Kinedok Polska

1907576_1559682174286072_7091523814411095821_n

PROJEKT KINEDOK POWRACA DO POLSKI!

Kine­Dok już jesienią wró­ci do Pol­s­ki. Pro­jekt zainicjowany przez Insty­tut Fil­mu Doku­men­tal­nego w Pradze dostanie swo­ją kole­jną szan­sę dzię­ki poz­nańskiej Fun­dacji Ad Arte! Doty­chczas w pro­jek­cie uczest­niczą przed­staw­iciele: Czech, Słowacji, Rumu­nii, Węgi­er, Buł­garii oraz Chorwacji.

W lat­ach 2016–2017 koor­dy­nacją pro­jek­tu Kine­Dok w Polsce zaj­mowała się Krakows­ka Fun­dac­ja Fil­mowa, a od 2020 roku koor­dy­nację pro­jek­tu w Polsce prze­j­mu­je Fun­dac­ja Ad Arte, aby ponown­ie pop­u­lary­zować europe­jskie kino doku­men­talne w najlep­szym wyda­niu. Chce­my dotrzeć do jak najliczniejszego grona odbior­ców z miejs­cowoś­ci mniejszych i więk­szych.  Mamy okazję zaprezen­tować wid­zom filmy, które częs­to nie mają szans na reg­u­larną kinową dys­try­bucję, pomi­mo swo­jego ogrom­nego potenc­jału. Nasz pro­gram jest przede wszys­tkim ambit­ny, pode­j­mu­je istotne tem­aty, a poszczególne pozy­c­je zdoby­wa­ją nagrody na najwięk­szych między­nar­o­dowych fes­ti­walach fil­mowych, m.in.: Mil­le­ni­um Docs Against Grav­i­ty, Ji.hlava Inter­na­tion­al Doc­u­men­tary Film Fes­ti­val, Dok Leipzig. 

Kino doku­men­talne wychodzi z kina 

Pro­jekc­je odby­wa­jące się w ramach Kine­Dok są wyjątkowe, a pokazy dar­mowe. Nie spotkamy się w kinie, a kaw­iar­ni­ach, klubach, pub­ach, gale­ri­ach sztuk czy innych nieoczy­wistych miejs­cach. Razem z part­nera­mi pro­mu­ją­cy­mi kul­turę staramy się szerzyć zain­tere­sowanie kinem doku­men­tal­nym wśród lokalnych społecznoś­ci — nauczeni doświad­cze­niem, że dobry film sprawdzi się w każdej przestrzeni. Częs­to w ramach pro­jekcji orga­ni­zowane będą spotka­nia z twór­ca­mi filmów i ich bohat­era­mi, prelekc­je spec­jal­istów, warsz­taty, czy inne dzi­ała­nia towarzyszące.

Ofic­jal­na strona Kine­dok
Śledź nas na Face­booku Kine­dok Polska
Kon­takt do koor­dy­na­tor­ki pro­jek­tu: ania@adarte.pl