Short Waves Festival

Short Waves Fes­ti­val to najważniejszy i najwięk­szy pro­jekt Fun­dacji, zainicjowany w Poz­na­niu w 2009 roku. To między­nar­o­dowe wydarze­nie pro­mu­jące film krótkome­trażowy gro­madzi każdego roku około 8000 widzów, którzy mogą wziąć udzi­ał w kilkudziesię­ciu wydarzeni­ach, pokazach i warsz­tat­ach w ciągu 6 fes­ti­walowych dni.

Obec­nie pracu­je­my nad 14. edy­cją fes­ti­walu, która odbędzie się w dni­ach 14 – 19.06.2022 w Poznaniu.

Jeśli chce­cie być na bieżą­co z przy­go­towa­ni­a­mi do kole­jnej edy­cji, śledź­cie nasze pro­file w medi­ach społecznoś­ciowych: zaprasza­my na Face­booka i Insta­gra­ma oraz stronę inter­ne­tową Fes­ti­walu.

Dni do festiwalu: