Sztuka Krótkiego Metrażu

SZTUKA KRÓTKIEGO METRAŻU to cyk­liczny przegląd filmów krótkome­trażowych z Pol­s­ki i ze świa­ta. Pokazy filmów doku­men­tal­nych, ani­mowanych i fab­u­larnych poprzed­zone będą krótkim wykła­dem prezen­tu­ją­cym zestaw filmów zakom­ponowanych w jed­ną całość. W świat fil­mu krótkiego będzie wprowadzał dr Mikołaj Jaz­don, autor książek „Doku­men­ty Kieślowskiego” i „Kino doku­men­talne Kaz­imierza Karabasza” i opra­cow­ań do albumów DVD z fil­ma­mi krótkome­trażowy­mi Gryczełowskiej, Hal­ladin, Kamieńskiej, Kieślowskiego, Karabasza. Prag­niemy także zapraszać twór­ców i roz­maw­iać z nimi o fil­mach krótkome­trażowych, co stanowi ich istotę, co decy­du­je o wyjątkowoś­ci ten formy, która od pon­ad stu lat stanowi jed­ną z najważniejszych gałęzi sztu­ki fil­mowej. Wśród wszys­t­kich uczest­ników pokazów w ramach cyk­lu zostaną rozlosowane cenne nagrody, w tym kar­net na 10. Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Era Nowe Horyzonty.

W pro­gramie pier­wszego pokazu z cyk­lu zna­jdą się filmy nagrod­zone na VII Przeglądzie Łodz­ią po Wiśle. Zobaczymy m.in. „Mias­to płynie” Bal­biny Bruszewskiej, „Gro­bari” Bart­ka Cier­l­i­cy i „Pod bluzką” Lucii von Hom Pagano.