Filmowe Miasto: Poznaj siebie!

Fil­mowe Mias­to: Poz­naj siebie!

warsz­taty / dyskus­je / pokazy filmowe

Po raz kole­jny jesienią Fun­dac­ja Ad Arte ofer­u­je warsz­taty z zakre­su tworzenia wydarzeń fil­mowych i kul­tur­al­nych Fil­mowe Mias­to. W tym roku pod hasłem “Poz­naj siebie!” razem z dwudziestoma ucz­ni­a­mi szkół pon­ad­pod­sta­wowych przy­go­tu­je wydarzenia finałowe, które odby­wać się będą w listopadzie. Trzy week­endy warsz­tatów w dedykowanych gru­pach Pro­gram, Pro­moc­ja i Komu­nikac­ja oraz Iden­ty­fikac­ja Audiow­iz­ual­na to nie tylko wiedza teo­re­ty­cz­na, ale także prak­ty­cz­na przy­bliża­ją­ca tajni­ki ksz­tał­towa­nia poszczegól­nych etapów pra­cy nad wydarze­niem kul­tur­al­nym. Wydarzenia finałowe moc­no opier­ać się będą na haśle “Poz­naj siebie!”, która pozwala młodzieży na inter­pre­tację tak ważnych tem­atów jak sek­su­al­ność, relac­je inter­per­son­alne czy dojrzewanie. 

Fil­mowe Mias­to / warsztaty:

spotkanie inte­gra­cyjne

9.10.2021

I warsz­taty

16.10.2021 — 11:30 — 18:00 (+ prz­er­wa na lunch)

17.10.2021 — 12:00 — 15:00 (Gru­pa Program)

II warsz­taty

23.10.2021 — 11:30 — 18:00 (+ prz­er­wa na lunch)

24.10.2021 — 2:00 — 15:00 (Gru­pa Iden­ty­fikac­ja Audiowizualna)

III warsz­taty

30.10.2021 — 11:30 — 18:00 (+ prz­er­wa na lunch)

31.10.2021 — 12:00 — 15:00 (Gru­pa Pro­moc­ja i Komunikacja)

Wydarzenia finałowe:

12 — 14.11.2021

Wiek:

15–19 lat

Grupy:

Gru­pa Pro­gram - gru­pa ofer­u­ją­ca dostęp do filmów krótkome­trażowych oraz mery­to­ryczne przy­go­towanie do pra­cy z krótkim metrażem, ukazu­ją­ca wiedzę teo­re­ty­czną i prak­ty­czną z zakre­su pro­gramowa­nia wydarzeń fil­mowych, przy­bliża­ją­cy warsz­tat kry­ty­cznego spo­jrzenia na krótkie formy fil­mowe, przy­go­towu­ją­ca mate­ri­ał fil­mowy do wydarzeń. 

Opiekun grupy: Alek­san­dra Ławska, koor­dy­na­tor pro­gra­mu fil­mowego na Short Waves Festival

Gru­pa Iden­ty­fikac­ja Audiow­iz­ual­na — gru­pa przy­go­towu­ją­ca do pra­cy z tworzenia krót­kich form video i spotów pro­mo­cyjnych, szuka­nia pow­iązań pomiędzy wydarze­niem fil­mowym a ich wiz­ual­nym przed­staw­ie­niem, prak­ty­cznej pra­cy nad tworze­niem iden­ty­fikacji audiow­iz­ual­nej pod wydarzenia finałowe. 

Opiekun Grupy: Adam Romel —  mon­tażys­ta i reżyser w make­make, spec­jal­izu­ją­cy się w tworze­niu pro­dukcji wiz­ual­nych i eventowych

Gru­pa Pro­moc­ja i Komu­nikac­ja - gru­pa ukazu­ją­ca tajni­ki pra­cy pro­mo­cyjnej przy wydarzeni­ach fil­mowych, umiejęt­noś­ci komu­nikacji oraz wyko­rzysty­wa­nia narzędzi pra­cy z medi­a­mi społecznoś­ciowy­mi oraz efek­ty­wnego zna­j­dowa­nia part­nerów medialnych. 

Opiekun: Karoli­na Sienkiewicz — PR, komu­nikac­ja i rzecznik pra­sowy Short Waves Fes­ti­val; prowadzi też włas­ną agencję PR, której dzi­ała­nia kon­cen­tru­ją się wokół sze­roko pojętej kine­matografii: dys­try­bucji, pro­dukcji oraz orga­ni­za­cji wydarzeń i fes­ti­wali filmowych.

Udzi­ał w warsz­tat­ach jest bezpłat­ny. Wyma­gana jest wcześniejsza rejestracja.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 23 wrześ­nia na adres dawid.adarte@gmail.com z krótką infor­ma­cją, dlaczego uczest­nik chce wziąć udzi­ał w warsz­tat­ach i do której grupy przynależeć.

Oso­by niepełno­let­nie pros­zone są o dołącze­nie zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Zgłosze­nie jest jed­noz­naczne z akcep­tacją Reg­u­laminu Warsz­tatów: POBIERZ

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego: POBIERZ