AoL_Ekrany_1920x1080_v1

ART OF LIFE

Inspiru­jące biografie naj­ciekawszych artys­tów z różnych dziedzin sztuki
12.07–30.08, godz. 21:00, wstęp wolny!

Inspiru­jące, ory­gi­nalne, niezwykłe. Taki­mi słowa­mi moż­na opisać his­to­rie artys­tów, którym przyjrzymy się w cza­sie let­niego przeglą­du filmów ART OF LIFE. W plen­erowych warunk­ach Przys­tani Sztu­ki przy dziedz­ińcu Con­cor­dia Design zobaczymy naj­ciekawsze filmy biograficzne, doku­men­talne, czy inspirowane prawdzi­wy­mi wydarzeni­a­mi filmy fab­u­larne ostat­nich lat, ukazu­jące jak przeplata­ją się życie i sztu­ka ikon­icznych przed­staw­icieli współczes­nej kul­tu­ry. Nie ważne, czy artyś­ci zaj­mu­ją się tańcem, per­for­mansem czy sztuka­mi wiz­ual­ny­mi — twór­cza pra­ca wypeł­nia ich codzi­en­ność i dyk­tu­je niepow­tarzal­ny styl życia, przed­staw­iony na ekranie za pomocą świeżego języ­ka filmu.

PROGRAM:

12.07.2018 FILM

Więcej niż Bergman, reż. Hynek Pal­las, Jane Mag­nus­son, Szwec­ja 2013, doku­ment, 106 min.
Biografia najwybit­niejszej postaci skan­dy­nawskiego kina – Ing­mara Bergmana. Reżyser do dziś stanowi prawdzi­wy wzór dla wielu twór­ców, a jego filmy uznawane są za artysty­czne arcy­dzieła. W filmie „Więcej niż Bergman” wid­zowie zobaczą uję­cia nakrę­cone w leg­en­darnym domu Bergmana na wyspie Fårö, gdzie przed kamerą swo­je wypowiedzi na tem­at artysty kierowali współcześni reży­serzy oraz aktorzy, między inny­mi: Woody Allen, Rid­ley Scott, Michael Haneke, Mar­tin Scors­ese czy Lars von Tri­er. Pro­jekc­ja zre­al­i­zowana we współpra­cy z Ambasadą Szwecji w Polsce.

19.07.2018 PERFORMANCE
Mari­na Abramović — artys­t­ka obec­na, reż. Matthew Akers, USA 2012, doku­ment, 99 min.
Mari­na Abramović — ikona body artu i per­for­mance’u — jest superg­wiazdą świa­ta sztu­ki. Cór­ka jugosłowiańs­kich par­tyzan­tów, od 20 lat miesz­ka w Nowym Jorku, od 40 lat pod­da­je swo­je ciało ekstremal­nym doświad­czeniom, a widzów/uczestników swoich dzieł wprowadza w różne stany emocjon­alne. Artys­t­ka kon­sek­went­nie redefini­u­je to, czym jest i czym może być sztu­ka współczes­na, a jej narzędziem jest własne ciało, którego granice i wytrzy­małość bezwzględ­nie testuje.

26.07.2018 MUZYKA
Frank, reż. Lenny Abra­ham­son, Wiel­ka Bry­ta­nia, Irlan­dia 2014, fabuła, 94 min.
Młody i ambit­ny muzyk Jon dołącza do eks­cen­trycznego zespołu, którego lid­erem jest tajem­niczy Frank. Każdy chci­ał­by go bliżej poz­nać, jed­nak nie jest to takie proste. Frank chowa bowiem twarz pod wielką maską, której nigdy nie zde­j­mu­je – ani przed fana­mi, ani przed najbliższy­mi. Co chce ukryć ten niezwykły człowiek i genial­ny muzyk? Czy komuś uda się odkryć jego tajem­nicę i prawdzi­we oblicze?

9.08.2018 SZTUKI WIZUALNE
Shirley. Wiz­je rzeczy­wis­toś­ci, reż. Gus­tav Deutsch, Aus­tria 2013, fabuła, 89 min.
Edward Hop­per fas­cynował pis­arzy, reży­serów i muzyków, ćmy barowe i bardów noc­nego życia. Był malarzem nowoczes­noś­ci — portre­tował życie w wielkim mieś­cie. Obrazy Hop­pera intrygu­ją, bo są psy­cho­log­iczny­mi zagad­ka­mi, zatrzy­many­mi kadra­mi z sytu­acji, które za chwilę mają się roze­grać, albo właśnie się wydarzyły. Reżyser opowia­da his­torię Amery­ki i jej mieszkańców, odwołu­jąc się do obrazów Edwar­da Hop­pera. Opowieść zamknię­ta jest w monolo­gach wewnętrznych tytułowej Shirley.

23.08.2018 FILM
Pasoli­ni, reż. Abel Fer­rara, Franc­ja, Bel­gia, Włochy 2014, fabuła, 89 min.
Kon­trow­er­syjny reżyser Abel Fer­rara skła­da hołd jed­ne­mu z mis­trzów włoskiego kina. Pasoli­ni sytu­u­je się daleko od kon­wencjon­al­nej biografii. Film jest rekon­strukcją ostat­nich godzin życia twór­cy Dekameronu. Bohat­era poz­na­je­my w momen­cie, gdy skończył real­iza­cję skan­dal­izu­jącego Salo, czyli 120 dni Sodomy i przymierza się już do prac nad nowym filmem.

30.08.2018 TANIEC
Mr. Gaga, reż. Tomer Hey­mann, Izrael, Szwec­ja, Niem­cy, Holan­dia 2015, doku­ment, 103 min.
Film opowia­da o genial­nym chore­ografie Ohadzie Naharinie, wielo­let­nim sze­fie najsłyn­niejszego zespołu tań­ca współczes­nego z Izraela – Bat­she­va Dance Com­pa­ny. Reżyser Tomer Hey­mann towarzyszył artyś­cie przez 8 lat, aby ukazać jego życie i niezwykłą ewolucję jako tancerza, twór­cy i człowieka. Hey­mann reje­strował zarówno jego życie pry­watne, prze­bieg prób zespołu, jak i zaję­cia z opra­cow­anego przez Naha­ri­na języ­ka ruchu – GAGA – umożli­wia­jącego każde­mu wyraże­nie swoich emocji poprzez taniec.

12,19, 26.07 oraz 9,23,30.08, godz. 21:00, wstęp wol­ny na wszys­tkie projekcje.
Przys­tań Sztu­ki, ul. Roo­sevelta 22, Poznań.

Orga­ni­za­tor: Con­cor­dia Design / Fun­dac­ja Ad Arte.

Part­nerzy: Hon­da, Hyundai, Vol­vo, Peu­geot, Jaguar, Land Rover, School of Form, Short Waves Fes­ti­val, CRM, Anti­sta­t­ic, DKF Arte, Ondre.

Patronat medi­al­ny: Kultura.poznan.pl, Lokalny Fyr­tel, Bliżej Ekranu, Kon­tra TV, Cinemaciej. 

Więcej infor­ma­cji: Wydarze­nie na Facebooku.