Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Klub Krótkiego Kina: Miasto & Codzienność

8 listopada @ 19:00 - 20:20

ZŁ12
Czas na filmy o mieś­cie! Konkurs Urban View to wyjątkowa selekc­ja z tegorocznego konkur­su Short Waves Fes­ti­val, która na stałe wpisana jest w jed­ną z ulu­bionych sekcji poz­nańs­kich widzów. Pro­dukc­je z całego świa­ta przy­pa­tru­ją się życiu mieszkańców mias­ta, otacza­ją­cych ich budynków, ekosys­te­mowi miejskiemu, w którym odnaleźć moż­na naszą codzi­en­ność: rytu­ały, prak­ty­ki i przy­pad­kowe spotka­nia. Zestaw pię­ciu filmów to przegląd nie tylko różnorod­nych form fil­mowych, ale także spo­jrze­nie na wpływ rzeczy­wis­toś­ci miejskiej na aktu­alne pro­cesy glob­alne: pan­demię, wzmożoną urban­iza­cję, kryzys insty­tucji eduka­cyjnych, ale także poz­nanie niezwyk­le ciekawych i per­son­al­nych his­torii bohaterów filmowych.
Wprowadze­nie: Alek­san­dra Ławska
Pro­gram filmowy:
⤷ The New Nor­mal­i­ty, reż. Manolo Vazquez, Hisz­pa­nia 2020, doku­ment, 13’
13 Mar­ca 2020, w Hisz­panii został ogłos­zony stan wyjątkowy z powodu Covid-19. Dni mija­ją pośród komu­nikacji na What­sap­pie oraz wiado­moś­ci, pod­czas gdy ludzie wychodzą na swo­je tarasy by zacz­erp­nąć powi­etrza. Podob­nie jak w więzie­niu, mieszkań­cy liczą dni do momen­tu, gdy powrócą do upragnionej normalności.
⤷ Guide Me Home, reż. Ste­fan Gero­giou, Wiel­ka Bry­ta­nia 2020, fabuła, 15’
David przy­jeżdża do Lon­dynu z marzeni­a­mi o byciu kimś, jed­nak gdy nie wszys­tko idzie zgod­nie z planem, zaczy­na rozpły­wać się w szczeli­nach mias­ta, które tak uwielbia.
⤷ Ser­i­al Par­al­lels, reż. Max Hat­tler, Hong-Kong, Niem­cy 2020, ani­mac­ja, ekspery­ment, 9’
Ekspery­men­tal­na ani­mac­ja Maxa Hat­tlera prezen­tu­je Hong Kong z kon­cep­tu­al­nej per­spek­ty­wy fil­mu celu­loid­owego, łącząc tech­nikę ani­macji fil­mowej z fotografią.
⤷ Man­i­festo, reż. Ane Hjort Gut­tu, Nor­we­gia 2020, fabuła, 27’
​​Man­i­festo to fik­cyj­na his­to­ria szkoły artysty­cznej, która na pier­wszy rzut oka funkcjonu­je jako insty­tut sztuk pięknych, który jest częś­cią dużego uni­w­er­syte­tu. Jed­nak pota­jem­nie insty­tut dzi­ała jako auto­nom­icz­na szkoła ekspery­men­tal­na z włas­ny­mi zasada­mi naucza­nia, ewalu­acji, spra­woz­da­nia, planowa­nia, rekru­tacji oraz zarządzania.
⤷ Bye Lit­tle Block, reż. Éva Dara­bos, Węgry 2020, ani­mac­ja, 8’
Mło­da kobi­eta dowiadu­je się, że niedłu­go będzie musi­ała wyprowadz­ić się z bloku, w którym miesz­ka. Jej łza przek­sz­tał­ca się w betonowy mono­lit, gdy uderza w ziemię, ukazu­je się panora­ma okolicy.
Dłu­gość pokazu: 80 minut
KLUB KRÓTKIEGO KINA
W ramach cyk­lu w każdy dru­gi poniedzi­ałek miesią­ca mamy okazję ujrzeć różnorod­ność kina krótkome­trażowego. Jej sze­ro­ki wach­larz zobaczy­cie nie tylko w zmieni­a­ją­cych się gatunkach fil­mu, ale także w tem­atyce i per­spek­tywach patrzenia na świat. Na ekranie zagoszczą fabuły, ani­mac­je, doku­men­ty oraz filmy ekspery­men­talne zre­al­i­zowane zarówno przez obiecu­ją­cych debi­u­tan­tów, jak i uznane postaci ze świa­ta fil­mu. Całoroczny pro­gram obe­jmie pokazy pro­dukcji nagradzanych na fes­ti­walach, pokazy tem­aty­czne, ulu­bione filmy pub­licznoś­ci czy nomi­nowane tytuły do najważniejszych nagród filmowych.
Part­ner cyk­lu: Fun­dac­ja Ad Arte / Short Waves Festival
Bile­ty w cenie 12 zł do naby­cia w kasie kina lub na por­talu bilety24.pl

Szczegóły

Data:
8 listopada
Godzina:
19:00 - 20:20
Koszt:
ZŁ12
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
https://fb.me/e/1YBHkA1z6

Miejsce wydarzenia

Kino Pałacowe