Nasz zespół / Our team

 

 

[tmm name=“fundacja-ad-arte”]

 

Partnerzy / Partners

 

 

Współfinansowanie / Cofinancing

[gs_logo logo_cat=”współfinansowanie” order=”ASC”]

 

Partnerzy krajowi / Partners

[gs_logo logo_cat=”partnerzy” order=”ASC”]

 

Partnerzy zagraniczni / Foreign Partners

[gs_logo logo_cat=”partnerzy-zagraniczni” order=”ASC”]

 

Kontakt / Contact

Oso­by, firmy i insty­tuc­je zain­tere­sowane współpracą prosimy o kontakt. 

All the inter­est­ed in coop­er­a­tion with the Foun­da­tion feel free to con­tact us.

Siedz­i­ba / Head­quar­ters: ul. Hawe­lańs­ka 1, 61–625 Poznań

Biuro / Office: Biuro: Zamek Cesars­ki | Św. Marcin 80/82 | pokój nr 56, 61–809 Poznań

Tele­fon / Phone num­ber: (+48) 501 951 145

Fax: (+48) 618 289 755

E‑mail: fundacja@adarte.pl

KRS: 0000173312

REGON: 634517904

NIP: 972–10-75–346