Projektor_Osiedlowy_Plansza

PROJEKTOR OSIEDLOWY
Film, ruch, muzy­ka, roz­mowy przy herbatce i wspól­na zabawa na ośce.
Spo­tykamy się co środę na sce­nie kina Dąbrówka!
 
I spotkanie — 11 październi­ka, godz.16:00
PROJEKTOR OSIEDLOWY to reg­u­larne spotka­nia oraz warsz­taty dla i z mieszkań­ca­mi / mieszkanka­mi Piątkowa, które odby­wa­ją się w kul­towym niegdyś kinie “Dąbrówka”.
Główną osią spotkań będzie wspól­na pra­ca nad mul­ti­me­di­al­nym spek­tak­lem pode­j­mu­ją­cym tem­at doświad­czeń mieszka­nia / życia na blokowisku z wielkiej pły­ty oraz tem­aty­czne pokazy filmów krótkometrażowych.
Pro­jek­tor będzie miejscem spotkań dla młod­szych uczest­ników (9–13), a od listopa­da także dla seniorek / seniorów. Po każdym spotka­niu kolek­ty­wne odbra­bi­an­ie lekcji z dzieci­aka­mi oraz wspól­ny, inte­gra­cyjny pod­wiec­zorek. Cykl spotkań zakończy się finałowym otwartym pokazem.
Pro­jekt real­izu­ją m.in zaproszeni artyś­ci / artys­t­ki oraz ani­ma­tor­ki / ani­ma­torzy, którzy od 2 lat, w okre­sie let­nim pracu­ją na os. Chro­brego, budu­jąc wspól­nie z mieszkań­ca­mi przestrzeń do dyskusji, spotkań oraz wspól­nych inicjatyw.

Pro­gram na październik
11, 18, 25.10 / dzieci 9–13 lat
16:00–18:00 Robimy sce­ny
Zaję­cia teatral­no-fil­mowe, które zakończą się finałowym spektaklem.

18:00–19:00 Kolek­ty­wne odra­bi­an­ie lekcji, podwieczorek

Wstęp wol­ny!


Życie

PROJEKTOR OSIEDLOWY

przed­staw­ia

ŻYCIE – nie spek­takl, przy­go­towany przez dzieci­a­ki z Piątkowa

 

Szkoła jest głupia!

Syp­ią się jedynki -

to jest po to pewnie

żeby zep­suć życie zwyczajne!

(Amadeusz)

 

“ŻYCIE” to nie spek­takl, to życie.
Czys­ta ener­gia, anar­chia i bezkom­pro­misowość. Trochę autors­kich rapów, improw­iz­owane przed­staw­ie­nie wg sce­nar­iuszy Mar­tyny i Haliny pode­j­mu­jące tem­at codzi­en­nych doświad­czeń życiowych oraz potańcówka na sce­nie. Całość wymyślona przez dzieci­a­ki z Piątkowa.

Poz­nal­iśmy się latem na ośce, od tamtego cza­su reg­u­larnie co środę, wspól­nie spędza­my czas na sce­nie kina Dąbrówka. Tańczymy, śpiewamy, robimy hałas. Finałowe wydarze­nie będzie pewnym pod­sumowaniem doty­chcza­sowych spotkań, ale także kole­jną okazją do zbi­cia piątek i wspól­nej, sza­lonej zabawy do waka­cyjnych hitów.

Ekipa: Mar­ty­na, Julia, Pauli­na, Domini­ka, Nadia, Hali­na, Maja, Amadeusz, Bartek, Adam, Hubert, Alex, Syl­wia, Katarzy­na, Karoli­na, Roman

Prowadze­nie: Syl­wia Czubała, Katarzy­na Pawłowska

Zaprasza­my wszys­t­kich do udziału!

Wstęp wol­ny!

12+
 

FINAŁ

13 grud­nia o 17:00 w Dąbrówce.

Os. Chro­brego 117

PROJEKTOR OSIEDLOWY to spotka­nia, warsz­taty oraz pokazy fil­mowe dla mieszkańców / nek Piątkowa, które odby­wa­ją się w Piątkowskim Cen­trum Kul­tu­ry Dąbrówka, Klu­bie Senio­ra Przy­ja­ciele, Osied­lowym Klu­bie Korona, Osied­lowym Domu Kul­tu­ry Słońce.

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte

Finan­sowanie: Mias­to Poznań

Part­nerzy: Poz­nańs­ka Spółdziel­nia Mieszkan­iowa, PCK Dąbrówka

Koncepcja/koordynacja: Syl­wia Czubała