World Shorts Portugal

Serdecznie zaprasza­my na pokaz por­tu­gal­s­kich ani­macji krótkome­trażowych, które­mu towarzyszyć będzie degus­tac­ja wina Ani­mus pros­to z słonecznego regionu Douro. Winiar­nia Winos­fera zad­ba o Wasze pod­niebi­enia, a Fun­dac­ja Ad Arte o doz­na­nia kinowe! Zapraszamy!


W PROGRAMIE:

INDEPENDENCE OF MIND / INDEPENDÊNCIA DE ESPÍRITO

Reż. Mar­ta Mon­teiro / 2011 / 10′

Clélia to kobi­eta pogod­zona z samot­noś­cią, która wypeł­nia jej dom, patio i ogród w Lizbonie. Pewnego dnia, pod­czas pielęg­nowa­nia roślin, zaczy­na z nimi roz­maw­iać… Clélia poda­je w wąt­pli­wość swo­je zwycza­je, ale dysku­tu­ją­cy z gar­nka­mi sąsi­ad udzieli jej wsparcia.

MY MUSIC

Reż. Tia­go Albu­querque, João Braz / 2011 / 9′

Kome­dia z udzi­ałem młodzień­ca o pseudon­imie steve16. Poszuku­je on miejs­ca, gdzie mógł­by spoko­jnie posłuchać muzy­ki ze swo­jego odt­warza­cza mp3. Film prze­ci­w­staw­ia wnętrze bohat­era światu zewnętrzne­mu, który uzna­je on za zabor­czy i agresywny.

THE MILLIONAIRES / OS MILIONÁRIOS

Reż. Mário Gajo de Car­val­ho / 2011 / 14′

Pię­cioro postaci i niebez­pieczne ziarno chci­woś­ci — błędne koło. Ani­mowany film noir o skąpst­wie, ukazu­ją­cy tem­at w niety­powy sposób. Jeśli ktoś powie ci, że pieniądze dają szczęś­cie — nie wierz.

THE EYES OF THE LIGHTHOUSE / OS OLHOS DO FAROL

Reż. Pedro Ser­raz­i­na / 2010 / 15′

Na skalis­tej wyspie wys­taw­ionej na dzi­ałanie żywiołów żyją latarnik i jego cór­ka. Ze szczy­tu swo­jej wieży mężczyz­na obser­wu­je hory­zont, dba­jąc o bez­pieczeńst­wo żeglarzy. Pozbaw­iona towarzyst­wa dziew­czyn­ka naw­iązu­je niezwykłą relację z morzem, które dostar­cza jej zabawek pod postacią resztek wyle­wanych na brzeg. Przed­mio­ty te ujawnią tajem­nicę wydarzeń z przeszłoś­ci — wspom­nienia, których nawet morze nie zatrze…

WHO IS THIS HAT? / QUEM É ESTE CHAPÉU?

Reż. Joana Toste / 2011 / 5′

Kapelusz przyj­mu­je roz­maite osobowoś­ci, które przyj­mu­je­my w odmi­en­nych sytuacjach…

INADVERENTLY / SEM QUERER

Reż. João Fazen­da e João Paulo Cotrim

Mło­da kobi­eta dosta­je widokówkę z obrazem, który pokazy­wał jej ojciec, gdy była mała. Oglą­dała go już tyle razy, że obraz w końcu zni­ka. To kradzież czy nad­mi­ar pożądania?

THE SHOEMAKER / O SAPATEIRO

Reż. David Dou­tel Vas­co Sá / 2011 / 12′

Szewc, zaplą­tany we wspom­nienia i wymo­gi zawodu, doświad­cza kluc­zowego momen­tu swo­jej egzys­tencji. Obser­wu­je­my go w ciągu tego ważnego dnia, który zaważy na jego losie.

JOURNEY TO CAPE VERT / VIAGEM A CABO VERDE

Reż. José Miguel Ribeiro / 2010 / 17′

His­to­ria sześćdziesię­ciod­niowego spaceru w Cape Verde. Bez komór­ki, zegar­ka, planów na przyszłość — w ple­caku tylko, to co najbardziej potrzeb­ne. Nasz podróżnik odkry­wa góry, wios­ki, morze, mówiącego żółwia, kozy, muzykę, mgłę, mieszkańców Cape Verde i… samego siebie.