Facebook_COVER_ogólny-05

KINO W DZIAŁANIU powraca!

Z przy­jem­noś­cią zaprasza­my na drugą edy­cję pro­jek­tu KINO W DZIAŁANIU: Seanse z Poli­tyką Społeczną UEP, który jest orga­ni­zowany przez Fun­dację Ad Arte oraz Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny  w Poznaniu.

Czym jest poli­ty­ka społecz­na i dlaczego warto się nią intere­sować? Czy edukac­ja, służ­ba zdrowia i sys­tem emery­tal­ny powin­ny być pub­liczne czy pry­watne? Jak migrac­je wpły­wa­ją na rzeczy­wis­tość? Jak twór­cy fil­mowi ukazu­ją zmi­any otacza­jącego świa­ta? Pier­wsza edy­c­ja KINA W DZIAŁANIU udowod­niła, że film może pobudzać nas do dyskusji i uwrażli­wiać na kwest­ie społeczne. Kole­jne spotka­nia poświęcimy anal­izie życia wspól­no­towego, migracji z per­spek­ty­wy kobi­et oraz kwestii dostępu do studiów wyższych.

KINO W DZIAŁANIU to inic­jaty­wa, której celem jest  prezen­tac­ja najlep­szych zaan­gażowanych społecznie filmów krótkome­trażowych połąc­zona z żywą dyskusją z udzi­ałem zapros­zonych goś­ci. Dobrane tem­aty­cznie pro­dukc­je z całego świa­ta będą pretek­stem do roz­mowy uczest­ników pokazu oraz ekspertów z danej dziedziny. Wydarzenia mają otwarty charak­ter – obow­iązu­je wstęp wol­ny na wszys­tkie projekcje.

 

Pro­jekt jest orga­ni­zowany przez Fun­dację Ad Arte oraz Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu.

Part­nerzy: Estra­da Poz­nańs­ka, Kino Muza, Pawilon.

Har­mono­gram projekcji:

24.04.2018 godz. 18:00, Kino Muza – Razem czy osob­no? Rola poli­ty­ki społecznej.

5.05.2018, godz. 18:00, Kino Muza – Kobi­ety migrant­ki. Migrac­je i ich społeczne konsekwencje.

5.06.2018, godz. 18:00, Paw­ilon – Równość w edukacji.

 

Więcej infor­ma­cji:

www.adarte.pl / www.facebook.com/fundacjaadarte

www.shortwaves.pl /www.facebook.com/festiwalshortwaves