SHORT WAVES ON TOUR — objazdowy konkurs polskich filmów krótkometrażowych

SWONTOUR_poster

Pro­gram dostęp­ny od 12.07 — 24.09.2021

Short Waves on Tour —  to objaz­dowy konkurs pol­s­kich filmów krótkome­trażowych wyse­lekcjonowanych z Konkur­su Pol­skiego 13. edy­cji Short Waves Fes­ti­val w roku 2021.

Pub­liczność zgro­mad­zona na pokazach w całej Polsce zagło­su­je na wybrany tytuł, a reżyser fil­mu z najwięk­szą liczbą głosów otrzy­ma nagrodę w wysokoś­ci 7 tys. zł.

Zestaw będzie dostęp­ny w pol­skiej wer­sji językowej z napisa­mi angielskimi.

 

Tegoroczny pro­gram:

We have one heart, reż. Katarzy­na Warzecha, ani­mac­ja / doku­ment, 11’

Po śmier­ci mat­ki Adam odna­j­du­je kore­spon­dencję, wymieni­aną przed laty przez rodz­iców: Polkę i mieszka­jącego w Iraku Kur­da. Dla Adama to okaz­ja, by dowiedzieć się czegoś więcej o ojcu, którego nigdy nie poz­nał. Połącze­nie ani­macji rysunkowej z mate­ri­ała­mi archi­wal­ny­mi pozwala prze­nieść się niemal 40 lat wstecz, poczuć emoc­je łączące żyją­cych w różnych częś­ci­ach świa­ta zakochanych oraz odkryć niezwykłą tajem­nicę rodzinną.

Wyraj (Vyraj), reż. Agniesz­ka Nowosiel­s­ka, fabuła, 21’

Pod­czas gdy Weron­ka wal­czy o zdrowie swo­jego ojca, otacza­ją­cy ją świat przeczy regułom logi­ki. Czy to możli­we, że jej syn ma wpływ na stan zdrowia dziadka?

Niebies­ki Dym (Blue Smoke), reż. Katarzy­na Gondek, ekspery­ment / doku­ment, 12’

His­to­ria kobi­ety, która straciła pamięć w fab­ryce gofrownic. 

Green, reż. Ivan Bam­balin, fabuła, 15’

Przyszłość. Ziemia przeży­wa apokalip­sę zanieczyszczenia. Astro­naut­ka i mat­ka Green decy­du­je lecieć na zro­bionej przez sobie raki­etę na inną plan­etę, żeby zebrać nasiona roślin i wró­cić z nimi na Ziemię. Ona ma nadzieję ura­tować swo­ją chorą córkę i całą ludzkość.

Mil­le­ni­um, reż. Daria Godyń, ani­mac­ja, 8’

Od stule­ci człowiekowi towarzyszył lęk przed nowym tysią­cle­ciem. Jest Syl­west­er 1999 — zbliża się “koniec świa­ta”. Katas­tro­fa, niepewność i gęst­nieją­ca atmos­fera mileni­jnej para­noi to tem­aty, na których sku­pia się ta animacja. 

Julia nad morzem (Julia at the Sea­side), reż. Mar­iusz Rusińs­ki, doku­ment, 17’

Julia samot­nie spędza swo­je let­nie wakac­je nad morzem. Uży­wa­jąc Tin­dera, spo­ty­ka się z różny­mi ludź­mi — niek­tórzy są natręt­ni, niek­tórzy niezręczni, ale może wśród nowo poz­nanych osób zna­jdzie się ktoś god­ny zau­fa­nia? O wszys­tkim tym twór­cy opowiada­ją z mieszan­iną czułoś­ci i ironii, za sprawą której “Julia…” wyglą­da jak film, jaki mogli­by nakrę­cić Eric Rohmer i Milos For­man, gdy­by tylko wybrali się na wspólne wakac­je nad pol­skie morze.

 

czas trwa­nia: 84 minuty

 

Kon­takt:

Anna Golon
Koor­dy­na­tor­ka dys­try­bucji
tel.: +48 796 539 455
e‑mail: ania@adarte.pl