Filmy krótkometrażowe nominowane do Oscara 2022

W tym roku Fun­dac­ja Ad Arte i Short Waves Fes­ti­val po raz kole­jny zaprasza­ją do kin jako wyłączny dys­try­b­u­tor pro­gramów Oscar Nom­i­nat­ed Shorts – filmów aktors­kich i ani­mowanych. Wid­zowie będą mieli okazję obe­jrzeć na dużym ekranie 10 krót­kich metraży, które w tym roku powal­czą o Oscara na blisko 70 pokazach w całym kraju! 

Oscary przyz­nawane przez Amerykańską Akademię Fil­mową to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w świecie kina. Nom­i­nac­je ogłaszane są w kilku­nas­tu kat­e­go­ri­ach, a wśród nich również dla najlep­szych filmów krótkome­trażowych. Krótkie metraże najczęś­ciej pokazy­wane są w zestawach po kil­ka pro­dukcji – jed­na wiz­y­ta w kinie to zanurze­nie się w spek­trum opowieś­ci, emocji i doświad­czeń wiz­ual­nych naraz! To niesamowite, inspiru­jące his­to­rie zak­lęte w krótkiej, innowa­cyjnej formie. 

Krótkome­trażowe Filmy Aktorskie Nomi­nowane do Oscara 2022

Pięć wyjątkowych filmów, his­torii i pełnokr­wiś­ci bohaterowie. Wid­zowie będą towarzyszyć Hen­rikowi, który z jakiegoś powodu za wszelką cenę musi zaśpiewać karaoke, czy Mateo, który znalazł się w sytu­acji bez wyjś­cia (dosłown­ie!). Poz­na­ją prag­nienia pracu­jącej w przy­drożnym motelu nisko­rosłej Julii, której życie zmienia się, gdy poz­na­je przys­to­jnego kierow­cę ciężarów­ki; lęki bry­tyjskiej rodziny, której spoko­jne życie w ułamku sekundy roz­pa­da się na kawał­ki i dylematy nas­to­let­niej Sez­im z Kir­gis­tanu, która sta­je przed wyborem między wol­noś­cią, a poszanowaniem trady­cji.

On My Mind / reż. Mar­tin Strange-Hansen / Dania / 2021 / 18’
Please Hold / reż. K.D. Dávi­la / USA / 2020 / 19’
Sukien­ka / reż. Tadeusz Łysi­ak / Pol­s­ka / 2020 / 30’
The Long Good­bye / reż. Aneil Karia / Wiel­ka Bry­ta­nia / 2020 / 12’
Ala Kac­chu – Take and Run / reż. Maria Bren­dle / Szwa­j­caria / 2020 / 38’

Krótkome­trażowe Filmy Ani­mowane Nomi­nowane do Oscara 2022

Pięć nietuzinkowych opowieś­ci – każ­da namalowana na ekranie inną ani­mowaną kreską. Poz­na­j­cie przy­gody małego ptasz­ka adop­towanego przez rodz­inę myszy, który postanaw­ia w końcu rozwinąć skrzy­dła. Zobacz­cie co wspól­nego mogą mieć ze sobą delikat­na balet­ni­ca i szorst­ki bokser. Odkryj­cie dlaczego członkowie pewnej eks­cen­trycznej rodziny popada­ją w obsesję na punkcie wszys­tkiego, czego się tkną i jakie pyta­nia zada­je swo­je­mu psu agen­t­ka służb spec­jal­nych, by na końcu dosiąść się do anon­i­mowego sto­li­ka w zanur­zonej w papierosowym dymie kaw­iarni i wspól­nie z odpowiedzieć sobie na pytanie ‘Czym tak właś­ci­wie jest dziś miłość?’.

