Klub Krótkiego Kina

Klub Krótkiego Kina to cykl spotkań fil­mowych z krótkim metrażem, które odby­wa­ją się w każdy dru­gi poniedzi­ałek miesią­ca w Kinie Pała­cowym Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK

Zainicjowany przez Emil­ię Mazik, dyrek­torkę Short Waves Fes­ti­val, w 2018 roku, przy­cią­ga zarówno wiernych fanów cyk­lu, jak i nowych widzów, zain­try­gowanych krótką for­mą filmową. 

W 2020 roku, pomi­mo trud­nej sytu­acji pan­demicznej, pokazy fil­mowe przeniosły się do sieci, gdzie ist­ni­ała możli­wość nie tylko obe­jrzenia filmów za dar­mo, ale także głosowa­nia na swój ulu­biony tytuł. W tym roku wracamy do naszego ukochanego kina, by znowu nacieszyć oko krótki­mi fil­ma­mi na dużym ekranie.
W ramach Klubu Krótkiego Kina zobaczyć moż­na najlep­sze krótkie filmy ze świa­ta w całym bogactwie ich różnorod­noś­ci. Na ekranie goszczą fabuły, ani­mac­je, doku­men­ty oraz filmy ekspery­men­talne zre­al­i­zowane zarówno przez obiecu­ją­cych debi­u­tan­tów, jak i uznane postaci ze świa­ta fil­mu. Całoroczny pro­gram obe­j­mu­je pokazy pro­dukcji nagradzanych na fes­ti­walach, pokazy tem­aty­czne, ulu­bione filmy pub­licznoś­ci czy nomi­nowane tytuły do najważniejszych nagród fil­mowych. W poprzed­nich lat­ach odby­wały się takie pokazy jak: Oscars Nom­i­nat­ed, selekc­ja szortów z Sun­dance, pokaz filmów o architek­turze, czy ukochane przez pub­liczność Dzi­wne Filmy o Miłości.

Women’s Day – Stronger Together

17.03.2022

Love / Hate Relationship

14/15.02.2022

Make America Real Again

10.01.2022

Winter Wonderland

13.12.2021

Miasto & Codzienność

08.11.2021

Krótkie filmy o tańcu

11.10.2021

Daty pokazów 2021/2022

  • 11.10.2021
  • 08.11.2021
  • 13.12.2021
  • 10.01.2022
  • 14/15.02.2022
  • 14.03.2022
  • 09.05.2022
  • 06.06.2022