ART OF LIFE

Art of Life to cykl plen­erowych pokazów fil­mowych odby­wa­ją­cych się w Przys­tani Sztu­ki  przy Con­cor­dia Design. 

Przez całe lato zaprasza­my na 8 pokazów w każdy czwartek (wyłącza­jąc 15 sierp­nia), by cieszyć się piękną pogodą i wspani­ałym kinem! Pro­gram cyk­lu obe­j­mu­je osiem filmów pełnome­trażowych, których wspól­ną osią sta­ją się bohaterowie osadzeni w inspiru­ją­cym świecie sze­roko rozu­mi­anej sztu­ki: lit­er­atu­ry, tań­ca, muzy­ki i wielu innych. Głównym celem jest ukazanie różnorod­nych i niezwykłych biografii ludzi, których łączą sztu­ka życia: ogrom­na pas­ja do kreaty­wnych dzi­ałań, nietuzinkowe pode­jś­cie do życia i zaan­gażowanie w sprawy otacza­jącego świa­ta. W pro­gramie zna­j­du­ją się filmy doku­men­talne, biograficzne czy inspirowane prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi filmy fab­u­larne z ostat­nich lat. Zaprezen­towane będą zarówno filmy pol­skie, europe­jskie, jak i pozakontynentalne.

Wstęp wol­ny na wszys­tkie projekcje.

/pobierz plik: ART OF LIFE_ulotka pro­gramowa /

P R O G R A M:

4.07.2019, 21:00 | Serce miłoś­ci  reż. Łukasz Ron­du­da, Pol­s­ka 2017, fabuła, 78’
Film inspirowany życiem i twór­c­zoś­cią Zuzan­ny Bar­toszek i Woj­ciecha Bąkowskiego. Dwój­ka out­siderów, których bard­zo wiele ze sobą łączy. Wyglą­da­ją jak męs­ka i żeńs­ka wer­s­ja też samej oso­by. W ich relacji miłość przeni­ka się ze sztuką. Ich stan zakocha­nia przy­pom­i­na per­w­er­syjną wer­sję nar­cyz­mu, bo, patrząc na kochanka, patrzą na własne odbicie.

11.07.2019, 21:00 | Młodość Astrid, reż. Pernille Fis­ch­er Chris­tensen, Szwecja/Dania 2018, fabuła, 123’
Pory­wa­ją­ca biografia ikony lit­er­atu­ry młodzieżowej Astrid Lind­gren, pokazu­ją­ca młodość i począt­ki kari­ery pis­ar­ki. Obraz sil­nej, nieza­leżnej kobi­ety, która łamie normy społeczne, kon­we­nanse i kroczy przez życie z pod­nie­sioną głową. 

18.07.2019, 21:00 | Olli Maki. Najszczęśli­wszy dzień jego życia  reż. Juho Kuos­ma­n­en, Finlandia/Szwecja/Niemcy 2016, fabuła, 92’
Inspirowany życiem fińskiego bok­sera Olliego Mäkiego, intym­ny film opowiada­ją­cy o kon­flik­cie pomiędzy życiem zawodowym a szczęś­ciem oso­bistym. Zdol­ny i niezwyk­le skrom­ny bohater przy­go­towu­je się do jed­nej z najważniejszych walk w swoim życiu, jed­nak jego myśli krążą tylko wokół nowo poz­nanej dziewczyny.

25.07.2019, 21:00 | Strike a pose. Tancerze Madon­ny, reż. Rei­jer Zwaan, Ester Gould, Belgia/Holandia 2016, doku­ment, 83’
Film ukazu­je reflek­sje i wspom­nienia związane z kon­trow­er­syjną w lat­ach 90’ trasą kon­cer­tową Madon­ny Blond Ambi­tion Tour i jej późniejszy­mi kon­sek­wenc­ja­mi. Sied­miu młodych tancerzy opisu­ją kulisy włas­nego życia i relacji z Madon­ną, trud­noś­ci w walce z uza­leżnieni­a­mi i ciężaru bycia społeczną ikoną.

01.08.2019, 21:00 | Gimme Dan­ger, reż. Jim Jar­musch, USA 2016, doku­ment, 108’
Bohaterem doku­men­tu jest punkowy zespół The Stooges z ich niezwyk­le charyz­maty­cznym front­manem Iggy’m Popem, którzy wspól­nie wspom­i­na­ją cza­sy ich najwięk­szych prowokacji, kon­trow­er­syjnych wys­tępów i niebez­piecznego życia. Jim Jar­musch tworzy punkowy obraz prawdzi­wej leg­endy poszuku­jącej wol­noś­ci i twór­czej niezależności.

08.08.2019, 21:00 | Nasze jutro, reż. Cyril Dion, Melanie Lau­rent, Franc­ja 2015, doku­ment, 119’
Film ofer­u­je fas­cynu­jące, ale też prz­er­aża­jące spo­jrze­nie na przyszłość Zie­mi, której real­nym zagroże­niem jest roz­pada­ją­cy się ekosys­tem. Autorzy doku­men­tu wraz z eksper­ta­mi w dziedz­i­nach takich jak: agrokul­tura czy odnaw­ialne źródła energii prog­nozu­ją prawdzi­wie sce­nar­iusze doty­czące przyszłoś­ci naszej plan­e­ty, ale także ukazu­ją rozwiąza­nia jak to błędne koło moż­na powstrzymać.

22.08.2019, 21:00 | Pater­son, reż. Jim Jar­musch, USA 2016, fabuła, 118’
Pater­son jest kierow­cą miejskiego auto­busu. Niczego mu nie braku­je. Kocha swo­ją pełną sza­lonych pomysłów żonę, która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyz­na ma czas na swo­ją najwięk­szą pasję, czyli pisanie wier­szy. Na skutek zabawnego zbiegu okolicznoś­ci sto­ic­ki spokój tytułowego bohat­era zosta­je pod­dany próbie.

29.08.2019, 21:00 | The Square, reż. Ruben Östlund, Szwecja/Niemcy/Francja/Dania, 2017, fabuła, 150’

Chris­t­ian, rozwiedziony dyrek­tor prestiżowego muzeum sztu­ki nowoczes­nej cieszy się wysoką pozy­cją społeczną i dużym powodze­niem wśród kobi­et. Choć z pozoru Chris­t­ian ma wszys­tko pod kon­trolą, przy­go­towanie pre­miery insta­lacji “The Square” okazu­je się nie lada wyzwaniem i zmusza go kon­frontacji swo­jego wiz­erunku z rzeczy­wis­toś­cią. 

Art of Life: Let­nie Kino Plenerowe
Czwart­ki, godz­i­na: 21:00
04.07 — 29.08.2019 (wyłącza­jąc 15.08.2019)
Con­cor­dia Design, ul. Zwierzyniec­ka 1, Poznań

Art of Life na Face­booku.

Orga­ni­za­tor:
Fun­dac­ja Ad Arte
Short Waves Festival
Con­cor­dia Design

Finan­sowanie:
Pro­jekt został zre­al­i­zowany ze środ­ków finan­sowych Mias­ta Poz­na­nia pozyskanych w Konkur­sie Cen­trum Warte Poznania.
#poz­nan­wspiera #cwp2019