Kino Forma - logo

Kino For­ma to pro­jekt site-spe­cif­ic, który łączy ideę pokazu fil­mowego ze specy­ficzną oprawą audiow­iz­ual­ną, scenograficzną i per­for­maty­wną. Przestrzeń, w której odby­wa się wydarze­nie, stanowi inspirację i punkt odniesienia do zas­tosowanych kom­po­nen­tów artysty­cznych. Każ­da warst­wa pro­jek­tu stanowi istot­ny ele­ment całoś­ci, który wpły­wa na spójność i jakość wydarzenia. Zmi­ana każdego z nich łączy się z dos­tosowaniem ich do przestrzeni, w której wydarze­nie ma miejsce. Istot­ną częś­cią każdej real­iza­cji jest pokaz fil­mowy. Kura­torzy poszuku­ją pro­dukcji niejed­noz­nacznych i ekspery­men­tal­nych, które żywo reagu­ją na zachodzące zmi­any w otocze­niu, nie tracąc przy tym na jakoś­ciowym, filo­zoficznym i innowa­cyjnym spo­jrze­niu. Oprawa scenograficz­na nie odnosi się tylko do pokazu fil­mowego, ale wyko­rzys­tu­je całą wybraną przestrzeń, w której uczest­ni­cy mogą odkry­wać detale audiow­iz­ualne na różnych eta­pach wydarzenia, wpły­wa­jące na każdy ze zmysłów. Jak dotąd cztery edy­c­je Kino For­ma towarzyszyły Short Waves Fes­ti­val w wybranych lokaliza­c­jach w Poznaniu.

Off the Beaten Track
(2018)

Pre­mierowa odsłona wydarzenia nada­jącego poka­zom fil­mowym nową for­mę i jakość. Real­iza­c­ja site spe­cif­ic, dedykowana przestrzeni klubu Far­by mieszczącego się w dawnym sklepie z artykuła­mi malarski­mi na Wildzie, znanego z pro­mocji nieza­leżnej kul­tu­ry, zwłaszcza muzy­ki. Charak­ter tego miejs­ca w pełni wybrzmiewa pod­czas KINO FORMA: Off The Beat­en Track, w całoś­ci poświę­cone­mu zagad­nie­niu dźwięku. For­muła wydarzenia opiera się na staran­nie wybranym pro­gramie fil­mowym pokazu­ją­cym związ­ki sound artu z codzi­en­nym życiem. Dopa­sowane ele­men­ty scenograficzne i per­for­maty­wne nada­ją pro­jek­towi niepow­tarzal­ną dramaturgię.

 

Pro­gram filmowy:

 

 • The Ship Has Nev­er Passed, reż. Alek­san­dar Spa­sos­ki, Mace­do­nia 2016, 10′
 • Where is Eva Hipsey?, reż. Orla McHardy, Irlan­dia 2017, 9′ 
 • Death of the Sound Man, reż. Sorayos Pra­pa­pan, Taj­lan­dia 2017, 16′ Kura­torzy: Szy­mon Stem­plews­ki, Agniesz­ka Czaplewska

Muzyka/działania per­for­maty­wne: Elvira

Oprawa audiow­iz­ual­na: Antistatic

Orga­ni­za­tor: Short Waves Fes­ti­val / Fun­dac­ja Ad Arte

Part­ner pro­jek­tu: Farby

Kiss of Death
(2018)

Dru­ga odsłona pro­jek­tu Kino For­ma sku­pia się na tem­atyce śmier­ci, jed­nak dzię­ki prze­myślanej selekcji fil­mowej nie zatrzy­mu­je się na jej stereo­ty­powym przed­staw­ie­niu. W pro­gramie intrygu­jące przeży­cia, ekstaty­czne doz­na­nia, odrobi­na melan­cholii i spo­ra dawka czarnego humoru. Pro­jekcji fil­mowej towarzyszy dj set w wyko­na­niu ekspery­men­tal­nego pro­du­cen­ta muzy­cznego Elviry oraz sound­track pły­ty Book of Dreams autorstwa Lost Edu­ca­tion. Do rozbu­dowanej oprawy scenograficznej należą mniejsze pomieszczenia starego bunkra wojskowego na wzór wybranych filmów oraz możli­wość inter­akcji z ich bohat­era­mi poprzez odpowied­nią charakteryzację.

