Klub Krótkiego Kina

Klub Krótkiego Kina to cykl spotkań fil­mowych z krótkim metrażem, które odby­wa­ją się w każdy dru­gi poniedzi­ałek miesią­ca w Kinie Pała­cowym Cen­trum Kul­tu­ry ZAMEK. 

Zainicjowany przez Emil­ię Mazik, dyrek­torkę Short Waves Fes­ti­val, w 2019 roku, przy­cią­ga zarówno wiernych fanów cyk­lu, jak i nowych widzów, zain­try­gowanych krótką for­mą filmową. 

W 2020 roku, pomi­mo trud­nej sytu­acji pan­demicznej, pokazy fil­mowe przeniosły się do sieci, gdzie ist­ni­ała możli­wość nie tylko obe­jrzenia filmów za dar­mo, ale także głosowa­nia na swój ulu­biony tytuł. W tym roku wracamy do naszego ukochanego kina, by znowu nacieszyć oko krótki­mi fil­ma­mi na dużym ekranie.
W ramach Klubu Krótkiego Kina zobaczyć moż­na najlep­sze krótkie filmy ze świa­ta w całym bogactwie ich różnorod­noś­ci. Na ekranie goszczą fabuły, ani­mac­je, doku­men­ty oraz filmy ekspery­men­talne zre­al­i­zowane zarówno przez obiecu­ją­cych debi­u­tan­tów, jak i uznane postaci ze świa­ta fil­mu. Całoroczny pro­gram obe­j­mu­je pokazy pro­dukcji nagradzanych na fes­ti­walach, pokazy tem­aty­czne, ulu­bione filmy pub­licznoś­ci czy nomi­nowane tytuły do najważniejszych nagród fil­mowych. W poprzed­nich lat­ach odby­wały się takie pokazy jak: Oscars Nom­i­nat­ed, selekc­ja szortów z Sun­dance, pokaz filmów o architek­turze, czy ukochane przez pub­liczność Dzi­wne Filmy o Miłości.

13 grudnia 2021 / 19:00

Winter Wonderland

Odwiedz­imy przede wszys­tkim alpe­jskie kurorty, by niemalże jak w sor­renti­nowskiej “Młodoś­ci” przyjrzeć się nie tylko uczest­nikom wyciecz­ki, ale też samym sobie. Będziemy świad­ka­mi niezręcznych oświad­czyn, przyjrzymy się z mikroskopi­jną dokład­noś­cią górskim kra­jo­bra­zom, zanurzymy się w gorącą atmos­ferę aus­tri­ac­kich wys­taw oki­en­nych czy spotkamy sławnego piłkarza na alpe­js­kich stokach. Pod­czas tych wakacji nic nie zda­je się być takie, jakie jest na co dzień — oder­wanie od codzi­en­nej rzeczy­wis­toś­ci staw­ia bohaterów filmów przed decyz­ja­mi zmieni­a­ją­cy­mi ich całe życie, a przyglą­danie się specy­fice przestrzeni kurortów zimowych odkry­je przed nami zupełnie inny świat grzanego wina i nar­cia­rs­kich przy­jem­noś­ci, bo za nimi kryć się może znacznie więcej!

8 listopada 2021 / 19:00

Miasto & Codzienność

Czas na filmy o mieś­cie! Konkurs Urban View to wyjątkowa selekc­ja z tegorocznego konkur­su Short Waves Fes­ti­val, która na stałe wpisana jest w jed­ną z ulu­bionych sekcji poz­nańs­kich widzów. Pro­dukc­je z całego świa­ta przy­pa­tru­ją się życiu mieszkańców mias­ta, otacza­ją­cych ich budynków, ekosys­te­mowi miejskiemu, w którym odnaleźć moż­na naszą codzi­en­ność: rytu­ały, prak­ty­ki i przy­pad­kowe spotka­nia. Zestaw pię­ciu filmów to przegląd nie tylko różnorod­nych form fil­mowych, ale także spo­jrze­nie na wpływ rzeczy­wis­toś­ci miejskiej na aktu­alne pro­cesy glob­alne: pan­demię, wzmożoną urban­iza­cję, kryzys insty­tucji eduka­cyjnych, ale także poz­nanie niezwyk­le ciekawych i per­son­al­nych his­torii bohaterów filmowych.

11 października 2021

Krótkie filmy o tańcu

Po let­niej prz­er­wie Klub Krótkiego Kina powraca do Kina Pała­cowego! Zaczy­namy od filmów tań­ca, które zdobyły ser­ca pub­licznoś­ci i naszego między­nar­o­dowego jury pod­czas tegorocznej edy­cji Short Waves Fes­ti­val. W selekcji znalazły się filmy wybrane przez kura­torkę Reginę Lis­sowską — Postarem­czak, która o tegorocznych pro­dukc­jach konkur­sowych pisze: “W tym pro­gramie twór­cy poprowadzą nas przez sze­rok­ie spek­trum emocji, pod­da­jąc reflek­sji nie tylko doświad­czenia towarzyszące nowej, pan­demicznej rzeczy­wis­toś­ci, ale też bardziej fun­da­men­talne ludzkie relac­je, wartoś­ci, czy kon­tek­sty społeczne.”

Daty pokazów

  • 11.10.2021
  • 08.11.2021
  • 13.12.2021
  • 10.01.2022
  • 14.02.2022
  • 14.03.2022
  • 09.05.2022
  • 06.06.2022