This Is Short

MAJ_2348
fot. Daw­id Majewski

W 2020 roku w wyniku między­nar­o­dowej współpra­cy między Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val Ober­hausen (Niem­cy), Go Short – Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val Nijmegen (Holan­dia), Short Waves Fes­ti­val (Pol­s­ka) i Vien­na Shorts – Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val (Aus­tria) pow­stała inic­jaty­wa Euro­pean Short Film Net­work (ESFN). Już 1 kwiet­nia 2021 roku, Euro­pean Short Film Net­work wys­tar­tu­je z plat­for­mą THIS IS SHORT (www.thisisshort.com), na której zna­jdą się pro­gramy przy­go­towane przez każdy z fes­ti­wali oraz nowe treś­ci, będące wynikiem wspól­nego kura­torstwa, w tym Konkurs Europe­js­kich Filmów Krótkome­trażowych online. ESFN, jako jed­na z 7 europe­js­kich sieci fes­ti­walowych, które uzyskały wspar­cie z fun­duszy uni­jnych, ma nadzieję dzię­ki pro­jek­towi wykre­ować nowe stan­dardy prezen­towa­nia fil­mowej kul­tu­ry w internecie.

 

>I THIS IS UNITED / WSPÓLNOTA

W 2020 roku pan­demia koron­awirusa zmusiła wiele fes­ti­wali fil­mowych do pod­ję­cia drasty­cznych kroków. Imprezy fil­mowe były anu­lowane, prze­suwane czy, przyj­mu­jąc for­mułę fes­ti­wali hybry­dowych, przenosiły swo­je pro­gramy i wydarzenia do sieci – ilość dostęp­nych akty­wnoś­ci online jest ogrom­na i stale się pow­ięk­sza. Z tego powodu, 4 europe­jskie fes­ti­wale fil­mowe dzi­ała­jące pod szyl­dem Euro­pean Short Film Net­work postanow­iły zawrzeć szy­ki i pow­iązać swo­je dzi­ała­nia w internecie. Tak pow­stała idea nowej plat­formy streamin­gowej THIS IS SHORT prezen­tu­jącej wyłącznie filmy krótkome­trażowe. Od 1 kwiet­nia do 30 czer­w­ca 2021 roku, poza ofer­tą każdego z fes­ti­wali, na plat­formie pojaw­ią się także unikalne zestawy filmów dostęp­ne tylko za pośred­nictwem por­talu – bez geoblokady, możli­we do obe­jrzenia na całym świecie. Dostęp do plat­formy będzie płatny.

 

>I THIS IS NEW / NOWY PUNKT WIDZENIA

Sercem całego przed­sięwz­ię­cia, które skupi w sobie kilka­set filmów krótkome­trażowych wysok­iej jakoś­ci dostęp­nych w prze­ciągu trzech miesię­cy, jest konkurs online New Point Of View / Nowy Punkt Widzenia, przy­go­towany przez pro­gramerów wszys­t­kich fes­ti­wali tworzą­cych sieć ESFN: Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val Ober­hausen, Go Short, Short Waves and Vien­na Shorts. Co tydzień na plat­formie swo­ją pre­mierę będą miały dwa filmy konkur­sowe. Cer­e­mo­nia wręczenia nagród będzie trans­mi­towana online w najkrót­szą noc roku – 21 czer­w­ca. Łącz­na suma nagród to 8.000 €.

 

>I THIS IS DIVERSE / RÓŻNORODNOŚĆ

Poza fil­ma­mi konkur­sowy­mi, na plat­formie zna­jdą się spec­jal­nie wyse­lekcjonowane zestawy tem­aty­czne, selekc­ja najważniejszych tytułów ostat­nich lat w świecie krótkiego metrażu i naj­ciekawsze punk­ty pro­gramowe innych europe­js­kich fes­ti­wali. Jed­nym z głównych założeń i celów pro­jek­tu jest pro­moc­ja kina krótkome­trażowego na polu artysty­cznym i tech­no­log­icznym – wszys­tkie fes­ti­wale tworzące sieć: Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val Ober­hausen, Go Short, Short Waves i Vien­na Shorts, korzys­ta­ją z holen­der­skiego opro­gramowa­nia Film­chief, które dzię­ki połącze­niu baz danych wszys­t­kich 4 fes­ti­wali tch­nie życie również w plat­for­mę THIS IS SHORT.

 

>I THIS IS DIGITAL / 1 DOSTĘP, 4 FESTIWALE 

Poza ory­gi­nal­ny­mi treś­ci­a­mi na plat­formie dostęp­ny­mi w dni­ach 1 kwiet­nia – 30 czer­w­ca, pub­liczność THIS IS SHORT, będzie miała możli­wość uzyska­nia dostępu do indy­wid­u­al­nych pro­gramów każdej z tegorocznych edy­cji fes­ti­wali-założy­cieli: Go Short (14 – 18.04), Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val Ober­hausen (1 – 10.05), Short Waves (14 – 20.06) i Vien­na Shorts (27.05 – 1.06). Dla fanów krótkiego metrażu, członków branży fil­mowej czy przed­staw­icieli mediów to wyjątkowa i bezprece­den­sowa sytu­ac­ja: 1 dostęp online umożli­wia­ją­cy uczest­nicze­nie w 4 europe­js­kich fes­ti­walach fil­mowych bez koniecznoś­ci zakupu osob­nych kar­netów na każdą z imprez.

 

>I THIS IS EUROPEAN / EUROPEJSKOŚĆ

W per­spek­ty­wie cza­su, celem między­nar­o­dowych członków ESFN jest nie tylko zacieś­ni­an­ie więzi na poziomie współpra­cy online, ale również wza­jemne wspar­cie bieżą­cych dzi­ałań stacjonarnych. “Intencją ESFN nie jest wypar­cie dobrze nam znanych, trady­cyjnych fes­ti­wali fil­mowych poprzez tworze­nie i rozwój plat­form online, ale szukanie alter­naty­wnych dróg pro­mocji fes­ti­wali fil­mowych jakich znamy i za który­mi tęskn­imy”. — czy­tamy w oświad­cze­niu założy­cieli plat­formy. “THIS IS SHORT to urzeczy­wist­nie­nie wiz­ji prawdzi­wej współpra­cy europe­jskiej w cza­sach, kiedy wspólne myśle­nie o Europie, europe­js­kich pro­dukc­jach i fes­ti­walach fil­mowych powin­no mieć coraz więk­szą wartość i siłę – inną niż kiedykol­wiek wcześniej. Jako Euro­pean Short Film Net­work, jesteśmy przeko­nani, że tylko zjed­noczeni będziemy w stanie staw­ić czoła nad­chodzą­cym wyzwan­iom, sol­i­darnie i w duchu współpra­cy spoglą­da­jąc w przyszłość”.

>I THIS IS SHORT

Wit­ry­na inter­ne­towa Euro­pean Short Film Network

1 kwiet­nia — 30 czer­w­ca 2021

Plat­for­ma: thisisshort.com

Face­book: @thisisshortcom

Insta­gram: @this_is_short

THIS IS SHORT pow­sta­je z udzi­ałem ThisWayUp oraz dzię­ki wspar­ciu Unii Europe­jskiej w ramach pro­gra­mu MEDIA — Kreaty­w­na Europa. Za iden­ty­fikację wiz­ual­ną odpowia­da stu­dio graficzne Uni­for­maWięcej infor­ma­cji na tem­at sposobu dzi­ała­nia plat­formy, akredy­tacji, dostępu oraz pro­gra­mu wkrótce.