World Shorts: Wielka Brytania

Kole­j­na edy­c­ja World Shorts poświę­cona jest kinu z Wielkiej Bry­tanii. Filmy włąc­zone do pro­gra­mu prezen­tu­ją ory­gi­nalne, autorskie nar­rac­je i formy krótkome­trażowe, pokazu­jąc jed­nocześnie siłę wyspi­arskiego sty­lu wypra­cowywanego przez twór­ców przez lata. Pro­gram zaw­iera fabuły, doku­men­ty, ani­mac­je oraz formy ekspery­men­talne, które zdążyły już odwiedz­ić najważniejsze fes­ti­wale fil­mowe na świecie, a część z nich po raz pier­wszy będzie moż­na oglą­dać w Polsce.