FILMOWE MIASTO WYKŁADYObszar roboczy 7 kopia 2

Fil­mowe Mias­to — otwarte wykłady w Kinie Muza!

Fil­mowe Mias­to to pro­jekt ukazu­ją­cy kulisy orga­ni­za­cji i ani­macji kul­tu­ry fil­mowej, na który składa­ją się warsz­taty dla młodzieży, otwarte wykłady oraz wydarzenia finałowe. Pro­gram wykładów w Kinie Muza obe­j­mu­je teo­re­ty­czne i prak­ty­czne aspek­ty pro­gramowa­nia fes­ti­walu fil­mowego, a także przy­bliża pro­fesję eduka­tora/-rki fil­mowe­go/-ej. Gorą­co zaprasza­my — wstęp wol­ny na wszys­tkie wydarzenia. Uwa­ga: obow­iązu­ją dar­mowe wejś­ciów­ki, które moż­na pobrać w kasie kina od 1.10.2019.

Pro­gram:

22.10.2019, godz. 18:00, Kino Muza, sala nr 2
Pro­gramowanie wydarzeń fil­mowych — wstęp.

Współcześnie fes­ti­wale fil­mowe to jed­na z najpop­u­larniejszych form żywego uczest­nict­wa w kul­turze fil­mowej. Jak wyglą­da pra­ca selekcjon­er­a/-rki fes­ti­walu? Czym różni się fes­ti­w­al od przeglądu fil­mowego? Jak przy­go­towywać wydarzenia fil­mowe i je komu­nikować? I wresz­cie — jak można rozwi­jać pas­ję fil­mową i przekuwać ją na konkretne dzi­ała­nia? Wykład mają­cy na celu wprowadze­nie do prak­ty­ki pro­gramowa­nia wydarzeń fil­mowych, orga­ni­za­cji fes­ti­wali i dos­tosowywa­nia wydarzeń fil­mowych do różnego typu publiczności. 

Prowadze­nie: Alek­san­dra Ławska, Emil­ia Mazik — Short Waves Festival 

29.10.2019, godz. 18:00, Kino Muza, sala nr 2
Pro­gramowanie wydarzeń fil­mowych — prak­ty­ka festiwalowa. 

Pokaz czterech filmów z poznańskich fes­ti­wali i spotkanie z ich pro­gram­mera­mi, którzy opowiedzą o specy­fice swo­jej pra­cy, ulu­bionych fil­mach i kulisach orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych wydarzeń filmowych.

Zaproszeni goś­cie:

Prowadze­nie: Anna Szamotuła 

5.11.2019, godz. 18:00, Kino Muza, sala nr 2
Szukanie kon­tek­stów, czyli rola eduka­to­ra filmowego.

Jak można uczyć siebie i innych poprzez film? Na czym pole­ga pra­ca edukatora/rki filmowej/ego? Jak nowe tech­nolo­gie mogą być pomoc­ne w komu­nikacji z młodym widzem? Na te i inne pyta­nia odpowie Kaja Klimek — eduka­tor­ka, tłu­macz­ka i kry­ty­cz­ka fil­mowa i pop­kul­tur­owa. Absol­wen­t­ka dzi­en­nikarst­wa i kul­tur­oz­naw­st­wa na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim, gdzie pisze pracę o roli didże­ja w pop­kul­turze. Wykła­da na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim i Gdańskim. Prowadzi również zaję­cia w ramach warsza­wskiej Akademii Fil­mu Doku­men­tal­nego Against Grav­i­ty oraz pro­gramów eduka­cyjnych Sto­warzyszenia Nowe Hory­zon­ty i Fil­mote­ki Szkol­nej. Współpracu­je z fes­ti­wala­mi fil­mowy­mi, dla których moderu­je spotka­nia z gość­mi, pan­ele dyskusyjne i debaty. Fan­ka komik­sów, memów i Nico­lasa Cage’a.

Orga­ni­za­tor: Fun­dac­ja Ad Arte
Part­nerzy: Kino Muza, Estra­da Poz­nańs­ka, Inku­ba­tor Kul­tu­ry Pireus, makemake
Finan­sowanie: Mias­to Poz­nań #poz­nan­wspiera
Wydarze­nie na Face­booku.

Plakat wydarzenia