Tem­at warsz­tatów wiz­ual­nych, dźwiękowych i live-codin­gowych “48k możli­woś­ci” zachę­cał do ekspery­men­tów, gry z for­mą wydarzenia audiow­iz­ual­nego, a także szuka­nia nowych możli­woś­ci wyrazu artystycznego.

Gru­pa wiz­ual­na, prowad­zona przez Mar­ka Strasza­ka, 48 tysię­cy możli­woś­ci odnalazła w Stre­fie 51. To tajem­nicze miejsce posłużyło za inspirację i klam­rę kom­pozy­cyjną prac, mapowanych na sfer­ycznych ele­men­tach scenografii.

Pod­czas warsz­tatów dźwiękowych z Ellą Zwiet­nig pow­stał muzy­czny kolaż, łączą­cy ambi­en­towe, noisowe i klubowe inspirac­je. Godzin­na kom­pozy­c­ja to frag­men­ty indy­wid­u­al­nych utworów, bitów, improw­iz­a­cji, nad­pisane na sobie struk­tu­ry muzy­czne wszys­t­kich uczest­ników. Środowisko pra­cy stwor­zone na warsz­tat­ach pokaza­ło możli­woś­ci, które może­my zyskać, wychodząc ze stre­fy kom­for­tu opartej na pra­cy indy­wid­u­al­nej. (there is a pow­er in community!)

Warsz­taty live-codin­gowe z Szy­monem Kaliskim były nauką nowych narzędzi i tech­nik prezen­tacji dźwięku i obrazu, przy­dat­nych pod­czas wys­tąpień na żywo, wyko­rzys­tu­jąc kreaty­wne programowanie.

Mix, którego pre­miera odbyła się pod­czas wydarzenia finałowego w Pawilonie: 

WARSZTATY W FUTURELAB 
[Best_Wordpress_Gallery id=“9” gal_title=“48k możli­woś­ci — warsztaty”]

Relac­ja wideo z warsztatów: 

WYDARZENIE FINAŁOWE W PAWILONIE

[Best_Wordpress_Gallery id=“8” gal_title=“48k możli­woś­ci — finał”]

Relac­ja wideo z wydarzenia finałowego: 

Cre­ative cod­ing — wykład otwarty. Prowadze­nie: Szy­mon Kaliski

48k możli­woś­ci: insta­lac­ja audio/wiz

dźwięk:
Witold Dąbrowski
Guil­herme Sancho
Woj­ciech Werkowicz
Izabela Smelczyńska
Rafał Staszak
Alek­san­dra Słyż
Radosław Sirko
Alek­san­dra Szalińska
Wik­tor Gruszka

produkcja/mix: Ella Zwietnig
tutor­ka: Ella Zwietnig

 

wiz­ual­iza­c­je:
Ane­ta Sieniawska
Bar­bara Olejniczak
Alek­san­dra Pawłowska
Maria Nowicka
Alek­san­dra Sarna
Sebas­t­ian Szymura
Robert Gogol
Klau­dia Kornacka
Alek­san­dra Szalińska
Pauli­na Rams
Ste­fan Głowacki

tutor: Marek Straszak

48k możli­woś­ci: per­for­mance live-code / media

live-act:
Alek­san­dra Słyż
Anna Paprzycka

tutor: Szy­mon Kaliski
 
Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte
Part­nerzy: Paw­ilon, Poz­nańskie Cen­trum Superkom­put­erowo-Sieciowe PCSS
Finan­sowanie: Mias­to Poz­nań #poz­nan­wspiera