Fes­ti­walowych! Słuchali, oglą­dali, roz­maw­iali i razem z nami odkry­wali to, co lokalna kul­tura ma do zaofer­owa­nia. Dziękujemy!

Pod­czas OFF Jeżyc pokaza­l­iśmy wam 14 filmów krótkome­trażowych w sekcji Otwarty Ekran Jeży­c­ki zre­al­i­zowanych przez lokalnych twór­ców, trzy filmy pełnome­trażowe pod­czas Kina Let­niego oraz 13 teledysków pod­czas Muzy z Fyrt­la. Pokaz klipów konkur­sowych wyłonił również dwójkę zwycięzców. 

Grat­u­lu­je­my lau­re­atom Nagrody Pub­licznoś­ci Konkur­su Muza z Fyrt­la w wysokoś­ci 1000zł, którzy zwyciężyli więk­szoś­cią zebranych na sali głosów – autorowi teledysku “Prob­lems” Maksy­mowi Adamow­ic­zowi oraz zespołowi BLAZED YARD odpowiedzial­ne­mu za muzykę! 

Poza nagrodą pub­licznoś­ci trzyosobowe Jury w składzie: Pola Kuszak, Tobi­asz Jankows­ki oraz Jakub Woj­ciechows­ki przyz­nało włas­ną nagrodę, również w wysokoś­ci 1000zł!

Teledysk do utworu Asik – „Nie mają serc” zre­al­i­zowany przez Natal­ię Srokę wspól­ną decyzją Jury zwycięża w Konkur­sie Muza z Fyrt­la! za:

– maksy­malne wyko­rzys­tanie min­i­mal­nych środ­ków, w sposób este­ty­czny i ciekawy
– świeżość w kon­tekś­cie pol­skiego nowego rapu
– oraz spójne połącze­nie obrazu i muzy­ki w unika­towy teledysk

W programie znalazły się:

 
• Kino Letnie •
Na przy­tul­nym ogród­ku Wino­bramie i Two­jej Winy, zaczęliśmy od hasła “Ahoj Sąsiedzi!”, które przy­pom­ni­ało nam kul­tową czechosłowacką ani­mację o Pacie i Macie. Wydarze­nie orga­ni­zowane we współpra­cy z Czeskim Cen­trum Warszawa.
Na tere­nie Starej Zajezd­ni obe­jrzeliśmy m.in. “LATO ’85” w reż. Françoisa Ozona, “Alcar­ràs” Car­li Simó­na czy film Mag­gie Gyl­len­haal “Cór­ka”.
 
• Jeży­c­ki Otwarty Ekran & Muza z Fyrtla •
OFF Jeżyce to również przestrzeń stwor­zona z myślą o mieszkań­cach, w której mogą dzielić się swo­ją twór­c­zoś­cią! Lokalne filmy i muzy­ka — krótkie metraże oraz konkurs teledysków, to świet­na okaz­ja dla miejs­cowych osób zaj­mu­ją­cych się filmem czy ani­macją, zespołów, kolek­ty­wów i osób zaan­gażowanych, we współot­worze­nie poz­nańskiej sce­ny muzy­cznej, aby zaprezen­tować swo­ją twórczość.
 
• Poranek dla dzieci •
Kole­jnym z punk­tów pro­gra­mu OFF Jeżyc był Poranek dla najmłod­szych. Zaprosil­iśmy na pokaz ani­mowanych filmów krótkome­trażowych przy­go­towanych przez Fran­cisz­ka Drą­ga i warsz­taty dla dzieci.
 
• Klub Fes­ti­walowy • Dom Tramwajarza •
W ramach edy­cji OFF Jeżyc zagrał dla nas zeszłoroczny lau­re­at “Muzy z Fyrt­la”, zespół Willa Kos­mos. W week­end parki­et rozkrę­cili poz­nańs­cy DJ‑e, TBH i Nowesta.
 
Orga­ni­za­tora­mi OFF Jeżyc są Rada Osied­la Jeżyce w Poz­na­niu, Fun­dac­ja Ad Arte oraz Short Waves Fes­ti­val. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Mias­to Poz­nań i Rada Osied­la Jeżyce w Poz­na­niu. Part­nera­mi wydarzenia są Dom Tramwa­jarza, Fun­dac­ja Pana Gara, Stara Zajezd­nia, Wino­bramie i Two­ja Wina.