Magic Paris 2

Fun­dac­ja Ad Arte zaprasza na drugą część ekskluzy­wnego pro­gra­mu złożonego z najlep­szych fran­cus­kich filmów krótkome­trażowych. Pier­wsze wydanie „Mag­ic Paris” zjeźdz­iło w 2010 roku całą Pol­skę, zaskar­bia­jąc sobie uznanie widzów, gdziekol­wiek zaw­itało. Dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Państ­wa kole­jną dawkę fran­cus­kich specjałów!

„Paryż rów­na się romans” to pop­u­larny mit — ale jak to jest w rzeczy­wis­toś­ci? Opowieś­ci o Mag­icznym Paryżu pokażą wam, że nie jest to takie proste, jak w porzekadle…

W pro­gramie: ani­mowane wyz­nanie miłoś­ci do Jean-Paula Bel­mon­do („Allons‑y! Alon­zo!”, reż. Camille Moulin-Dupre), roman­ty­czne oszust­wo restau­ra­cyjne („Bagatelle”, reż. Christophe Switzer), niezwykły poranek przeżartej rutyną, zwycza­jnej pary małżeńskiej („A ce soir”, reż. Olivia Bas­set), marzenia młodego, atrak­cyjnego Paryżan­i­na („Le plat a gratin”, reż. Rodolphe Tis­sot), przy­gody niezwykłej pary — śpiewacz­ki, która straciła głos, i jej akom­pa­ni­a­to­ra („Diva et pianiste”, reż. Mar­tin Le Gall), roman­ty­czne spotkanie w cza­sie burzy („En atten­dant que la pluie cesse”, reż. Char­lotte Jou­lia), dzi­wne losy zgu­bionego zegar­ka („Heures Creuses”, reż. Sebastien Sort) oraz his­to­ria o pier­wszej miłoś­ci („Ne m’ou­blie pas”, reż. Katia Griv­ot). Co zapamię­tu­je­my z niej na zawsze — pier­wsze spo­jrze­nie, pier­wszy pocałunek, czy pier­wszy taniec?

Przekon­a­j­cie się, odwiedza­jąc Paryż widziany okiem kamery!