DKF ARTE

 

DKF ARTE pow­stał w 2008 roku jako kon­tynu­ac­ja dzi­ałal­noś­ci DKF FILMOKRĄG — plat­formy edukacji i pro­mocji kina dzi­ała­ją­ca przy Fun­dacji Ad Arte założonej w 2003 roku. W ciągu pon­ad dekady w ramach DKFu zre­al­i­zowane zostało kilka­set wydarzeń fil­mowych, sku­pi­onych głównie wokół medi­um kina krótkome­trażowego. W roku 2017 udało się zre­al­i­zować 22 wydarzeń, a w roku 2018 — 10 wydarzeń dla 1200 widzów. To jedyny DKF w Polsce sku­pi­a­ją­cy się na medi­um fil­mu krótkome­trażowego, którego celem jest zapewnie­nie poz­nańskiej pub­licznoś­ci stałego dostępu do najnowszych krót­kich pro­dukcji z całego świata.

P r o g r a m:

15.05.2019, Stary Browar: Cin­e­ma Design — Atmosfera
Zestaw filmów z całego świa­ta, który w swo­bod­ny sposób będzie odnosił się do tem­atu atmos­fery, zmi­an kli­maty­cznych oraz kryzy­su eko­log­icznego. Wstęp: Emil­ia Mazik

29.05.2019, Winiar­nia Pod Czarnym Kotem: Piękni Nieustraszeni — pokaz filmów o życiu osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Pro­gram przy­go­towany we współpra­cy z fes­ti­walem Oska Bright. Wstęp: Urszu­la Wysocka

19.06.2019, Winiar­nia Pod Czarnym Kotem: Świę­to Krótkiego Kina — plen­erowy pokaz krót­kich filmów w jed­ną z najkrót­szych nocy roku. Kome­diowo-waka­cyj­na mieszkan­ka gatunków i stylów fil­mowych. Wstęp: Szy­mon Stemplewski

Świę­to Krótkiego Kina, fot. Daw­id Majewski

21.07.2019, Bra­ma Poz­na­nia: Wszyscy jesteśmy zwierzę­ta­mi — pokaz plen­erowy! Zestaw filmów krótkome­trażowych, który udowad­nia, że relac­je między człowiekiem a zwierzę­ciem nigdy nie były równie skom­p­likowane. Wstęp: Alek­san­dra Ławska

8.08.2019, Bra­ma Poz­na­nia: Urban View — pokaz plen­erowy. Selekc­ja tytułów, które wal­czyły o nagrody w tegorocznej sekcji filmów o mieś­cie, architek­turze i desig­nie na Short Waves Fes­ti­val. Wstęp: Emil­ia Mazik

30.09.2019, Kino Rial­to: Man­hat­tan Shorts — pol­s­ka pre­miera! Pier­wszy w Polsce pokaz 10 tytułów najwięk­szego pod wzglę­dem zasięgu objaz­dowego fes­ti­walu krótkiego kina. Wstęp: Emil­ia Mazik

26.09.2019, Aula Politech­ni­ki Poz­nańskiej: Futuro Shorts — krótkie filmy o zas­tosowa­niu tech­nologii w życiu człowieka. Wsze­chobec­ny Inter­net, media społecznoś­ciowe i drony to dopiero początek! Wstęp: Urszu­la Wysocka

2.10.2019, Paw­ilon: Art Shorts — krótkie filmy z pogranicza sztuk wiz­ual­nych. Między kinem a galer­ią sztu­ki. Pro­gram filmów, który ukaże ścisłe związ­ki medi­um video-artu i fil­mu krótkome­trażowego. Wstęp: Emil­ia Mazik

29.10.2019, Kino Muza: Jak poz­nańskie fes­ti­wale pro­gra­mu­ją krót­ki metraż? Pokaz 4 filmów z fes­ti­wali Short Waves, Ani­ma­tor, Ale Kino i Off Cin­e­ma połąc­zony ze spotkaniem z selekcjon­era­mi ww. fes­ti­wali. Prowadze­nie: Anna Szamotuła

31.10.2019, Kino Rial­to: Hal­loween Shorts Pro­gram filmów krótkome­trażowych z całego świa­ta wpisu­ją­cych się w kino gatunkowe spod znaku kina grozy, czy hor­roru. Wstęp: Alek­san­dra Ławska

4.11.2019, Kino Pała­cowe: Klub Krótkiego Kina: Sun­dance Shorts Prezen­tac­ja naj­ciekawszych filmów z kul­towego Sun­dance Fes­ti­val. Wstęp: Emil­ia Mazik

Kino Pałacowe, fot. Piotr Bedliński / make make

2.12.2019, Kino Pała­cowe: Klub Krótkiego Kina: Best of Dances with Cam­era Pro­gram filmów, których wspól­nym mianown­ikiem jest ciało, ruch i ekspres­ja fizy­cz­na. Selekc­ja pochodzą­ca z konkur­su fil­mu tań­ca na Short Waves Fes­ti­val. Wstęp: Emil­ia Mazik

19.12.2019, Winiar­nia Pod Czarnym Kotem: Najkrót­szy Dzień: Świę­to Krótkiego Kina
Plen­erowy, zimowy pokaz filmów z okazji najkrót­szego dnia roku — niefor­mal­nego Świę­ta Krótkiego Kina. Wstęp: Alek­san­dra Ławska

DKF ARTE dzi­ała dzię­ki dofi­nan­sowa­niu dla klubów fil­mowych Pol­skiego Insty­tu­tu Sztu­ki Filmowej.