Short Waves Festival wpływa na Wielkopolskę (2020 – 2022)

DSC_6300-2
fot. Agniesz­ka Czaplewska

Short Waves Fes­ti­val wpły­wa na Wielkopol­skę to pro­jekt pow­iązany z głównym wydarze­niem orga­ni­zowanym przez Fun­dację Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte – Short Waves Fes­ti­val, która posz­erza dzi­ałal­ność kul­tur­otwór­czą na tere­nie Poz­na­nia i Wielkopol­s­ki. W trasę wyrusza­l­iśmy zaraz po zakończe­niu 13. i 14. edy­cji Short Waves Festival. 

SHORT WAVES FESTIVAL WPŁYWA NA WIELKOPOLSKĘ


12.07.2020–20.12.2022, różne lokalizacje 

Pro­gram filmowy:

Dances with Cam­era — Selekc­ja filmów z  między­nar­o­dowego konkur­su filmów krótkome­trażowych, których wspól­nym językiem jest ruch i taniec. W pro­gramie zna­jdą się pro­dukc­je taneczne z całego świa­ta, odsła­ni­a­jące przez widza­mi nieogranic­zone możli­woś­ci fizy­cznej ekspresji, wyrażone za pomocą fil­mowej nar­racji, nieza­leżnie od formy i gatunku – od fabuł, przez doku­men­ty, ani­mac­je, po pro­jek­ty ekspery­men­talne i chore­ograficzne impresje.

Urban View to między­nar­o­dowy konkurs filmów związanych z architek­turą, urban­istyką i designem. Budynek, uli­ca, park czy obiekt nie mogą stanow­ić jedynie scenografii, tła dla fabuły, lecz muszą pełnić kluc­zową dla fil­mu rolę. W pro­gramie Urban View zaw­ier­a­ją się formy fab­u­larne, doku­men­ty, ani­mac­je, teledys­ki oraz eksperymenty.

Ofic­jal­na selekc­ja obu konkursów w lat­ach 2020–2022 jest dostęp­na tutaj, w zakład­ce z archi­wal­ny­mi kat­a­loga­mi poprzed­nich lat Short Waves.

160727112_227256939139935_8151511806937179782_n
źródło: Low­pass

Short Waves wpły­wa na Wielkopol­skę 2022:

 

Kil­ka cyk­li i kilka­naś­cie pokazów kina krótkome­trażowego w Poz­na­niu i innych miast w Wielkopolsce ponown­ie stało się for­mą pro­mowa­nia świa­ta krótkiego metrażu.

 

 

Krótkome­trażowe aktorskie filmy nomi­nowane do Oscara:

 

Poz­nań / Kino Muza / 27.03

Poz­nań / Kino Rial­to / 27.03

Szamo­tuły / Kino Hal­sz­ka / 31.03

Kro­to­szyn / Kino Przed­wiośnie / 31.03

Konin / Kino Oskard CKiS — Cen­trum Kul­tu­ry i Sztu­ki / 27.04

Leszno / Gale­ria MBWA w Lesznie / 10.06

 

 

Krótkome­trażowe ani­mowane filmy nomi­nowane do Oscara:

 

Poz­nań / Kino Muza / 27.03

Poz­nań / Kino Rial­to / 27.03

Kro­to­szyn / Kino Przed­wiośnie / 7.04

 

 

Unit­ed State of Love:

 

Poz­nań / Unit­ed / 24.09

 

 

Świę­ta Krótkiego Kina:

 

Poz­nań / Czarny Kot / 15.12

Poz­nań / Pies Andaluzyjs­ki / 20.12

 

 

Short Waves on Tour 2021 

Objaz­dowy konkurs pol­s­kich filmów krótkome­trażowych wyse­lekcjonowanych z Konkur­su Pol­skiego 13. edy­cji Short Waves Fes­ti­val w roku 2021. Pub­liczność zgro­mad­zona na pokazach w całej Polsce zagło­su­je na wybrany tytuł, a reżyser fil­mu z najwięk­szą liczbą głosów otrzy­ma nagrodę w wysokoś­ci 7 tys. zł.

Har­mono­gram pokazów:

Katow­ice / Kino Kos­mos / 31.07.2021

Wągrowiec / Kino Miejskiego Domu Kul­tu­ry w Wągrow­cu / 2.08.2021

Poz­nań / Kino Rial­to / 25.08

Kro­to­szyn / Kino Przed­wiośnie / 26.08

Tczew / Cen­trum Kul­tu­ry i Sztu­ki / 3.09

Biel­sko-Biała / Klubokaw­iar­nia Aquar­i­um / 10.09

Tychy / Klub Wilkowyje MCK / 14.09

Tarnowskie Góry / Inny Śląsk / 21.09

Konin / CKiS Oskard / 22.09

Gniezno / Latar­nia na Wenei / 24.09 (POKAZ), 25.09 (FINAŁ + KONCERT LOWPASS)

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte
Finan­sowanie: Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Wielkopolskiego 

Short Waves Wpły­wa na Wielkopol­skę 2020–2022 jest orga­ni­zowany przez poz­nańską Fun­dację Edukacji Kul­tur­al­nej Ad Arte i współ­fi­nan­sowany przez Urząd Marsza­łkows­ki Wojew­ództ­wa Wielkopol­skiego oraz Mias­to Poznań.