Short Waves Festival

Short Waves Fes­ti­val to najważniejszy i najwięk­szy pro­jekt Fun­dacji, zainicjowany w Poz­na­niu w 2009 roku. To między­nar­o­dowe wydarze­nie pro­mu­jące film krótkome­trażowy. 14. edy­c­ja fes­ti­walu odbyła się w dni­ach 14–19 czer­w­ca i  zgro­madz­iła pon­ad 1000 widzów, którzy wzięli udzi­ał w pon­ad setce wydarzeń w ciągu 6 fes­ti­walowych dni.

15. Edy­c­ja Fes­ti­walu odbędzie się od 14 do 19 listopa­da 2023.

Jeśli chce­cie być na bieżą­co z przy­go­towa­ni­a­mi do kole­jnej edy­cji, śledź­cie nasze pro­file w medi­ach społecznoś­ciowych: zaprasza­my na Face­booka i Insta­gra­ma oraz stronę inter­ne­tową Fes­ti­walu.