Short Waves Fes­ti­val wpły­wa na Wielkopol­skę to pro­jekt pow­iązany z głównym wydarze­niem orga­ni­zowanym przez Fun­dację Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte – Short Waves Fes­ti­val, która posz­erza dzi­ałal­ność kul­tur­otwór­czą na tere­nie Poz­na­nia i Wielkopol­s­ki. Trze­cia edy­c­ja pro­jek­tu sku­pia się na pro­mowa­niu w region­ie specy­ficznej częś­ci pro­gra­mu fes­ti­walu — tem­aty­cznych pro­gramów konkur­sowych poświę­conych fil­mowi tań­ca (Dances with Cam­era) oraz architek­turze (Urban View).

Gala zamknięcia festiwalu, fot. Piotr Bedliński
Gala zamknię­cia fes­ti­walu, fot. Piotr Bedliński

P r o g r a m   w  P o z n a n i u:

DANCES WITH CAMERA (19–21.03.2019, Stary Browar, Słodownia+3)

Dances with Cam­era to między­nar­o­dowy konkurs krótkome­trażowych filmów, których wspól­nym językiem jest ruch i taniec. Pro­gram Dances with Cam­era jest częś­cią Short Waves Fes­ti­val już od 6 lat, prezen­tu­jąc wyse­lekcjonowane filmy tań­ca z całego świa­ta. W tegorocznym pro­gramie zaprezen­towal­iśmy aż 18 pro­dukcji z 14 kra­jów, które konkurowały o nagrody Jury i pub­licznoś­ci. Wśród nich znalazły się zarówno filmy fab­u­larne, jak i abstrak­cyjne formy ekspery­men­talne i bardziej trady­cyjne, prze­maw­ia­jące różnorod­ny­mi języka­mi fil­mu i chore­ografii. Dances with Cam­era to pro­gram pełen zaskaku­ją­cych kon­trastów — nie zabrakło w nim pozy­cji iskrzą­cych humorem, ale też propozy­cji poważnych i skła­ni­a­ją­cych do reflek­sji, a przede wszys­tkim — bogact­wa este­ty­cznych i kineste­ty­cznych doświadczeń.

Dances with Camera - fot. Dawid Majewski
Dances with Cam­era — fot. Daw­id Majewski

Oprócz pokazów konkur­sowych, w tym roku zaprezen­towal­iśmy także spec­jal­ny poza­konkur­sowy pokaz Dances with Cam­era: Ger­many Now! (20.03.2019, Stary Browar, Słodownia+3) — wyjątkową selekcję filmów tań­ca autorstwa niemiec­kich artys­tów, przy­go­towaną we współpra­cy ze sto­warzysze­niem TANZRAUSCHEN z Wup­per­talu, oraz POOL Inter­na­tionales Tanz­Film­Fes­ti­val z Berlina.

Nagrod­zone tytuły: 

Jury w składzie: Sarah Möller, Francesca Poglie i Jean­nette Ginslov nagrodz­iło następu­jące filmy:
I Nagro­da – 5 000 PLN Sis­ters, reż. Daphne Luck­er, Holan­dia 2018
Film przed­staw­ia­ją­cy prob­lem z ele­gancką wrażli­woś­cią. Pra­ca kamery, edy­c­ja i chore­ografia są dobrze zin­te­growane i wyrafi­nowane. Doskon­ała jakość wykonania.

II Nagro­da – 3 000 PLN Com­pet­ing for Sun­light: Ash, reży­se­ria Dag­mar Dachauer, Aus­tria 2017 Reżyser trak­tu­je tem­at straty z troską i wyrafi­nowaną wrażli­woś­cią zarówno w medi­um przekazu, jak i gestu.
III Nagro­da – 1 000 PLN Altera, reż. Bap­tiste Rou­veure, Franc­ja 2018 Film odwraca dia­log między ciała­mi, emoc­ja­mi i przestrzeni­a­mi architek­ton­iczny­mi. Kam­era i mon­taż są dobrze prze­myślane, zmieni­a­jąc odpowied­nio emoc­je towarzyszące zna­jdy­wa­niu innoś­ci. Dances with Camera

Nagro­da pub­licznoś­ci – 1 000 PLN Sis­ters, reż. Daphne Luck­er, Holan­dia 2018

URBAN VIEW, (21–23.03.2019, Con­cor­dia Design oraz Kino Pałacowe)

Tegorocz­na selekc­ja Urban View pod­jęła tem­atykę przy­należnoś­ci do miejs­ca oraz postaw­iła pytanie, na ile świadomie kon­stru­u­je­my przestrzeń wokół siebie. Pod­czas sean­su wybral­iśmy się na doku­men­talne, intymne spac­ery szlakiem miejsc pamię­ci, jed­nocześnie stara­jąc się zdefin­iować włas­ną tożsamość miejską. Poz­nal­iśmy także fab­u­larne his­to­rie jed­nos­tkowych bohaterów, którzy albo dom utra­cili, albo wciąż go szuka­ją pomiędzy mura­mi zamknię­tych przestrzeni. W selekcji znalazły się również ekspery­men­talne ani­mac­je, korzys­ta­jące z medi­um gry kom­put­erowej, które w niety­powy sposób porusza­ją prob­lematykę miejskiej dżungli i domowego ogniska. Za pomocą unika­towych zabiegów styl­isty­cznych, autorzy konkur­sowych filmów komen­tu­ją kondy­cję współczes­nych miast, anal­izu­ją ich his­torię, a także kreu­ją niepoko­jące wiz­je przyszłoś­ci. Do konkur­su przys­tąpiło 8 filmów, wypro­dukowanych w 10 różnych krajach. 

Nagro­da Pub­licznoś­ci – Urban View Audi­ence Award – 2 000 PLN Oper­a­tion Jane Walk, reż. Robin Klen­gel i Leon­hard Müll­ner, Aus­tria 2018

Q&A z twórcami po pokazie Urban View - fot. Piotr Bedliński
Q&A z twór­ca­mi po pokazie Urban View — fot. Piotr Bedliński

P r o g r a m   w  W i e l k o p o l s c e:

SHORT WAVES ON TOUR (różne lokaliza­c­je, sier­pień-październik 2019)
Dwie serie objaz­dowych pokazów fil­mowych wyse­lekcjonowanych z pro­gramów konkur­sowych Dances with Cam­era oraz Urban View. 3 mias­ta w region­ie ugoszczą po dwa spec­jalne pokazy, a każ­do­ra­zowo pro­jekc­je poprzed­zone będą krótkim wprowadze­niem dla pub­licznoś­ci doty­czą­cym związków kina krótkome­trażowego z inny­mi dziedz­i­na­mi sztuki.

PROGRAM:

MBWA Leszno:
20.09.2019 — Urban View
27.09.2019 —
Dances with Camera

Kino Przed­wiośnie, Krotoszyn:
1.08.2019 —
Urban View 
22.08.2019 — 
Dances with Camera

Kino Kome­dia, Ostrów Wielkopolski:
30.09.2019
- Urban View 
30.09.2019 - Dances with Camera

WEEKEND Z ARCHITEKTURĄ W GNIEŹNIE (3–4.08, Latar­nia na Wenei, Gniezno). 

Weekend z architekturą

P r o g r a m:

Duch Bauhausu, reż. Niels Bol­brinker, Thomas Tielsch, Niem­cy 2018, 95 min.
Film opisu­je pory­wa­jącą his­torię Bauhausu: pro­jek­tu, jego poraż­ki i późniejszego powro­tu społecznej utopii. Opowia­da też his­torię współczes­nych artys­tów, naukow­ców i architek­tów, którzy w anal­izach obec­nych wyzwań odnoszą się do dorobku Bauhausu. W ten sposób his­to­ria tej niezre­al­i­zowanej architek­ton­icznej utopii z wielo­ma ekscy­tu­ją­cy­mi naw­iąza­ni­a­mi, otwiera się przed nami, jed­nocześnie zada­jąc pyta­nia tak ważne w dzisiejszych cza­sach: jak chce­my żyć? W którą stronę zmierzamy?

Urban View — pokaz filmów krótkome­trażowych poświę­conych mias­tu, architek­turze, a także lokalnej tożsamoś­ci kul­tur­owej miejs­ca i przemi­anom miast w XXI wieku. Pre­mierowy zestaw przy­go­towany przez pro­gramerów Short Waves Fes­ti­val, którzy od 5 lat orga­nizu­ją spec­jal­ny konkurs fil­mowy poświę­cony wyłącznie tem­atyce miejskiej i urbanistyce.
Wprowadze­nie: Alek­san­dra Ławska — pro­gram­mer­ka pokazów fil­mowych, Short Waves Festival

Spac­er z prze­wod­nikiem po gnieźnieńskim modernizmie.

Pro­jekt dofi­nan­sowany ze środ­ków Mias­ta Poz­nań oraz Urzę­du Marsza­łkowskiego Wojew­ództ­wa Wielkopolskiego.
Więcej infor­ma­cji: www.shortwaves.pl