Magic Paris

Ekskluzy­wny pro­gram najlep­szych fran­cus­kich krót­kich filmów nagradzanych w między­nar­o­dowych konkur­sach. “Paryż rów­na się romans” to pop­u­larny mit… Ale jak to jest w rzeczy­wis­toś­ci? Opowieś­ci o Mag­icznym Paryżu pokażą wam, że nie jest to takie proste jak w porzekadle…

Pro­gram:

UN REGARD / AT FIRST SIGHT

Reż. Alex Mal­let / 12′

Zakochu­ją się w sobie od pier­wszego wejrzenia. Ale pomiędzy his­torią miłos­ną z wyobraźni a rzeczy­wis­toś­cią stoi ocean, a przy­na­jm­niej basen…

Nagrody: Brą­zowy Niedźwiedź na Nations Fes­ti­val (Ebensee) 2007

COMME UN AIR / LOVE IS IN THE AIR

Reż. Yohann Gloaguen / 9′

Paryż jest miastem, w którym romans wisi w powi­etrzu, porusza­jąc się z pręd­koś­cią światła — nie będziesz w stanie się mu oprzeć…

Nagrody: Prix UIP Dra­ma (dla Europe­jskiego Fil­mu Krótkome­trażowego) na Dra­ma Short Film Fes­ti­val 2006

LES WILLIAMS / WILLIAMS

Reż. Alban Mench / 14′

Nigdy nie wiesz, na jakie niebez­pieczeńst­wa możesz natknąć się na weselu swo­jego najlep­szego przyjaciela…

MAGIC PARIS

Reż. Alice Win­cour / 20′

Amerykan­ka przy­jeżdża na week­end do Paryża, by się zre­lak­sować i odpocząć od monot­on­nej codzi­en­noś­ci. Na lep­sze lub gorsze — miłość w Paryżu dosię­ga szczegól­nie niespodziewanie…

Nagrody: Najlep­sza Aktor­ka i Najlep­sza Reży­se­ria na Cabourg Roman­tic Film Fes­ti­val 2007

RACHEL

Reż. Fred­er­ic Mer­moud / 15′

Roman­ty­czne i wylu­zowane młode dziew­czyny zwyk­le są gotowe na wszys­tko, ale kto wie jak łat­wo im to przychodzi?

Nagrody: Najlep­szy Sce­nar­iusz na Almera Inter­na­tion­al Short Film Fes­ti­val 2007

LE PETIT MARTIN / LITTLE MARTIN

Reż. Vio­laine Bel­let / 14′

Kolorowa magia świątecznego tar­gu to nieodłącz­na część paryskiego życia. Ktokol­wiek się tam  zjaw­ia, nieświadomie zmienia się w dziecko i marzyciela…

Nagrody: Nagro­da Spec­jal­na Jury Między­nar­o­dowego na Sao Paulo Inter­na­tion­al Film Fes­ti­val 2007

GRATTE — PAPIER / PENPUSHER

Reż. Guil­laume Mar­tinez / 8′

Początek zwycza­jnego, wydawało­by się, dnia w paryskim metrze: młody i przys­to­jny pasażer czy­ta książkę. Tuż obok sia­da dziew­czy­na — również z książką…

Nagrody: Sre­brny Niedźwiedź dla Najlep­szego Fil­mu Krótkome­trażowego na Berlin Inter­na­tion­al Film Fes­ti­val 2006