Festiwal Czas Letni

Czas Let­ni to nowy muzy­czno-fil­mowy fes­ti­w­al twor­zony z myślą o łącze­niu w spójną całość wol­nego cza­su i mias­ta, rozry­w­ki i mery­to­ry­ki, natu­ry i kul­tu­ry, ludzi i przestrzeni. Czas Let­ni wniesie jakoś­ciowe kino i alter­naty­wną muzykę w unika­towe miejs­ca na tere­nie Poz­na­nia pobudza­jąc do ich eksplo­racji i odkry­wa­nia na nowo. Czas Let­ni jest przestrzenią kom­for­tu i kolek­ty­wiz­a­cji, dostęp­ną dla wszys­t­kich i skierowaną do każdego, kto chce spraw­ić, aby lato spędzane w mieś­cie było cza­sem akty­wnego i pro­duk­ty­wnego wypoczynku.

 

W programie:

 

Pokazy filmowe

➔ konkurs Urban View – między­nar­o­dowe kino krótkome­trażowe w różnych gatunkach i odcieni­ach, to sekc­ja doty­chczas odby­wa­ją­ca się w ramach Short Waves Fes­ti­val, poświę­cony tem­atyce urban­isty­cznej i architektonicznej
➔ Ran­dom Gar­den Cin­e­ma – pokazy w plen­erowych lokac­jach różnych poz­nańs­kich osiedli, pro­gram każdego pokazu przy­go­towany zostanie we współpra­cy z renomowany­mi fes­ti­wala­mi filmowymi

➔ Long Sto­ry Short – pokazy łączące głośne tytuły pełnome­trażowe tego sezonu, które poprzed­zone zostaną kore­spon­du­ją­cy­mi z nimi krótki­mi metrażami

Po seansach zaprosimy również do spotkań i rozmów z twórcami!

Wydarzenia muzyczne

➔ kon­cer­ty w plen­erze kore­spon­du­jące z przestrzenią, tem­atem fes­ti­walu i cza­sem let­nim; poprzez muzykę chce­my wprowadzać w stan relak­sacji, dać możli­wość czer­pa­nia pozy­ty­wnej energii z wakacji w mieście

➔ DJ sety i wydarzenia klubowe twor­zone przez utal­en­towanych i doce­ni­anych członków mul­ti­dyscy­pli­narnych kolek­ty­wów z Pol­s­ki, Ukrainy i Białorusi, w lubianych przez poz­na­ni­aków lokalizacjach

Wydarzenia towarzyszące

➔ pod­casty na żywo – roz­mowy z ciekawy­mi gość­mi, eksper­ta­mi w swoich dziedz­i­nach, ceniony­mi twór­ca­mi kul­tu­ry, artys­ta­mi, badacza­mi, urbanistami
➔ spac­ery architek­ton­iczne – przy­bliże­nie doty­chczas ukry­tych his­torii, znaczeń ulokowanych w przestrzeni Poznania

➔ warsz­taty z field recordingu – usłyszy­cie naj­drob­niejsze detale, które ma nam do zaofer­owa­nia zarówno mias­to, jak i świat przyrody

 
Fes­ti­w­al Czas Let­ni jest pro­jek­tem Fun­dacji Ad Arte, która z sukce­sa­mi od 20 lat ani­mu­je kul­turę w Poz­na­niu i Wielkopolsce. Hasłem tegorocznej 15. edy­cji Short Waves Fes­ti­val – najwięk­szego orga­ni­zowanego przez Fun­dację wydarzenia – jest “Rethink/Rebuild” oznacza­jące otwartość na zmi­any, nowe kon­cep­ty i chęć do ich współt­worzenia. W tę zmi­anę wpisu­je się również dzi­ałanie jakim jest Czas Let­ni, impreza moty­wowana miejskoś­cią, nie­siona przez przestrzeń i prag­ną­ca ją reinterpretować.
Pełny pro­gram wydarzeń oraz har­mono­gram Fes­ti­walu będziemy ujaw­ni­ać przed wami stop­niowo, więc śledź­cie nasze media społecznościowe!


Przestaw się na Czas Letni!