DKF Filmokrąg

Klub fil­mowy WSNHiD Filmokrąg dzi­ała od 2005 roku. W roku 2007 został posz­er­zony o Dyskusyjny Klub Fil­mowy Filmokrąg. Pro­jekc­je i spotka­nia w klu­bie odby­wa­ją się przede wszys­tkim w Wyższej Szkole Nauk Human­isty­cznych i Dzi­en­nikarst­wa oraz poz­nańskim Kinie Rial­to. Spec­jal­izu­je się w prezen­tacji krót­kich form fil­mowych ale nie uni­ka też długiego metrażu. Klubowi zależy na prezen­tacji filmów o dużych walo­rach artysty­cznych, ambit­nych, nowa­tors­kich i społecznie zaangażowanych.

 DKF Filmokrąg współor­ga­nizu­je Fes­ti­w­al Future Shorts, Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Bet­ting on Shorts, Man­hat­tan Short Fes­ti­val oraz Objaz­dowy Fes­ti­w­al Prawa Człowieka w Filmie „Watch Docs”. Orga­nizu­je też pokazy w ramach pro­jek­tu >OFF/a‑TAK!, a w roku 2011 inau­gu­ru­je nowy cykl fil­mowy prowad­zony przez dr Mikoła­ja Jaz­dona czyli „Sztukę krótkiego fil­mu”. Jest także pomysło­daw­cą i orga­ni­za­torem Fes­ti­walu Pol­s­kich Filmów Krótkome­trażowych Short Waves, którego dwie edy­c­je zagoś­ciły już w pon­ad 30 pol­s­kich i zagranicznych mias­tach. Filmokrąg orga­nizu­je spotka­nia z twór­ca­mi filmów i fil­moz­naw­ca­mi dba­jąc o ciekawą oprawę audiow­iz­ual­ną wszys­t­kich imprez. Naszym celem jest inter­akc­ja i pobudzanie odbior­ców, dlat­ego cen­imy sobie dyskus­je i roz­mowy po projekcjach. 

Klub prowadzi Szy­mon Stem­plews­ki z Fun­dacji Ad Arte.