Robin Robin / reż. Dan Ojari, Mikey Please / Wiel­ka Bry­ta­nia / 2021 / 31’
Boxbal­let / reż. Anton Dyakov / Ros­ja / 2019 / 15’
Affairs of the Art / reż. Joan­na Quinn / Wiel­ka Bry­ta­nia, Kana­da / 2021 / 16’
Bes­tia / reż. Hugo Covar­ru­bias / Chile / 2021 / 16’
The Wind­shield Wiper / reż. Alber­to Miel­go / Hisz­pa­nia / 2021 / 15’

LISTA KIN

Krótkome­trażowe Filmy AKTORSKIE Nomi­nowane do Oscara 2022

BIAŁYSTOK Kino Forum 28.03

BYDGOSZCZ Kino Orzeł 10.04, 11.04, 12.04

CHEŁMNO Kinoteatr Ron­do — Chełmińs­ki Dom Kul­tu­ry 9.04

DĄBROWA GÓRNICZA Kino Kadr 14.04

EŁK Kino Ełk — Ełck­ie Cen­trum Kul­tu­ry 2.04

GDAŃSK Kino Kam­er­alne Cafe 2.04

GDYNIA Klub Fil­mowy — Muzeum Emi­gracji 26.03 | Gdyńskie Cen­trum Fil­mowe 1.04, 2.04, 3.04

GLIWICE Kino Amok 01.04

GŁOGÓW DKF Szpu­la MOK — Miejs­ki Ośrodek Kul­tu­ry 19.05

KALISZ Kino Cen­trum 11.04

KATOWICE Kino Kos­mos 25.03

KONIN Kino Oskard 27.04

KUTNO Cen­trum Teatru, Muzy­ki i Tań­ca 6.05

KRAKÓW Kino pod Barana­mi 18.03, 25.03 | Kino Agraf­ka 22.03 | Kino Mikro 25.03

KROTOSZYN Kino Przed­wiośnie 31.03

LIMANOWA Kino Klaps 27.03

LUBLIN Kinoteatr Pro­jekt — Cen­trum Kul­tu­ry 5.04

ŁÓDŹ Kino Char­lie 18.03, 19.03, 20.03, 25.03, 26.03, 27.03

NIEPOŁOMICE Kino Waż­ka 26.03

OLSZTYN Kino Awan­gar­da 2 08.04

POZNAŃ Kino Rial­to 27.03 | Kino Muza 27.03

RYDUŁTOWY Kino Feniks — Ryduł­towskie Cen­trum Kul­tu­ry 20.04

SZAMOTUŁY Kino Hal­sz­ka 31.03

SZCZECIN Kino Zamek 10.04

TARNÓW Kino Marze­nie 25.03

TORUŃ Kino Stu­denck­ie Niebies­ki Kocyk 27.03

TYCHY Klub Wilkowyje — Miejskie Cen­trum Kul­tu­ry 21.04

WAŁBRZYCH Kino Apol­lo 18.04

WARSZAWA Kino­Gram 19.03, 26.03 | Kino Wisła 25.03 |  Kino Elek­tron­ik 25.03 | Kino Luna 25.03 | Kinote­ka 26.03 | Kino Muranów 27.03 

WOŁOMIN Kino Kul­tura 27.03

WROCŁAW Kino Nowe Hory­zon­ty 19.03, 27.03 | DCF 25.03

ZAKOPANE Kino Miejsce 1.04

Krótkome­trażowe Filmy AKTORSKIE Nomi­nowane do Oscara 2022

BIAŁYSTOK Kino Forum 27.03

DĄBROWA GÓRNICZA Kino Kadr 28.04

EŁK Kino Ełk — Ełck­ie Cen­trum Kul­tu­ry 3.04

GDAŃSK Kino Kam­er­alne Cafe 27.03

GLIWICE Kino Amok 01.04

GŁOGÓW DKF Szpu­la MOK — Miejs­ki Ośrodek Kul­tu­ry 23.06

KATOWICE Kino Kos­mos 27.03

KRAKÓW Kino pod Barana­mi 18.03, 25.03 | Kino Agraf­ka 23.03 | Kino Mikro 24.03

KROTOSZYN Kino Przed­wiośnie 7.04

ŁÓDŹ Kino Char­lie 18.03, 19.03, 20.03, 25.03, 26.03, 27.03

OLSZTYN Kino Awan­gar­da 2 09.04

POZNAŃ Kino Rial­to 27.03 | Kino Muza 27.03

SZCZECIN Kino Zamek 08.04

TORUŃ Kino Stu­denck­ie Niebies­ki Kocyk 27.03

WARSZAWA Kino­Gram 20.03, 27.03 | Kino Luna 26.03 | Kino Elek­tron­ik 26.03 | Kinote­ka 26.03 | Kino Muranów 27.03 

