Future Shorts 2015

Future Shorts – wiosna


Gotowi na wios­nę? Future Shorts powraca w nowej odsłonie. Kwiet­niowy zestaw skła­da się z 7 ekscy­tu­ją­cych pro­dukcji z całego świa­ta, których różnorod­ność może przypraw­ić o wiosen­ny zawrót głowy. Wśród prezen­towanych tytułów zna­j­du­ją się fabuły, ani­mac­je i teledys­ki, pokazy­wane i nagradzane na wielu prestiżowych fes­ti­walach fil­mowych. Pier­ws­zo­planową rolę w Spring Sea­son odgry­wa­ją tym razem wielowymi­arowe relac­je między­ludzkie. Zaprasza­my do spotka­nia naprawdę niety­powych duetów. Pokaże­my, ile może znaczyć przy­jaźń, a ile niewinne zakochanie. Przyjrzymy się emocjon­al­nym dylematom przekracza­ją­cym granice wieku. Będziemy śmi­ać się i płakać, rozwiewać powszechne egzys­tenc­jalne lęki, a przede wszys­tkim – dobrze się bawić.


Future Shorts – lato 


Sea­son. Let­nia selekc­ja obe­j­mu­je 8 gorą­cych tytułów, które łączy tylko jed­no: każdy ma mniej niż 15 min­ut. Co może zmieś­cić się w tak krótkim cza­sie? Zaskaku­ją­co dużo. Zobaczymy m.in.: porusza­jącą his­torię młodej mieszkan­ki Sara­je­wa, absurdal­ny w skutkach seans hip­nozy, czy też smutne losy pewnego drze­wa… Przeży­je­my nalot kos­mitów, przyjrzymy się realiom pra­cy oper­a­torów tele­fonu alar­mowego i poz­namy trzech uroczych mis­trzów kar­cianych. Emoc­je gwarantowane.


Future Shorts – jesień


Po upal­nym sezonie let­nim nieuchron­nie nad­cią­ga­ją jesi­enne chłody. Kończą się wakac­je, wracamy z urlopów, zwi­jamy koce pikinikowe, parawany, grille. Kończymy z plen­erowy­mi pokaza­mi fil­mowy­mi, kąpiela­mi w morzu i zabawa­mi na świeżym powi­etrzu. Mamy dla Was dobrą infor­ma­cję – jesień też da się lubić. Czas wró­cić do kina, ulu­bionej galerii, czy przy­tul­nej kaw­iarni i przy­witać jesień z Future Shorts Autumn Season!

Jesi­en­ny pro­gram to aż 8 krót­kich metraży i 111 min­ut fil­mowych atrakcji. Co charak­teryzu­je nowy zestaw? Domin­u­ją w nim filmy fab­u­larne – jesień to ewident­nie czas opowiada­nia his­torii. Poz­namy zatem losy 9‑letniego, ruch­li­wego mieszkań­ca Ams­ter­damu, gniewnych braci z półno­cy Anglii, czy 55-let­nią Set­suko z zatłoc­zonego Tokio. Przez pryz­mat ich his­torii zas­tanow­imy się m.in. nad tym jak na wychowanie wpły­wa brak ojca, co to oznacza być imi­grantem, skąd bierze się rasizm, czy warto ufać obcym, czego nie wiemy o Afryce i jak współcześnie postrzegamy kobi­ety. Czyli jak zwyk­le – emoc­je gwarantowane.


Future Shorts – zima


Zimowa odsłona fes­ti­walu Future Shorts to kole­j­na okaz­ja do spotka­nia z krótkim kinem w całym bogactwie jego różnorod­noś­ci. Nowy zestaw zaw­iera aż 9 filmów – porusza­jące doku­men­ty, zdu­miewa­jące fabuły, psy­chodeliczne teledys­ki. Prezen­towane filmy goś­ciły na najważniejszych fes­ti­walach fil­mowych m.in. w Nowym Jorku, Cannes czy San Sebas­t­ian, gdzie zyski­wały uznanie jury i pub­licznoś­ci. Powraca­ją­cym moty­wem w fil­mach z zimowego zestawu jest przekraczanie granic wyobraźni. Spróbu­je­my tego, co niemożli­we. Będziemy sur­fować na dachach pociągów; dowiemy się, czy możli­we jest zniknię­cie bez pozostaw­ienia po sobie śladu; zgłębimy tajni­ki ludzkiej podświado­moś­ci; stworzymy na nowo utra­cone wspom­nienia; będziemy „oglą­dać” muzykę, a nawet — uwierzymy w mag­ię sztuczek magi­ka – ama­to­ra, który wciąż miesz­ka ze swoi­mi rodzi­ca­mi. Brz­mi zachę­ca­ją­co? Zapraszamy!