logo

Fes­ti­w­al Future Shorts to najwięk­szy fes­ti­w­al filmów krótkome­trażowych na świecie, który obe­j­mu­je swoim zasięgiem 6 kon­ty­nen­tów, 90 kra­jów, pon­ad 300 miast. Fun­dac­ja Ad Arte jest pol­skim przed­staw­icielem i wyłącznym dys­try­b­u­torem Future Shorts od 2007 roku.

Fes­ti­w­al został stwor­zony w 2003 roku jako glob­al­na plat­for­ma prezen­tacji krótkiego kina. Odby­wa się w cyk­lu sezonowym (4 odsłony rocznie), a każ­da jego edy­c­ja gro­madzi niemal 50-tysięczną wid­own­ię. Na pro­gramy kole­jnych odsłon składa­ją się najważniejsze świa­towe pro­dukc­je; filmy fab­u­larne, doku­men­ty i ani­mac­je. W ten sposób pow­sta­ją unika­towe zestawy, z których pub­liczność na całym świecie wybiera zwycięs­ki tytuł.