 

Pro­gram Filmowy:

 

 • San­ta Ana, reż. Cesar Pes­quera, USA 2017 
 • MR. Death, reż. Andreas J. Riis­er, Nor­we­gia 2017
 • What Hap­pened to Her, reż.. Kristy Gue­vara-Flana­gan, USA 2016
 • Coy­ote, reż. Lorenz Wun­der­le, Szwa­j­caria 2018
 • Bitch­boy, reż. Måns Berthas, USA 2017
 • Hap­py End, reż, Jan Sas­ka, Czechy 2015

 

Kura­torzy: Szy­mon Stem­plews­ki, Agniesz­ka Czaplewska

Muzy­ka: Lost Edu­ca­tion, Elvira

Oprawa audiow­iz­ual­na: Antistatic

Orga­ni­za­tor: Short Waves Fes­ti­val / Fun­dac­ja Ad Arte

Part­ner pro­jek­tu: Schron

Deep Black Water
(2019)

Kino For­ma: Deep Black Water eksploru­je rejony bard­zo odległe od insta­gramowego świa­ta pięknych i szczęśli­wych ludzi. Nie będzie instant, od razu, naty­ch­mi­ast. Śred­niowiecz­na muzy­ka Pio­tra Wil­helmiego z Grudz­iądza, odrobi­na poezji nigdy nieod­kry­tego, a już zapom­ni­anego poe­ty, teatralne, spowol­nione gesty, wygen­erowane kom­put­erowo palmy i ocean, połów ryb w skażonej rzece i ogień, który niko­go, niczego nie ogrze­wa. Pust­ka i nuda, smutek i mrok. Świet­na okaz­ja, żeby zmarnować trochę cen­nego cza­su w dobrym towarzys­t­wie podob­nych sobie ludzi. Spoko­jnie, piękny, wspani­ały świat poczeka…

 

Pro­gram filmowy: 

 

 • Hier, reż. Loïc Krey­den, Szwa­j­caria 2018
 • The Bet­ter Way Back to the Soil, reż. Hirakawa You­ki, Japon­nia 2017
 • Black Line, reż. Mark Olexa, Francesca Scal­isi, Szwa­j­caria 2017
 • The Water Gives Back No Images, reż. Alek­san­dar Radan, Serbia,Niemcy,USA 2016
 • Blue, reż. Apichat­pong Weerasethakul, Taj­lan­dia, Franc­ja 2018

 

Kura­torzy: Agniesz­ka Czaplews­ka, Alek­san­dra Ławska, Szy­mon Stemplewski

Muzy­ka: BASTARDA

Poez­ja: Kamil Kostner

Oprawa audiow­iz­ual­na: Antistatic

Orga­ni­za­tor: Short Waves Fes­ti­val / Fun­dac­ja Ad Arte

Part­ner pro­jek­tu: Repub­li­ka Sztu­ki Tłus­ta Langusta

Empty Cloud
(2021)

Chmu­ra, pre­mierowe, inter­dyscy­pli­narne wydarze­nie audiow­iz­ualne przy­go­towane spec­jal­nie na otwar­cie 13. edy­cji Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Krótkiego Kina Short Waves Fes­ti­val odby­wa­jącej się pod hasłem ‘Mir­ror Mirror’. 

Chmu­ra, Frank Bretschnei­der, Agniesz­ka Obsza­ńs­ka, Maria Mag­dale­na Kozłows­ka,
chór Min­imus, Ren­der Boys, Niemy dotyk, ZOFIA i AGA.

Chmu­ra, dźwię­ki, obrazy, słowa.

Chmu­ra, miejsce na nieopowiedziane his­to­rie i niczym nieogranic­zone interpretacje.

Chmu­ra, tam gdzie rodzi się mowa, Da, DaPaD, PaD­Pa­pa, Pa, Da, Pada, Spa­da, Spałam, Spadłam, Zaczy­nam, Zaczy, Zaczy­na, Zaczy­na się. 

Chmu­ra, wygen­erowane i wyse­lekcjonowane fale dźwiękowe, sprzęże­nia zwrotne, impul­sy, kliknię­cia, odgłosy z obszarów mechani­ki, elek­trycznoś­ci, mag­ne­tyz­mu, światła
i innych promieniowań. 

Chmu­ra, roz­padanie się na kawał­ki, natłok i przymykanie oczu, wydech, puste miejs­ca, ścię­cie włosów, wydech, siedze­nie na murku, zapach deszczu, wydech, otwieranie oczu, wydech, noc, otulenie. 

Chmu­ra, choć­by nasze oczy były wypełnione snem, niech nasze ser­ca na zawsze pozostaną przebudzone.

Chmu­ra, a właś­ci­wie pusty obłok.

 

Kura­tor: Szy­mon Stemplewski

Muzyka/live-act: Frank Bretschnei­der, Zespół Wokalny Min­imus, Zofia i Aga, Agniesz­ka Obszańska

Wspar­cie pro­duk­cyjne: Maria Trzeciak

Dźwięk: Krys­t­ian Piotr, Niemy dotyk, Maria Mag­dale­na Kozłowska

BASTARDA

Poez­ja: Kamil Kostner

Oprawa audiow­iz­ual­na: Anti­sta­t­ic, Grze­gorz Ciem­ci­ach, Aga Nowac­ka, min­i­mal Glamour

Ani­mac­ja: Ren­der Boys

Orga­ni­za­tor: Short Waves Fes­ti­val / Fun­dac­ja Ad Arte

Part­ner pro­jek­tu: Pawilon