KINO W DZIAŁANIU:

seans z Poli­tyką Społeczną UEP

 

Wyk­lucze­nie społeczne, pro­cesy migra­cyjne, prekaryza­c­ja rynku pra­cy, sub­ur­ban­iza­c­ja — co tak naprawdę oznacza­ją te ter­miny z obszaru poli­ty­ki społecznej? Jak twór­cy fil­mowi odnoszą się do różnorod­nych zjawisk zachodzą­cych we współczes­nym świecie? Czy film może uwrażli­wiać nas na kwest­ie społeczne? Na te i inne pyta­nia spróbu­je­my znaleźć odpowiedź w ramach pro­jek­tu KINO W DZIAŁANIU: seanse z Poli­tyką Społeczną UEP.

KINO W DZIAŁANIU to inic­jaty­wa, której celem jest  prezen­tac­ja najlep­szych zaan­gażowanych społecznie filmów krótkome­trażowych połąc­zona z żywą dyskusją z udzi­ałem zapros­zonych goś­ci. Dobrane tem­aty­cznie pro­dukc­je z całego świa­ta będą pretek­stem do roz­mowy uczest­ników pokazu oraz ekspertów z danej dziedziny. Wydarzenia będą miały otwarty charak­ter — obow­iązu­je wstęp wol­ny na wszys­tkie projekcje.

KINO W DZIAŁANIU to nowy eduka­cyjny pro­jekt Fun­dacji Ad Arte, orga­ni­za­to­ra Short Waves Fes­ti­val oraz Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poznaniu.

 

 

Kino_w_Działaniu_4_z-047.06.2017, godz. 18:00
Kino Rial­to, wstęp wolny
KINO W DZIAŁANIU 4# Defi­cyt mieszkaniowy

W Polsce zmagamy się z prob­le­mem niedoboru mieszkań. Jak żyje­my w mieś­cie? Jaki wpływ mają warun­ki mieszkan­iowe na jakość życia? Jak rozwi­ja­ją się współczesne mias­ta? Czy defi­cyt mieszkań moż­na rozwiązać w sposób systemowy?

 

 

 

 

 

Pro­gram filmowy:

Loka­tor­ki
reż. Klara Kochańs­ka, fabuła, Pol­s­ka 2015, 30 min.
Justy­na, samot­na trzy­dziestoparo­lat­ka, mimo ryzy­ka jakie się z tym wiąże, kupu­je mieszkanie na aukcji komor­niczej. W dniu przeprowadz­ki do wymar­zonego domu okazu­je się, że klucze nie pasu­ją do zam­ka. Sen Justyny o włas­nym miejs­cu spełni się jako koszmar…

Small Room Syndrome
reż. Natalia Wilk, ekspery­ment, Pol­s­ka 2014, 4 min.
Small Room Syn­drom, czyli pol­s­ka cias­no­towa wspól­no­ta mieszkan­iowa. Tańczą w mieszka­niu, gdzie zawsze ktoś obser­wu­je. Ktoś jest obok. Kawy nie moż­na się spoko­jnie napić. Wyką­pać- nie da się. Marzyć o chwili samot­noś­ci. Nauczyć się w tym wszys­tkim poruszać. Tak żeby było ergonom­icznie. Żeby nie wadz­ić resztką pry­wat­noś­ci innym prywatnościom.

Super­jed­nos­t­ka
reż. Tere­sa Czepiec, doku­ment, Pol­s­ka 2014, 20 min.
Super­jed­nos­t­ka to ogrom­ny blok mieszkalny zapro­jek­towany jako “maszy­na do mieszka­nia”. Na 15 kondy­gnac­jach budynku może mieszkać nawet 3 tysiące ludzi. Win­da zatrzy­mu­je się co 3. piętro więc mieszkań­cy, żeby dojść do swoich mieszkań, muszą pokon­ać prawdzi­wy labirynt kory­tarzy i schodów. 762 drzwi do mieszkań i 762 his­to­rie. My otwier­amy tylko kil­ka z nich.

Łączny czas pokazu: 54 minuty

 

Po pokazie zaprasza­my do dyskusji z udzi­ałem gości:

dr Zuzan­na Rataj
Pracu­je jako adi­unkt w Kat­e­drze Socjologii i Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu. Jej zain­tere­sowa­nia badaw­cze sku­pi­a­ją się na tem­at­ach związanych z ubóst­wem mieszkan­iowym i mieszkalnictwem społecznym w Polsce i Europie Zachod­niej. Pry­wat­nie mama dwój­ki dzieci i bie­gacz­ka z zamiłowania.

dr Katarzy­na Suszyńska
Pracu­je jako adi­unkt w Kat­e­drze Inwest­y­cji i Nieru­chomoś­ci Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu. W swo­jej  pra­cy badaw­czej pode­j­mu­je tem­aty  związane z mieszkalnictwem społecznym w Polsce i Europie Zachod­niej. Miłośnicz­ka kul­tu­ry skan­dy­nawskiej, w szczegól­noś­ci kina duńskiego.