WOŁOMIN Kino Kul­tura 26.03

WROCŁAW Kino Nowe Hory­zon­ty 19.03, 27.03 | DCF 25.03

Pro­gram Krótkome­trażowe Filmy Aktorskie Nomi­nowane do Oscara 2022 – opisy filmów

On My Mind / reż. Mar­tin Strange-Hansen / Dania / 2021 / 18’
Hen­rik chce zaśpiewać żonie piosenkę. Koniecznie dziś, koniecznie już, ter­az. To kwes­t­ia życia i śmier­ci i… karaoke.

Please Hold / reż. K.D. Dávi­la / USA / 2020 / 19’
W niedalekiej przyszłoś­ci 20-let­ni Mateo o latynoskim pochodze­niu zosta­je aresz­towany przez pol­i­cyjnego drona bez żad­nego wyjaśnienia i trafia do w pełni zau­tomaty­zowanego więzienia bez możli­woś­ci uciecz­ki. Aby ujść z życiem, będzie musi­ał zmierzyć się z labiryn­tem skom­put­ery­zowanej biurokracji amerykańskiego wymi­aru spraw­iedli­woś­ci i wyruszyć na poszuki­wanie człowieka, który jako jedyny może wszys­tko naprawić.

Sukien­ka / reż. Tadeusz Łysi­ak / Pol­s­ka / 2020 / 30’
„Sukien­ka” to opowieść o pożą­da­niu i kobiecej przy­jaźni, napisana i wyreży­serowana przez stu­den­ta Warsza­wskiej Szkoły Fil­mowej – Tadeusza Łysi­a­ka. W główną rolę wcieliła się Anna Dzieduszy­c­ka, której kreac­ja aktors­ka została doce­niona na wielu fes­ti­walach fil­mowych w Polsce i za granicą. Film opowia­da his­torię Julii, pracu­jącej w przy­drożnym motelu, której życie zmienia się, gdy poz­na­je przys­to­jnego kierow­cę ciężarów­ki. Dłu­go skry­wane przez kobi­etę prag­nienia dają o sobie znać. Ale nie jest to tylko his­to­ria kobi­ety spo­tyka­jącej mężczyznę. Julia jest fizy­cznie odmi­en­na od otacza­jącego ją społeczeńst­wa. Jest nisko­rosła, przez co w swoim życiu doświad­czyła wielu przykroś­ci. To wbrew pozorom uni­w­er­sal­na opowieść o tęs­kno­cie bez wzglę­du na dzielące nas bari­ery i różnice.

The Long Good­bye / reż. Aneil Karia / Wiel­ka Bry­ta­nia / 2020 / 12’
W niedalekiej przyszłoś­ci Riz i jego rodz­i­na muszą zmierzyć się ze światem zewnętrznym, które gwał­town­ie wkracza w ich spoko­jne życie i upo­rać z prawdzi­wy­mi emoc­ja­mi, jakie żywi do nich ich przyszy­wany kraj. Opowiedziana z wyczu­ciem acz druz­gocą­ca his­to­ria i prze­j­mu­ją­cy, poe­t­y­c­ki krzyk pros­to z ser­ca. Jed­nym z autorów sce­nar­iusza jest nomi­nowany do Oscara aktor Riz Ahmed, który wcielił się też w główną rolę w filmie.

Ala Kac­chu – Take and Run / reż. Maria Bren­dle / Szwa­j­caria / 2020 / 38’
19-let­nia Sez­im chce spełnić swo­je marze­nie o stu­diowa­niu w stol­i­cy Kir­gis­tanu. Kiedy zosta­je por­wana przez grupę młodych mężczyzn i zmus­zona poślu­bić niez­na­jomego, jej życie roz­pa­da się na kawał­ki. Odmowa jest równoz­nacz­na z wyk­lucze­niem ze społeczeńst­wa. Sez­im des­per­acko szu­ka wyjś­cia z sytu­acji, roz­dar­ta między prag­nie­niem wol­noś­ci a ograniczeni­a­mi, jakie narzu­ca jej kul­tura i trady­c­ja jej włas­nego kraju.

