Seksualność, ciało, edukacja — Poznaj siebie!

3. edy­c­ja pro­jek­tu Fil­mowe Mias­to! Poz­naj siebie! 

Fil­mowe Mias­to to pro­jekt, pod­czas którego młodzież ma okazję nauczyć się od zaplecza tworzenia wydarzeń kul­tur­al­nych, a zwłaszcza fil­mowych. Tegorocznym moty­wem prze­wod­nim pro­jek­tu było hasło Poz­naj siebie! Przez ostat­nie 3 tygod­nie oso­by w wieku 18–23 lat pra­cow­ały  wspól­nie nad wydarzeni­a­mi finałowy­mi w trzech pod­gru­pach: pro­gram, iden­ty­fikac­ja audiow­iz­ual­na oraz pro­moc­ja i komu­nikac­ja. Owocem ich pra­cy są pokazy filmów i dyskus­je na sze­roko poję­ty tem­at sek­su­al­noś­ci, sen­su­al­noś­ci oraz ciało pozy­ty­wnoś­ci. Wydarzenia wieńczące pro­jekt odbędą się w dni­ach 12–14 listopa­da 2021 r. w Poz­na­niu. Wstęp jest bezpłatny.

PROGRAM

 

12.11.2021, g. 18:00 — 14.11.2021, g. 00:00 / online — Plat­for­ma Film­chief, bez rejestracji

Program filmów krótkometrażowych 

Poznaj siebie! — My Body My Voice

Przed­staw­iamy pro­gram filmów krótkome­trażowych, który obe­j­mu­je 6 pro­dukcji z całego świa­ta, łączą­cych his­to­rie młodych ludzi. Bohat­era­mi filmów, między inny­mi, jest para, która próbu­je rozwiązać prob­lem niech­cianej ciąży czy chłopak, który odkry­wa swo­ją ori­en­tację sek­su­al­ną. W pro­gramie moż­na również zobaczyć jak radz­ić sobie ze społeczny­mi oczeki­wa­ni­a­mi wobec kobi­et, ale również presją doty­czącą funkcjonowa­nia związku. Porusza także mar­gin­al­i­zowaną kwest­ię nadużyć sek­su­al­nych wobec mężczyzn. 

Pokaz fil­mowy został stwor­zony z myślą, by zwró­cić więk­szą uwagę na tem­aty, które są bagatelizowane lub tabuizowane, a bezpośred­nio doty­czą człowieka jako isto­ty złożonej. 

Różnorod­ność ludz­ka może objaw­iać się w roz­maity sposób — zaczy­na­jąc od sek­su­al­noś­ci, poprzez wyrażanie siebie, a kończąc na emocjonalności. 

Pro­gram stał się inspiracją do stworzenia man­i­fes­tu wyraża­jącego naszą złość i zmęcze­nie wobec odgórnie narzu­conej wiz­ji tego, jak widz­imy i rozu­miemy siebie. 

#ciało #akcep­tac­ja #poz­na­jsiebie #ciałopozy­ty­wność #relac­je

 

  • Más Bowls, reż. Max Tul­lio, fabuła, USA 2020, 10’

Dav­ey musi wygrać szkol­ny quiz, by wesprzeć finan­sowo swo­ją dziew­czynę w doko­na­niu abor­cji. Zwycza­jnie nieświadomy, ale z dobry­mi zami­ara­mi, jest tylko kil­ka poprawnych odpowiedzi od wygra­nia 125 dolarów, które tak bard­zo potrzebują. 

  • Moja Gru­ba Dupa i ja, reż. Yeliza­ve­ta Pys­mak, ani­mac­ja, Pol­s­ka 2020, 9’

Pewnego poran­ka dziew­czy­na próbu­je zapiąć spod­nie. Okazu­je się, że się na niej nie zap­ina­ją. Dziew­czy­na jest w szoku, w lus­trze widzi swo­je odbi­cie jako ogrom­ną grubą świnię. Decy­du­je naty­ch­mi­ast pod­dać się sro­giej diecie. 