 

Kino_w_Działaniu_3_300-01x10.05.2017, godz. 18:00
Kino Rial­to, wstęp wolny
KINO W DZIAŁANIU 3# Współczes­na rodzina

Współczes­na rodz­i­na zma­ga się z wielo­ma trud­noś­ci­a­mi wynika­ją­cy­mi z dynam­icznych zmi­an demograficznych. Jak pogodz­ić opiekę nad bliski­mi z pracą zawodową? Czy spraw­iedli­wie dzie­limy się obow­iązka­mi domowy­mi? Dlaczego pra­ca opiekuńcza wciąż trady­cyjnie jest przyp­isy­wana kobi­etom? Jaka czeka nas przyszłość w kon­tekś­cie opie­ki nad seniorami?

 

 

 

 

Pro­gram filmowy:

How was your day? / Jak minął dzień?
reż. Damien O’Donnell, fabuła, Irlan­dia 2015, 14’

Kobi­eta spodziewa się nar­o­dzin dłu­go wyczeki­wanego dziec­ka. Diag­noza o niepełnosprawnoś­ci dziew­czyn­ki sprawi, iż mat­ka będzie musi­ała zmierzyć się z włas­ny­mi uprzedzeni­a­mi i sprostać wielu nowym wyzwan­iom podyk­towanym przez codzienność.

 

The Sim­ple Things / Proste Sprawy
reż. Alvaro Angui­ta, fabuła, Chile 2015, 26’

Pene­lope jest urzęd­niczką, która miesz­ka z matką cier­piącą na Alzheimera. Które­goś dnia spo­ty­ka Ulis­esa, starusz­ka, który stracił pamięć i doku­men­ty. Przekonu­je go, że jest jej ojcem i musi wró­cić do domu, by zająć się swo­ją żoną.

Alfred
reż. Michael Podogil, moku­ment, Aus­tria 2015, 7’
Stan­dar­d­owa opieka nad senio­ra­mi to już przeszłość: Alfred to robot, który doskonale zastępu­je pracę pielęg­niarzy. Robo-opiekun potrafi nawet grać w szachy i opowiadać żar­ty. W tym zabawnym moku­men­cie zmierzymy się z wiz­ją przyszłoś­ci, która niebawem może doty­czyć nas wszystkich.

Łączny czas pokazu: 47 minut
Po pokazie zaprasza­my do dyskusji z udzi­ałem gości:

 

dr Paweł Łuczak
Pracu­je jako adi­unkt w Kat­e­drze Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu. Real­i­zował pro­jek­ty badaw­cze doty­czące opie­ki nad osoba­mi niesamodziel­ny­mi w Europie Środ­kowo-Wschod­niej z punk­tu widzenia relacji międzypokoleniowych.

Joan­na Kowalska-Andrzejewska
Prezes­ka Fun­dacji Roz­wo­ju Moty­lar­nia, której mis­ją jest inicjowanie, prowadze­nie oraz pro­mowanie wszel­kich dzi­ałań na rzecz kre­owa­nia bez­piecznego środowiska, w którym dzieci i dorośli mają możli­wość jak najpełniejszej real­iza­cji swo­jego potencjału.

 

 

26.04.2017, godz. 18:00
Kino Rial­to, wstęp wolny
KINO W DZIAŁANIU 2# Jakość pracy 

W cza­sach najniższego bezrobo­cia od wielu lat czas na zwróce­nie uwa­gi na jakość pra­cy. Jakie są warun­ki pra­cy ludzi młodych? W jakim stop­niu pra­ca dostęp­na na rynku odpowia­da ich umiejęt­noś­ciom, doświad­czeniom i oczeki­wan­iom? Czy w miejs­cu pra­cy może­my liczyć na dal­szy rozwój zawodowy i osobisty?

 

 

 

 

Pro­gram filmowy:

Caramel Sur

prise, reż. Fairouz M’Silti, fabuła, Franc­ja, 2016, 20 min.
Mawe­na jest menadżerką Caf­fè Cozy. Kaw­iar­nia nie radzi sobie najlepiej, więc dziew­czy­na jest pod dużą presją sieci zarządza­jącej lokalem. Kiedy dwóch nowych pra­cown­ików przy­by­wa na szkole­nie, Mawe­na będzie musi­ała staw­ić czoła kole­jnym, nieoczeki­wanym wyzwaniom.

 

The Employ­ment, reż. San­ti­a­go Gras­so, ani­mac­ja, Argen­ty­na, 2008, 8 min.
Ani­mowana wiz­ja świa­ta, w którym nie ist­nieje bezrobo­cie. Film nagrod­zony na pon­ad 200 między­nar­o­dowych fes­ti­walach filmowych.

 

Meat, reż. Michael Forstein, fabuła, USA, 2015, 16 min.
Dar­ren studi­u­je antropologię i ma głowę pełną marzeń. Zdes­per­owany brakiem pra­cy, zgadza się na dzień prób­ny w fir­mie zaj­mu­jącej się sprzedażą bezpośrednią.