 

Pro­gram Krótkome­trażowe Filmy Ani­mowane Nomi­nowane do Oscara 2022 – opisy filmów

Robin Robin / reż. Dan Ojari, Mikey Please / Wiel­ka Bry­ta­nia / 2021 / 31’
Gdy jej niewyk­lute jajko przy­pad­kowo wpa­da na śmiet­nik, Robin zosta­je adop­towana przez kocha­jącą rodz­inę myszy-włamywaczy. Ma bardziej dziób i pióra niż futro i ogon, nie jest mis­trzynią w skrada­niu się cichutko na paluszkach – niem­niej jed­nak czu­je się jak w domu. W miarę doras­ta­nia różnice nie dają jed­nak o sobie zapom­nieć i Robin za wszelką cenę prag­nie udowod­nić przy­branym krewnym, że może być naprawdę dobrą myszą. Wyrusza w pełną wyzwań podróż, by rozwinąć skrzy­dła i dowiedzieć się, co tak naprawdę jest ważne w życiu.

Boxbal­let / reż. Anton Dyakov / Ros­ja / 2019 / 15’

Pewnego dnia łagod­na balet­ni­ca o imie­niu Olya spo­ty­ka szorstkiego, gburowa­t­ego bok­sera Jew­gien­i­ja. Ich światy i filo­zofia życia nie mogą się bardziej od siebie różnić. Kon­trast jest tak ostry, że naw­iązanie nawet naj­cieńszej nici porozu­mienia wyda­je się być niemożli­we. Czy tak odmi­enne isto­ty zna­jdą w sobie wza­jemne wspar­cie i poz­wolą by połączyło ich coś więcej?

Affairs of the Art / reż. Joan­na Quinn / Wiel­ka Bry­ta­nia, Kana­da / 2021 / 16’

Eks­cen­tryczne, ale też ujmu­jące i komiczne obses­je jed­nej rodziny w pełnej humoru, ręcznie rysowanej ani­macji. Beryl, 59-let­nia pra­cown­i­ca fab­ry­ki, kocha rysować i jest zde­ter­mi­nowana, by stać się hiper­futu­rysty­czną artys­tką. Poz­namy także jej dorosłego syna, Col­i­na, mani­a­ka tech­nologii, jej męża Ivo­ra, obec­nie muzę i mod­ela Beryl wspier­a­jącego żonę w kreaty­wnych zapę­dach, oraz jej siostrę Bev­er­ly, fanaty­czną nar­cyzkę mieszka­jącą w Los Angeles.

Bes­tia / reż. Hugo Covar­ru­bias / Chile / 2021 / 16’

Zain­spirowana prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi his­to­ria Íngrid, agen­t­ki tajnej policji w Chile w 1975 roku. Jej relac­je z włas­nym psem, ciałem, lęka­mi i frus­trac­ja­mi ujaw­ni­a­ją pęknię­cia nie tylko w niej samej, ale i w obję­tym reżimem dyk­tatu­ry wojskowej kraju.

The Wind­shield Wiper / reż. Alber­to Miel­go / Hisz­pa­nia / 2021 / 15’

Na tle hałaśli­wej, wypełnionej dymem kaw­iarni współczes­ny filo­zof pogrąża się w myślach. Zas­tanaw­ia­jąc się nad życiowy­mi wzlota­mi i upad­ka­mi, błę­da­mi, oczeki­wa­ni­a­mi i drob­ny­mi tęs­kno­ta­mi, mężczyz­na wyrusza w metaforyczną podróż oświece­nia pełną żywych obrazów, bada­jąc różne fazy roman­su, cechy ludzkiej natu­ry oraz przyszłość ran­dek i związków, w poszuki­wa­niu odpowiedzi na odwieczne pytanie ‘Czym jest miłość?’.

Kon­takt:

Karoli­na Sienkiewicz
Koor­dy­na­tor­ka dys­try­bucji
tel.: +48 600 271 634
e‑mail: