Festiwal Filmów o Miłości

Fes­ti­w­al Filmów o Miłoś­ci w tym roku przenosi się w cza­sie i miejs­cu! Zami­ast słonecznej majów­ki wybier­amy jeszcze bardziej słoneczne lato, a zami­ast dusznych sal kinowych — przewiewny plener.

Tegorocz­na, ósma już edy­c­ja Fes­ti­walu odbędzie się przy współpra­cy z najwięk­szą let­nią imprezą fil­mową w Łodzi — Polówką. Urząd Mias­ta Łodzi, łódzkie Muzeum Kine­matografii oraz Kino Cytry­na wraz z poz­nańską Fun­dacją Ad Arte (orga­ni­za­torem FFoM) zaproszą was na cykl filmów “Kocham Cię”, który pod szyl­dem Polów­ki będzie odby­wał się co środę w Parku Julianowskim w Łodzi.

W ramach “Kocham Cię” będzie moż­na zobaczyć 10 filmów, które ukażą wam 10 rodza­jów miłoś­ci i 10 sposobów na uczynie­nie roman­ty­cznego wyz­na­nia. Będą to zarówno klasy­ki, jak i najświeższe pro­dukc­je spod szyl­du czer­wonego serduszka.

Wszys­tkie pro­jekc­je wzbo­ga­cone będą spec­jal­nym punk­tem pro­gramowym: przed każdym z filmów pokaże­my krótkome­trażowy film miłos­ny z kom­pi­lacji “Mag­ic Paris 2” oraz z zasobów Fes­ti­walu Pol­s­kich Filmów Krótkome­trażowych SHORT WAVES.