PW_TYTUŁY_GIF


POLISH WAVE to mul­ti­loka­cyj­na inic­jaty­wa pro­mu­ją­ca pol­ską twór­c­zość fil­mową, zbu­dowana na bazie wielo­let­nich doświad­czeń Fun­dacji Ad Arte, orga­ni­za­to­ra Short Waves Fes­ti­val. Od Brazylii po Tajwan, od Dubli­na po Berlin – pub­liczność na całym świecie obe­jrzy staran­ną selekcję świeżych, zaskaku­ją­cych pol­s­kich krót­kich metraży, stanow­ią­cych o wyjątkowoś­ci „pol­skiej fali”, czyli nowych zjawisk na rodz­imej sce­nie audiowizualnej.

 

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Pol­s­ki Insty­tut Sztu­ki Filmowej.

 

Lista pokazów:
26.10, 20:00 Monachium
28.10, 15:00 Dublin, Filmbase
11.11, 15:00 Dublin, Outhouse
22.11, 19:00 Bruk­sela, Actor’s Studio
6.12, 20:00 Berlin, Klub Pol­s­kich Nieudaczników
2.12.2017, For­t­aleza Cen­tro Dragão do Mar de Arte e Cultura
11 i 12.12.2017 Recife, Cin­e­ma da Fundação/Museu
23.12.2017, Tajpej (Tajwan) Mon­ga Lung­shan Cul­ture Creative

 

Na pro­gram fil­mowy skła­da się 6 filmów pol­s­kich młodych twór­ców. Rośnie nowe pokole­nie reży­sere­ki reży­serów, których filmy warto pokazać i docenić, bo ich tem­aty­ka jest różnorod­na, a for­ma częs­to ory­gi­nal­na i niesz­ablonowa. Kino artysty­czne przepla­ta się z gatunkowym, a obok ważnych tem­atów społecznych pojaw­ia się miejsce na komizm i ekspery­ment. Filmy w zestaw­ie dzieli wiele, ale bez  wąt­pi­enia łączą je trzy cechy: są krótkie, dobre i polskie.

 

Pro­gram:

Debi­ut (Debut)
Pol­s­ka 2016. Reż. Katarzy­na Kijek, Prze­mysław Adams­ki. Ani­mac­ja. 7’
Nieu­dany sce­nar­iusz coraz bardziej zawłaszcza sobie auto­ra, który nieoczeki­wanie zna­j­du­je się w cen­trum kre­owanych przez siebie wydarzeń. Autoiron­icz­na pró­ba zmierzenia się z tzw. syn­dromem pier­wszego fil­mu, czyli nieod­partą checią zawar­cia w swo­jej debi­u­tanck­iej pra­cy wszys­t­kich ważnych treści.

 

Więzi (Close Ties)
Pol­s­ka 2016. Reż. Zofia Kowalews­ka. Doku­ment. 19’
Bar­bara i Zdzisław są małżeńst­wem z 45-let­nim stażem. Osiem lat temu Zdzisław zostaw­ił Bar­barę i zamieszkał z kochanką. Niedawno zde­cy­dował się wró­cić do żony. Powrót do wspól­nego życia w jed­nym mieszka­niu okazu­je się jed­nak dla małżeńst­wa trudny.

 

Zaczyn (Leav­en)
Pol­s­ka 2016. Reż. Artur Hanaj. Ani­mac­ja. 4’55”.
Chcąc, żeby cias­to dobrze wyrosło, trze­ba wpierw mąkę z drożdża­mi i mlekiem rozczynić, gotowy zaczyn w ciepłe odstaw­ić, żeby cias­to podrosło. Później dobrze wszys­tko zag­nieść, do tor­town­i­cy przełożyć i do pieca wsadzić.

 

Nau­ka (Edu­ca­tion)
Pol­s­ka 2016. Reż. Emi Buch­wald. Doku­ment. 20’
W pewnej szkole pod­sta­wowej dzieci mają nauczyć się recy­tacji wier­sza Juliana Tuwima “Nau­ka”. Poe­t­y­c­ka fraza cza­sem jest niezrozu­mi­ała, niek­tóre słowa wyma­ga­ją wyjaśnienia, ale z pomocą przy­chodzą rodzice.

 

Trzy roz­mowy o życiu (Three Con­ver­sa­tions on Life)
Pol­s­ka 2016. Reż. Julia Staniszews­ka. Doku­ment. 24’
Trud­na roz­mowa mat­ki i cór­ki. Mat­ka – lekar­ka, wierzą­ca i prak­tyku­ją­ca katolicz­ka. Cór­ka – agnos­ty­cz­ka, której dzieci przyszły na świat dzię­ki metodzie in vit­ro. Mat­ka jest roz­dar­ta między miłoś­cią do cór­ki i wnuków a dog­mata­mi kościoła.

 

Zagraj ze mną (Come play with me)
Pol­s­ka 2016. Reż. Mile­na Dutkows­ka. Fabuła. 20’
Liza odwiedza swo­jego kuzy­na Pola, którego nie widzi­ała od pię­ciu lat. Obo­je powraca­ją do dziecin­nych zabaw. Wyda­ją się być niepoko­nani w swoich prowoka­cyjnych wyzwa­ni­ach, aż do cza­su, kiedy spo­tyka­ją Roberta.

 

Łączny czas: 95 minut

 

 

Orga­ni­za­tor:
Fun­dac­ja Ad Arte
adarte.pl

Short Waves Festival
shortwaves.pl