  • Along Came a Prince, reż. Cristi­na Groșan, fabuła, Czechy 2020, 22’

Pod­czas warsz­tatów teatral­nych dla młodzieży, nas­to­latek zna­j­du­je się w eroty­cznej sytu­acji ze starszą dziew­czyną. Ale czy naprawdę tego chci­ał? Wszyscy zda­ją się na to sil­nie reagować — od grat­u­lacji po obwinianie…

  • Boni & Wes, reż. Helen Raine, Kim Hin­richs, doku­ment, Afry­ka Połud­niowa 2020, 8’

List miłos­ny. Opowiedziany we włas­nych słowach. Boni Mnisi i Wes Leal opowiada­ją o swoich doświad­czeni­ach związanych z byciem pier­wszą ofic­jal­ną queer parą w chrześ­ci­jańskiej szkole dla dziew­czyn w Johan­nes­bur­gu w Połud­niowej Afryce. 

  • The Night Train, reż. Jer­ry Carls­son, fabuła, Szwec­ja 2020, 15’

Oskar jedzie noc­nym pociągiem, wraca­jąc ze Sztokhol­mu. Pod­czas długiej noc­nej podróży, spo­ty­ka się wzrok­iem z Ahma­dem. Po raz pier­wszy w swoim życiu natrafia na spo­jrze­nie kogoś, kto czu­je takie samo pożą­danie jak on. 

  • Hot Dog, reż. Alma Bud­decke, Mar­leen Valin, fabuła, Niem­cy 2020, 8’

Han­nah, w zmi­en­nej relacji ze swo­ją wag­iną, relacjonu­je jak jej sek­su­al­ność zmienia się wraz z cza­sem. Na przykład wtedy, kiedy odkry­wa funkcję wibracji w swoim kon­trol­erze PlayStation. 

 

Czas trwa­nia: 72’ 

Wydarze­nie bezpłatne 

Plat­for­ma ONLINE Film­chief, bez koniecznoś­ci rejestracji.

13.11.2021, g. 12:30 — 14:00, kaw­iar­nia MY

Warsztaty

Poznaj siebie! — Patrzenie ponad stereotypami — seksizm i konflikt ról płciowych

 

Prowadze­nie:

Natalia Łoz­ińs­ka, UAM - Absol­wen­t­ka bałkanisty­ki, filologii chorwack­iej i serb­skiej oraz sto­sunków między­nar­o­dowych.  Obec­nie dok­toran­t­ka Szkoły Nauk o Języku i Lit­er­aturze w Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Tem­at sek­su­al­noś­ci jest jed­nym z jej więk­szych zain­tere­sowań, które rozwi­ja jako stu­den­t­ka sek­suologii. Jako badacz­ka zaj­mu­je się his­torią bałkańs­kich męskoś­ci w różnych znaczeni­ach i dyskur­sach, szczegól­nie w tek­stach eroty­cznych i pornograficznych, prag­nie udowod­nić w swo­jej pra­cy, że eroty­ka i pornografia nie powin­ny być postrze­gane w kat­e­go­ri­ach tabu naukowego. Poza tym jej pas­ja to nau­ka kole­jnych języków obcych. Lubi słuchać. Lubi dać się zaskaki­wać. Lubi siadać za kierown­icą, szczegól­nie po zmroku, włączać ulu­bioną muzykę i jechać przed siebie mało uczęszczany­mi droga­mi, łapiąc myśli. Lubi też długie, powolne łazę­gi po mieś­cie i zadzieranie do góry głowy, żeby zobaczyć więcej i po raz kole­jny czymś się zau­roczyć. Jeśli zaś chodzi o zau­roczenia, te najważniejsze, najtr­wal­sze to oczy­wiś­cie pach­nące kawą, cytrusa­mi i roz­grzanym słońcem betonem Bałkany, kapryśny Bał­tyk, Trójmi­as­to i Mierze­ja Hel­s­ka – to tam najlepiej łapie balans.

 

Czas trwa­nia: 120’

 

Obow­iązu­ją zapisy za pośred­nictwem for­mu­la­rza zgłoszeniowego.

Reg­u­lamin warsz­tatów.

Zgo­da rodzica/opiekuna prawnego niepełno­let­niego uczest­ni­ka.

