urbanview2_plakat_bezbelki-04URBAN VIEW

Mias­to należy cały czas anal­i­zować i stwarzać na nowo tak, by sprostało oczeki­wan­iom jego loka­torów. Film to doskon­ałe narzędzie do przyglą­da­nia się tkance miejskiej z bard­zo bliska, oce­ni­a­nia jej kondy­cję oraz kierunk­ów, w których zmierza.

W 2015r. Urban View był jed­nym z konkursów na Short Waves Fes­ti­val. Od 2016 roku pro­jekt został wyo­dręb­niony i rozwinię­ty do ran­gi osob­ne­go wydarzenia. Urban View to nie tylko konkurs filmów krótkome­trażowych. Pro­jekt sam w sobie jest dzi­ałaniem oży­wia­ją­cym tkankę miejską poprzez warsz­taty, pokazy filmów pełnome­trażowych połąc­zone z dyskusją, czy wyjątkowy Urban Walk. Wszys­tkie te wydarzenia mają na celu nie tylko rozpoczę­cie dia­logu na tem­at architek­tu­ry i mias­ta, w którym przyszło nam żyć, ale także pobudze­nie do dzi­ała­nia i sty­mu­lowanie roz­wo­ju zaczy­na­jąc od najbliższego otoczenia — bez wzglę­du na to, czy będzie to sadze­nie roślin, czy tworze­nie nowoczes­nych rozwiązań komunikacyjnych.

Mias­to jako fenomen zasługu­je na spec­jal­ną uwagę. Dlat­ego dzię­ki Urban View prze­niesiemy się w miejs­ca, które staw­ia­ją kluc­zowe pyta­nia o jakość naszego życia w miejskiej dżungli.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“3” gal_title=“URBANVIEW”]