ONEDOTZERO

Wave­lenght 11 to najnowszy pro­gram ONEDOTZERO, prezen­tu­ją­cy nowe, radykalne spo­jrze­nie na klipy muzy­czne – gatunek, będą­cy okazją do ćwiczeń dla początku­ją­cych reży­serów i muzyków, w którym speł­ni­a­ją się zarówno uznani reży­serzy jak i wschodzące gwiazdy. W ramach pokazu zobaczymy 23 teledys­ki, zre­al­i­zowane w różnych tech­nikach do wielu rodza­jów muzy­ki, wybrane z kilkuset pro­dukcji z całego świa­ta, pow­stałych w 2010 i 2011 roku. Wyróż­nia je nowa­tors­ka, wyko­rzys­tu­ją­ca najnowsze trendy w ani­macji, grafice i desig­nie for­ma. Pokaz został przy­go­towany we współpra­cy z Fun­dacją Ad Arte w ramach pro­jek­tu Vivi­Mo­tion 2012.

ONEDOTZERO to między­nar­o­dowa orga­ni­za­c­ja, zaj­mu­ją­ca się współczes­ną sztuką cyfrową i designem, pro­mu­ją­ca innowa­cyjne formy ruchomego obrazu oraz inter­ak­ty­wne rozwiąza­nia. Od 16 lat zaj­mu­je się różnorod­ny­mi akty­wnoś­ci­a­mi m.in.: edukacją, orga­ni­za­cją pokazów, wspieraniem artys­tów, real­iza­cją pro­dukcji audiow­iz­ual­nych. Jej znakiem rozpoz­naw­czym jest coroczny, wędru­ją­cy fes­ti­w­al onedotzero_adventures in motion, na który składa­ją się najnowsze filmy, wideo, ani­mac­je, teledys­ki i fab­u­larne sek­wenc­je gier kom­put­erowych. Wyróż­ni­a­ją się one ory­gi­nal­ną for­mą graficzną, przekraczaniem granic między gatunka­mi oraz poruszaniem się na styku fil­mu, designu, mody i architek­tu­ry. Gość: Szy­mon Stemplewski