13.11.2021, 18:00, Kino Muza sala 2 + online

Short Talk

Poznaj siebie! — “Też mam ochotę na seks!” — seksualność osób z niepełnosprawnościami

Czy oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi upraw­ia­ją seks? Tem­at, który nie funkcjonu­je w opinii pub­licznej, a ist­nieje w rzeczy­wis­toś­ci. Zaproszeni goś­cie będą dysku­tować o potrze­bach, ograniczeni­ach i rozwiąza­ni­ach w sek­sie osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, a film “Dressed for plea­sure” w reż. Marie de Mari­court uwy­puk­li prob­lematykę, porusza­jąc również kwest­ię sys­te­mowych metod zaspoka­ja­nia potrzeb sek­su­al­nych osób z niepełnosprawnościami. 

Short Talk to rodzaj wy, w którym krzyżu­je się film i żywa dyskus­ja, istotne współcześnie tem­aty z mno­goś­cią opinii, wiedza eksper­c­ka z indy­wid­u­al­ny­mi odczu­ci­a­mi. Staran­nie wybrany film krótkome­trażowy jest pretek­stem do spotka­nia, na które zosta­ją zaproszeni zarówno eksper­ci, jak i pub­liczność. Short Talk jest otwartą plat­for­mą do dyskusji, w której udzi­ał może wziąć każdy.

 

Zapros­zone gościnie:

Julia Zakroc­ka — 21-let­nia graficz­ka, ilus­tra­tor­ka i kobi­eta z niepełnosprawnoś­cią. Stu­den­t­ka Grafi­ki na Uni­w­er­syte­cie SWPS. Pro­jek­tu­je zgod­nie z zasada­mi inkluzy­wnoś­ci tworząc treś­ci dostęp­ne dla wszys­t­kich. Na Insta­gramie @jzakrocka nor­mal­izu­je niepełnosprawność wśród młodych ludzi. Bez tabu mówi o sek­su­al­noś­ci osób z niepełnosprawnoś­cią, ciałopozy­ty­wnoś­ci, fem­i­nizmie oraz siostrzeńst­wie. Pry­wat­nie kobi­eta z artro­gry­pozą porusza­ją­ca się na wózku, kocia mama, part­ner­ka i miłośnicz­ka planszówek.

 

Mod­er­a­tor­ka: Mał­gosia Andruszkiewicz 

 

Pro­gram filmowy:

Dressed for plea­sure, reż. Marie de Mari­court, fabuła, Szwa­j­caria, Franc­ja 2018, 18’

Sarah, 20-let­nia oso­ba z niepełnosprawnoś­cią, miesz­ka ze swoi­mi rodzi­ca­mi. Zauważa jak jej fan­taz­je sek­su­alne mają na nią coraz więk­szy wpływ. 


Czas trwa­nia: 90’

Wstęp wol­ny

14.11.2021, 18:00 / Kino Muza sala nr 1

Pokaz filmu pełnometrażowego 

Poznaj siebie! — Nigdy, rzadko, czasami, zawsze

 

Nigdy, rzad­ko, cza­sa­mi, zawsze, reż. Eliza Hittmann, fabuła, USA 2020, 101’

Zre­al­i­zowana w surowym sty­lu, lecz trzy­ma­ją­ca w nieustan­nym napię­ciu opowieść o kilku dni­ach z życia nas­to­lat­ki z niewielkiego miastecz­ka, która zachodzi w niech­cianą ciążę. W kryzysowym momen­cie dziew­czy­na musi odnaleźć się w gąszczu bez­dusznych pro­ce­dur i staw­ić czoła dotk­li­we­mu brakowi empatii ze strony patri­ar­chal­nego otoczenia. Z biegiem cza­su okazu­je się, że ciąża stanowi tylko jeden z wielu prob­lemów bohater­ki, a jej przeszłość kry­je w sobie mroczne tajem­nice. Jest to film z sub­tel­ną opowieś­cią o sile dziew­czyńskiej przy­jaźni oraz wielo­ma prob­le­ma­mi doty­czą­cy­mi wyko­rzysty­wa­nia sek­su­al­nego i cielesnoś­ci. Nagrad­zony na wielu fes­ti­walach, m.in  w Berlin­ie, Sun­dance czy San Sebas­t­ian. Tem­aty, które porusza ide­al­nie wpisu­ją się w obec­nie panu­jące społeczne i poli­ty­czne nas­tro­je w Polsce.

 

 

Zapowiedź: Julian­na Budziak 

Czas trwa­nia: 101′ 

Wstęp wol­ny