 

Łączny czas pokazu: 44 minuty

Po pokazie zaprasza­my do dyskusji z udzi­ałem gości:
Bogna Frąszczak — dyrek­tor­ka Wielkopol­skiego Obser­wa­to­ri­um Rynku Pra­cy, dorad­ca zawodowy.

dr Dominik Buttler
Pracu­je jako adi­unkt w Kat­e­drze Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu i  europe­jskim pro­jek­cie badaw­czym „Nego­ti­ate: Over­com­ing ear­ly job-inse­cu­ri­ty in Europe” doty­czą­cym zjawiska niepewnoś­ci zatrud­nienia osób młodych w Europie. Spec­jal­izu­je się w ekonomii pra­cy, edukacji i dobroczynności.

 

 

KINO_W_DZIALANIU_PLAKAT_A3-0224.03.2017, godz. 18:00
Cen­trum Ama­rant, wstęp wolny
KINO W DZIAŁANIU 1# Migrac­je zarobkowe

 

Dlaczego ludzie wyjeżdża­ją do pra­cy za granicę? Co to w prak­tyce oznacza dla ich blis­kich? Jakie są społeczne kosz­ty migracji zarobkowych?

Oby­wa­tele państw członkows­kich UE mogą korzys­tać ze swo­body podróżowa­nia, przemieszcza­nia się i pode­j­mowa­nia zarobkowej w obrę­bie granic wewnętrznych UE. Zmi­ana miejs­ca zamieszka­nia w celach zarobkowych przez wiele osób trak­towana jest jako szansa na dal­szy rozwój zawodowy bądź możli­wość zapewnienia sobie i najbliższym god­nego życia. Według danych sza­cunkowych w 2014 roku  1,3 mln oby­wa­teli  państw należą­cych do UE imi­growało do innego państ­wa członkowskiego. W prak­tyce ta licz­ba może być znacznie wyższa, gdyż pro­cesy migra­cyjne trud­no jest mierzyć. Podob­nie trud­no o jed­noz­naczną ocenę tego pro­ce­su z punk­tu widzenia osób migru­ją­cych, gdyż gru­pa ta jest bard­zo zróżni­cow­ana. Wiele osób odnosi sukces w nowym środowisku. Z drugiej strony, dobrze udoku­men­towane są przy­pad­ki trud­nej sytu­acji mieszkan­iowej imi­grantów, którzy osied­la­ją się w dziel­ni­cach miast bez wystar­cza­jącej infra­struk­tu­ry usług społecznych.

 

Pro­gram filmowy:

Depar­ture, reż. Jack Rawl­ins, doku­ment UK 2014, 9 min
Film udziela gło­su wyk­sz­tał­conym imi­grantom wykonu­ją­cych pracę poniżej swoich kwal­i­fikacji w Exeter w Wielkiej Brytanii.

The World We Live In, reż. Han­na Fish­er, doku­ment, Niem­cy 2016, 17 min
ŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY, to częś­ciowo ani­mowany doku­ment portre­tu­ją­cy pra­cown­ików najem­nych z Europy Środ­kowo-Wschod­niej, których nierzad­ko doty­ka wyzysk, bezrobo­cie i bezdomność.

Import, reż. Ena Sendi­jare­vic, fabuła, Holan­dia, 2016, 16 min
Mło­da boś­ni­ac­ka rodz­i­na miesz­ka w niewielkiej wiosce w Holandii. Ich codzi­enne pró­by ułoże­nia sobie życia w nowym miejs­cu są częs­to naz­nac­zone absur­dem i skła­ni­a­ją do reflek­sji nad kondy­cją współczes­nej Europy.

 

Łączny czas: 42 minuty

 

Po pokazie zaprasza­my do dyskusji z udzi­ałem prof. dr hab. Macie­ja Żukowskiego, Rek­to­ra UEP.

 

prof. dr hab. Maciej Żukowski
Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Eko­nom­icznego w Poz­na­niu; ekspert w zakre­sie sys­temów emery­tal­nych oraz migracji zarobkowych w UE; pracu­je w Kat­e­drze Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej; jeden z tłu­maczy na język pol­s­ki książ­ki N. Bar­ra „Ekono­mia poli­ty­ki społecznej”, która ukaza­ła się w 2016 roku; na kierunku poli­ty­ka społecz­na prowadzi zaję­cia z Poli­ty­ki społecznej w Unii Europejskiej

 

Orga­ni­za­tor:
Fun­dac­ja Ad Arte / Short Waves Festival
Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poznaniu

 

Więcej infor­ma­cji o kierunku Poli­ty­ka Społecz­na UEP:
http://bit.ly/2kDGe0o

 

HARMONOGRAM POKAZÓW:
24.03.2017, godz. 18:00
Cen­trum Amarant

 

26.04.2017, godz. 18:00
Kino Rialto

 

10.05.2017, godz.18:00
Kino Rialto

 

7.06.2017, godz. 18:00
Plen­erowy finał pro­jek­tu — więcej infor­ma­cji wkrótce