WARSZTATY: 48k możliwości


Tem­at warsz­tatów wiz­ual­nych, dźwiękowych i live-codin­gowych “48k możli­woś­ci” zachę­cał do ekspery­men­tów, gry z for­mą wydarzenia audiow­iz­ual­nego, a także szuka­nia nowych możli­woś­ci wyrazu artysty­cznego.

Gru­pa wiz­ual­na, prowad­zona przez Mar­ka Strasza­ka, 48 tysię­cy możli­woś­ci odnalazła w Stre­fie 51. To tajem­nicze miejsce posłużyło za inspirację i klam­rę kom­pozy­cyjną prac, mapowanych na sfer­ycznych ele­men­tach scenografii.

Pod­czas warsz­tatów dźwiękowych z Ellą Zwiet­nig pow­stał muzy­czny kolaż, łączą­cy ambi­en­towe, noisowe i klubowe inspirac­je. Godzin­na kom­pozy­c­ja to frag­men­ty indy­wid­u­al­nych utworów, bitów, improw­iz­a­cji, nad­pisane na sobie struk­tu­ry muzy­czne wszys­t­kich uczest­ników. Środowisko pra­cy stwor­zone na warsz­tat­ach pokaza­ło możli­woś­ci, które może­my zyskać, wychodząc ze stre­fy kom­for­tu opartej na pra­cy indy­wid­u­al­nej. (there is a pow­er in com­mu­ni­ty!)

Warsz­taty live-codin­gowe z Szy­monem Kaliskim były nauką nowych narzędzi i tech­nik prezen­tacji dźwięku i obrazu, przy­dat­nych pod­czas wys­tąpień na żywo, wyko­rzys­tu­jąc kreaty­wne pro­gramowanie.

Mix, którego pre­miera odbyła się pod­czas wydarzenia finałowego w Paw­ilonie:

WARSZTATY W FUTURELAB

Relac­ja wideo z warsz­tatów:

WYDARZENIE FINAŁOWE W PAWILONIE

Relac­ja wideo z wydarzenia finałowego:

Cre­ative cod­ing — wykład otwarty. Prowadze­nie: Szy­mon Kalis­ki

48k możli­woś­ci: insta­lac­ja audio/wiz

dźwięk:
Witold Dąbrows­ki
Guil­herme San­cho
Woj­ciech Werkow­icz
Izabela Smelczyńs­ka
Rafał Staszak
Alek­san­dra Słyż
Radosław Sirko
Alek­san­dra Sza­l­ińs­ka
Wik­tor Grusz­ka

produkcja/mix: Ella Zwiet­nig
tutor­ka: Ella Zwiet­nig

 

wiz­ual­iza­c­je:
Ane­ta Sieni­awska
Bar­bara Ole­jniczak
Alek­san­dra Pawłows­ka
Maria Now­ic­ka
Alek­san­dra Sar­na
Sebas­t­ian Szy­mu­ra
Robert Gogol
Klau­dia Kor­nac­ka
Alek­san­dra Sza­l­ińs­ka
Pauli­na Rams
Ste­fan Głowac­ki

tutor: Marek Straszak

48k możli­woś­ci: per­for­mance live-code / media

live-act:
Alek­san­dra Słyż
Anna Paprzy­c­ka

tutor: Szy­mon Kalis­ki
 
Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte
Part­nerzy: Paw­ilon, Poz­nańskie Cen­trum Superkom­put­erowo-Sieciowe PCSS
Finan­sowanie: Mias­to Poz­nań #poz­nan­wspiera