BeLow

Fes­ti­w­al BeLow to pro­jekt, który na wiele sposobów przy­bliża mieszkań­com Wielkopol­s­ki kul­turę Flan­drii i Holandii. Jed­nym z nich jest sięg­nię­cie do dorobku tamte­jszego kina, co z przy­jem­noś­cią zro­bil­iśmy. Tym samym przy­go­towal­iśmy spec­jal­ny pro­gram fil­mowy, złożony z klasy­cznych tytułów kina nider­landzkiego, najlep­szych filmów współczes­nych i pokazu naj­ciekawszych pro­dukcji krótkome­trażowych. Gwaran­tu­je­my, że na ekranach wydarzy się więcej, niż może­cie się spodziewać. 

Pro­jekt dotrze w maju równole­gle do Poz­na­nia, Kon­i­na, Lesz­na i Nowego Tomyśla.