The Shortest Days — PolishWave

The Short­est Days — Pol­ish Wave to seria pię­ciu pokazów naj­ciekawszych pol­s­kich filmów krótkome­trażowych w pię­ciu europe­js­kich mias­tach, a wszys­tko to odbędzie się w najkrót­sze dni roku  — nie­ofic­jalne świę­to krótkiego metrażu.

Po raz dru­gi najlep­sze pol­skie pro­dukc­je krótkome­trażowe objadą Europę. Między­nar­o­dowa pub­liczność będzie mogła zapoz­nać się z fil­ma­mi reprezen­taty­wny­mi dla tego, co aktu­al­nie dzieje się w pol­skim krótkim kinie, zróżni­cow­any­mi gatunkowo i tem­aty­cznie. Prezen­towane filmy  zostały nagrod­zone bądź wyróżnione w 2015 roku na Short Waves Fes­ti­val, w ramach sekcji konkur­sowej Poz­nań Open.

The Short­est Days — Pol­ish Wave zawi­ta do Berli­na (Niem­cy), Birm­ing­ham (Anglia), Gan­dawy (Bel­gia), Madry­tu (Hisz­pa­nia) oraz do Wilna (Lit­wa). Od 19 do 21 grud­nia noc zapanu­je nad dniem, a to ide­al­na okaz­ja żeby wybrać się do kina i ucz­cić świę­to krótkiego kina. 


Lista pokazów:

19.12, godz. 18:00 Dom Kul­tu­ry Pol­skiej w Wilnie

19.12, godz. 18:30 Cinete­ca Madrid

20.12, godz. 18:00 Cen­trala Gallery, Birmingham

20.12, godz. 20:00 Klub Pol­s­kich Nieu­daczników, Berlin

21.12, godz. 19:00 Cir­ca Kul­tu­ur­centrum, Gandawa


Pro­gram:

Poz­nań Open Award I 

Agniesz­ka Borowa — DOM 

Ani­mac­ja, 14’22”, 2014 

Bohater­ka tej surowej ani­macji wraca do domu zbu­dowanego ze wspom­nień. Żeby pójść krok dalej, musi przemierzyć swo­ją przeszłość. 


Poz­nań Open Award II 

Vahram Mkhi­taryan — MLECZNY BRAT 

Fabuła, 29’59”, 2014 

Seto, dziesię­ci­o­let­ni chło­piec z armeńskiej wios­ki, marzy o rodzeńst­wie. Jego rodz­inę doty­ka jed­nak trage­dia, a miejsce bra­ta — dosłown­ie — zaj­mu­je mały baranek. 


Poz­nań Open Award III 

Zofia Prę­gows­ka — NIEWIDZIALNE 

Doku­ment, 22’03”, 2014 

Pani Krysty­na ma dziewięćdziesiąt lat i potężny dorobek poe­t­y­c­ki zapisany w zeszy­tach. Wciąż notu­je swo­ją wiz­ję świa­ta, choć praw­ie wcale go nie widzi. Właśnie szyku­je się do wyjaz­du na konkurs recytatorski. 


Ola Szmi­da — UNWANTED DESIRES 

Ani­mac­ja, 4’00”, 2014 Wyjątkowo bezczel­na ani­mac­ja o ludziach. 


Mateusz Głowac­ki — SONDA O MĘŻCZYZNACH 

Doku­ment, 30’53”, 2014 

Son­da o mężczyz­nach, czyli doku­ment o kobi­etach. Kole­j­na darem­na pró­ba zrozu­mienia płci pięknej, ale przy okazji wcią­ga­ją­cy film. 


Łączny czas: 100 minut