3Obszar roboczy 7 kopia

Fil­mowe Mias­to to pro­jekt, którego celem jest edukac­ja w zakre­sie orga­ni­za­cji wydarzeń audiow­iz­ual­nych. Niemal dwu­miesięczny pro­gram warsz­tatów dla młodzieży ze szkół pon­ad­pod­sta­wowych obe­j­mował prak­ty­czne i teo­re­ty­czne aspek­ty real­iza­cji pokazów eduka­cyjnych i przeglądów fil­mowych, których efek­tem sta­ją się dwa wydarzenia fil­mowe w dwóch lokaliza­c­jach w Poznaniu!

Short Talk — Bunt: zaan­gażowanie vs rezygnacja
12.11.2019, godz. 18:00, Kino Muza
Wstęp wol­ny — obow­iązkowe wejś­ciów­ki, które moż­na ode­brać w kasie kina

Czy zawsze warto się bun­tować? Czy młode pokole­nie może znaleźć recep­tę na prob­le­my starego? Czy rezy­gnac­ja musi oznaczać ucieczkę? Jak pres­ja otoczenia może wpły­wać na nasze poglądy?
W najnowszej odsłonie Short Tal­ka, który będzie sfi­nal­i­zowaniem pro­jek­tu Fil­mowe Mias­to, postaramy się zmierzyć z tymi pyta­ni­a­mi oraz szeregiem innych.

Short Talk to wydarze­nie, w którym krzyżu­je się film i żywa dyskus­ja, istotne współcześnie tem­aty z mno­goś­cią opinii, wiedza eksper­c­ka z indy­wid­u­al­ny­mi odczu­ci­a­mi. Staran­nie wybrany film krótkome­trażowy jest pretek­stem do spotka­nia, na które zosta­ją zaproszeni zarówno eksper­ci, jak i pub­liczność. Short Talk jest otwartą plat­for­mą do dyskusji, w której udzi­ał może wziąć każdy.

Punk­tem wyjś­cia do dyskusji będzie film “Najpiękniejsze fajer­w­er­ki ever” w reży­serii Alek­sandry Terpińskiej.

(Non)Museum Shorts
13.11.2019, godz. 19:00, Dom Tramwajarza
Wstęp wol­ny! — obow­iązu­ją wejś­ciów­ki, które moż­na ode­brać w Punkcie Info od 07.11.

Odpoczni­jmy nieco od wsze­chobec­nej komer­c­jal­iza­cji sztu­ki i zanurzmy się w fil­mową rzeczy­wis­tość, w której połącze­nie krótkiego kina z tańcem, malarst­wem czy rzeźbą pokaże, na jak wiele sposobów moż­na doświad­czać artysty­cznego świa­ta. Spotkamy piaskowych rzeźbiarzy z ulic deszc­zowego Lon­dynu, wiejską społeczność tka­jącą trady­cyjne narzu­ty oraz uczniów na szkol­nej wycieczce w muzeum. Wyse­lekcjonowane filmy dzieli bard­zo wiele, łączy je jed­nak wiara w niepo­hamowaną, ludzką potrze­bę piękna.

Pro­gram filmowy:

Muteum, reż. Äggie Pak Yee Lee, Estonia/Hong Kong, 4′
Niepoważ­na lekc­ja w bard­zo poważnej insty­tucji — muzeum sztuki.

Sand Men, reż. Tal Ami­ran, doku­ment, Rumu­nia 2018, 14’
Próbu­jąc utrzy­mać swo­je rodziny, trzech mężczyzn z Rumu­ni, tworzy piaskowe rzeź­by na uli­cach Londynu.

Sis­ters, reż. Daphne Luck­er, fabuła, Holan­dia 2018, 15’
Trzy siostry doras­ta­ją w rozbitym domu. Są zależne od siebie i przetr­wa­ją tak dłu­go, jak dłu­go będą razem. Ale czy więź miłoś­ci między nimi jest wystar­cza­ją­co sil­na, by przezwyciężyć ich ponurą rzeczywistość?

After School Knife Fight, reż. Jonathan Vinel, Car­o­line Pog­gi, fabuła, Franc­ja 2017, 21’
Laëti­tia, Roca, Nico i Naël spo­tyka­ją się na ostat­nią próbę swo­jego zespołu. Gru­pa niebawem przes­tanie ist­nieć, gdyż Laëti­tia wyjeżdża na studia.

Still Lives, reż. Elli Vuroinen, ani­mac­ja, Fin­lan­dia 2018, 6’
Still Lives to ekspery­men­tal­ny film ani­mowany, w którym muzealne arte­fak­ty z całego świa­ta rozmyśla­ją nad banal­ny­mi wyzwa­ni­a­mi współczes­nej rzeczywistości.

While I Yet Live, reż. Mar­ris Cur­ran, doku­ment, USA 2018, 14’
Pięć Afroamerykanek z Gee’s Bend w stanie Alaba­ma wyszy­wa i roz­maw­ia o miłoś­ci, religii i walce o prawa człowieka, kon­tynu­u­jąc tym samym trady­cję tworzenia wzorzystych narzut.

Pro­gram zre­al­i­zowany w ramach pro­jek­tu Fil­mowe Mias­to przy wspar­ciu Mias­ta Poz­nań #poz­nan­wspiera

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte
Finan­sowanie: Mias­to Poznań
Part­nerzy: Kino Muza, Estra­da Poz­nańs­ka, Dom Tramwa­jarza, Inku­ba­tor Kul­tu­ry Pireus, make­make, Sztos Pizza